Vyhláška č. 105/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

OBSAH

105

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

zo 4. februára 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 a 14 a § 26 ods. 11 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 120/2010 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) vysoko disperzným rádioaktívnym materiálom rádioaktívna látka alebo rádioaktívny odpad v práškovej alebo inej podobnej forme, ktorá umožňuje jeho ľahkú rozptýliteľnosť; vysoko disperzné rádioaktívne materiály sú také, ktoré nevyhovujú definovaným skúškam podľa prílohy č. 1 časti I. bodu 2.,

f) riadiace centrum prepravy pracovisko s nepretržitou prevádzkou v čase prepravy umožňujúce nepretržité sledovanie zásielky a koordinovanie všetkých činností na zabránenie a zvládnutie udalosti pri preprave súvisiacej s narušením zabezpečenia fyzickej ochrany prepravovaného rádioaktívneho materiálu.“.

2. V § 3 ods. 1 druhá veta znie:

„Na zabezpečenie prepravy rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva musí byť jasne a jednoznačne určená zodpovednosť za rádioaktívne odpady alebo vyhoreté jadrové palivo medzi ich pôvodcom, prepravcom, držiteľom, príjemcom, odosielateľom alebo akoukoľvek inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou zúčastnenou na preprave.“.

3. V § 3 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „jadrových materiálov a vyhoretého jadrového paliva“ nahrádzajú slovami „rádioaktívnych materiálov“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 4 ods. 1 písm. c) sa za slovo „systému“ vkladá slovo „manažérstva“.

6. V § 4 ods. 3 sa za slovo „systému“ vkladá slovo „manažérstva“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.“.

8. V § 4 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Plán zabezpečenia fyzickej ochrany obsahuje informácie o účinných opatreniach na zabránenie odcudzenia prepravovaného rádioaktívneho materiálu alebo narušenia prepravy s cieľom spôsobiť zámerný únik prepravovaného rádioaktívneho materiálu do životného prostredia. Rozsah informácií o účinných opatreniach je uvedený odstupňovane podľa kategórie rádioaktívneho materiálu podľa § 6 ods. 3. Jeho obsah tvorí najmä

a) druh a množstvo rádioaktívnych materiálov určených na prepravu,

b) prepravná trasa a náhradné prepravné trasy,

c) prieskum jednotlivých trás a ich technické, režimové a organizačné zabezpečenie počas prepravy,

d) zhodnotenie miestnych podmienok prepravných trás z hľadiska fyzickej ochrany,

e) súhrn vlastností a charakteristík vnútorného narušiteľa a/alebo vonkajšieho narušiteľa, ktorý by sa mohol pokúsiť o neoprávnenú činnosť s rádioaktívnymi materiálmi pri preprave alebo o vykonanie sabotáže, počet narušiteľov, ich výzbroj, výcvik, použitý dopravný prostriedok, motivácia, spracovaný na základe zabezpečených a vyhodnotených informácií,

f) zaradenie rádioaktívnych materiálov do jednotlivých kategórií, vychádzajúc z prílohy č. 2 časti IX. a z kritického množstva jadrových materiálov,

g) opis opatrení na zabezpečenie fyzickej ochrany prepravovaného rádioaktívneho materiálu vzhľadom na jeho kategóriu,

h) opis organizácie fyzickej ochrany počas prepravy vrátane definovania zodpovednosti,

i) opis režimových opatrení prijatých počas prepravy,

j) spôsob povoľovania a vykonávania vstupov osôb a dopravných prostriedkov
k prepravovanej zásielke,

k) definovanie úloh a funkcií ozbrojenej stráže, ozbrojeného sprievodu alebo stráže, sprievodu, ich zodpovednosti, lokalizáciu, počet,

l) označenie miesta určenia a spôsobu odovzdávania fyzickej ochrany medzi jednotlivými zložkami vykonávajúcimi zabezpečenie fyzickej ochrany zásielky,

m) definovanie všetkých činností a kontrol vykonávaných v súvislosti so zabezpečením fyzickej ochrany zásielky, ktorými sú najmä pyrotechnická kontrola a neporušenosť zámkov a pečatí,

n) opis spôsobu komunikácie medzi jednotlivými zložkami zúčastňujúcimi sa prepravy,

o) opis zabezpečenia činnosti a vybavenia riadiaceho centra prepravy,

p) krízový plán ako súbor činností, postupov a opatrení zameraných na riešenie možných udalostí pri preprave súvisiacich s narušením zabezpečenia fyzickej ochrany prepravovaného rádioaktívneho materiálu v dôsledku vykonania neoprávnenej činnosti alebo sabotáže; krízový plán obsahuje

1. predbežné zhodnotenie rizík z vykonania neoprávnených činností alebo sabotáže,

2. analýzu možností neoprávnených činností alebo sabotáže počas prepravy rádioaktívnych materiálov a zhodnotenie ich následkov,

3. opis možných udalostí pri preprave súvisiacich s narušením zabezpečenia fyzickej ochrany prepravovaného rádioaktívneho materiálu,

4. opis postupu a reakcie jednotlivých zložiek fyzickej ochrany na vzniknutú udalosť pri preprave,

5. definovanie komunikácie medzi jednotlivými zložkami zásahu a ich vzájomná koordinácia,

6. opis technického vybavenia, výzbroje a výstroja jednotlivých zložiek zásahu,

7. určenie účastníkov, periodicitu a popis činnosti, ktoré sú obsahom pravidelných cvičení podľa krízového plánu,

8. opis spôsobu vyrozumenia príslušných orgánov pri vzniku udalosti pri preprave súvisiacej s narušením zabezpečenia fyzickej ochrany prepravovaného rádioaktívneho materiálu.

(5) Ak fyzickú ochranu pri preprave rádioaktívnych materiálov zabezpečuje Policajný zbor, v pláne zabezpečenia fyzickej ochrany sa neuvádzajú informácie podľa odseku 4 písm. e), g) až i), k) a p); pred začiatkom prepravy rádioaktívnych materiálov Policajný zbor úradu a držiteľovi povolenia písomne deklaruje pripravenosť Policajného zboru na zabezpečenie fyzickej ochrany pri preprave rádioaktívnych materiálov.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

9. V § 7 ods. 6 sa slová „podľa § 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 6“.

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu
a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.“.

11. V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Pri preprave rádioaktívnych materiálov podľa § 2 písm. e) sa musia prijať technické a organizačné opatrenia na elimináciu alebo zníženie rizík vyplývajúcich z povahy týchto materiálov a na zabezpečenie podmienok radiačnej ochrany5a) počas prepravy v podmienkach bežnej manipulácie, ako aj počas určených havarijných stavov. Tieto opatrenia sú súčasťou dokumentácie podľa § 4 ods. 1 a § 7 ods. 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 545/2007 Z. z.“.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 13 a 14.

12. V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:

f) obmedziť informácie o preprave len na nevyhnutný počet osôb a podávať informácie o preprave podľa osobitných predpisov.6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.
§ 28 ods. 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov.“.

13. V § 6 ods. 5 písm. c), d), h) a j) sa slová „sprievod alebo stráž“ nahrádzajú slovami „ozbrojený sprievod alebo ozbrojená stráž“.

14. V § 6 ods. 6 písmeno c) znie:

c) činnosť riadiaceho centra prepravy je zabezpečená výhradne osobami s preverenou bezúhonnosťou podľa odseku 5 písm. f) a pri dodržaní podmienok podľa osobitného predpisu,6) a je vybavené

1. komunikačným spojením nepretržite pracujúcim na dvoch rozdielnych princípoch zabezpečujúcim ochranu utajovaných skutočností6) medzi jednotlivými zložkami zúčastňujúcimi sa na preprave a

2. zariadením na sledovanie aktuálneho a kontinuálneho pohybu zásielky,“.

15. V § 6 ods. 6 písm. d) sa slová „mimoriadnej udalosti počas prepravy rádioaktívnych materiálov“ nahrádzajú slovami „udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov súvisiacej s narušením zabezpečenia fyzickej ochrany“.

16. V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) zabezpečiť kontinuálnu, redundantnú a na dvoch rozdielnych princípoch fungujúcu bezpečnostnú komunikáciu medzi odosielateľom, prepravcom, príjemcom, riadiacim centrom prepravy, ozbrojenou strážou alebo ozbrojeným sprievodom sprevádzajúcim zásielku, Policajným zborom, príslušnými orgánmi dozoru nad prepravou rádioaktívnych materiálov a ďalšími subjektmi zabezpečujúcimi činnosti súvisiace s prepravou rádioaktívnych materiálov,

f) vykoná sa prieskum prepravnej trasy a náhradných trás.“.

17. V § 6 ods. 7 písm. a) štvrtom bode sa slovo „stráž“ nahrádza slovami „ozbrojená stráž“.

18. V § 6 ods. 7 písm. c) druhom bode sa slová „sprievod alebo stráž“ nahrádzajú slovami „ozbrojený sprievod alebo ozbrojená stráž“.

19. V § 6 ods. 7 písm. d) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a to v prepravnom kontajneri, ktorý je uzavretý a zapečatený,“.

20. V § 7 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 4 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 zákona“.

21. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2016

Na dokumentáciu v konaniach začatých pred 1. marcom 2016 sa vzťahujú požiadavky na dokumentáciu podľa doterajších predpisov. Prepravy rádioaktívnych materiálov povolené pred 1. marcom 2016 sa uskutočnia podľa požiadaviek ustanovených v doterajších predpisoch.“.

22. § 8 znie:

㤠8

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/1535/EÚ zo dňa 9. 9. 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.

23. Slovo „prijímateľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „príjemca“ v príslušnom tvare.

24. Príloha č. 1 časť II sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

12. Zásielka obsahujúca vysoko disperzný rádioaktívny materiál sa musí projektovať tak, aby boli zabezpečené radiačné opatrenia v najvyššej možnej miere.“.

25. V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 sa riadok

„Ag-1052 x 1091 x 102

nahrádza riadkom

„Ag-1052 x 1001 x 102

26. V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 sa riadok

„Cf-2541 x 1031 x 100

nahrádza riadkom

„Cf-2541 x 10-31 x 100

27. V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 sa riadok

„Eu-152m8 x 10-11 x 101

nahrádza riadkom

„Eu-152m8 x 10-11 x 102

28. V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 sa za riadok

„Kryptón (36)

vkladá riadok

„Kr-792 x 1001 x 103

29. V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 sa riadok

„S-353 x 1001 x 105

nahrádza riadkom

„S-353 x 1001 x 105

30. V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 sa riadok

„U-234 (c), (g)9 x 10-21 x 102

nahrádza riadkom

„U-234 (c), (g)9 x 10-21 x 101

31. V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 sa vypúšťa riadok

„Ag-1116 x 10-11 x 103

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.


Marta Žiaková v. r.