36

OPATRENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 20. decembra 1999

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktorými sú:

a) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie riadené ministerstvom,

b) Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky, krajské veterinárne správy a okresné veterinárne správy,1)

c) Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv,2)

d) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia.3)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. g) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje, motorové vozidlá, technologické zariadenia, prívesné účelové zariadenia bez vlastného pohonu, laboratórne prístroje, zvieratá a iné hnuteľné veci, ak ich cena určená znaleckým posudkom je za jednotlivú vec vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia môžu prevod ostatných hnuteľných vecí štátu realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia dávajú výmenou hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným nájomcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na neurčitý čas alebo na čas dlhší ako dva roky.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak ide o hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia a ak ich správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky iným vypožičiavateľom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 9

Likvidácia neupotrebiteľných vecí štátu (k § 14 ods. 3 zákona)

Štatutárny orgán správcu uvedeného v § 1 tohto opatrenia môže rozhodnúť o likvidácii neupotrebiteľných vecí štátu až po predchádzajúcom súhlase ministerstva, ak ide o

a) neupotrebiteľné veci štátu, ktorých cena určená znaleckým posudkom presiahne za jednotlivú vec 50 000 Sk,

b) neupotrebiteľné stavby, ktorých cena určená znaleckým posudkom presiahne za jednotlivú stavbu 150 000 Sk.


§ 10

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 262/1997 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 11

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. februára 2000.


Pavel Koncoš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1987 Zb. o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky.
Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

2) Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii.