136

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 3. septembra 1960

o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi ustanovuje podľa § 38 ods. 2 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb. a podľa uznesenia vlády z 10. augusta 1960 č. 740:


§ 1

Účel vyhlášky

Rozvoj priemyslovej a poľnohospodárskej výroby vyžaduje prísnu hospodárnosť pri užívaní vody na celom území štátu. Na prehĺbenie starostlivosti o hospodárenie s vodou, ako i starostlivosti o ochranu vôd proti ich znečisteniu sa zriaďuje Štátna vodohospodárska inšpekcia.

§ 2

(1) Štátna vodohospodárska inšpekcia ako kontrolný orgány Ústrednej správy vodného hospodárstva má celoštátnu pôsobnosť. Na jej čele je hlavný inšpektor; jeho zástupcom na Slovensku je oblastný inšpektor.

(2) Hlavného a oblastného inšpektora vymenúva a odvoláva minister-predseda Ústrednej správy vodného hospodárstva; oblastného inšpektora vymenúva na návrh predsedu Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo.

(3) Štátna vodohospodárska inšpekcia spolupracuje s Komisiou Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo. Predseda komisie môže oblastnému inšpektorovi dávať pokyny v závažných prípadoch vyžadujúcich neodkladné riešenie na Slovensku. O týchto pokynoch a o ich splnení je oblastný inšpektor povinný upovedomiť hlavného inšpektora.

(4) Štátna vodohospodárska inšpekcia vykonáva svoju pôsobnosť prostredníctvom svojich inšpektorov. Jej podrobnejšie organizačné usporiadanie, najmä rozsah a okruh pôsobnosti inšpektorov upravuje štatút Štátnej vodohospodárskej inšpekcie,*) ktorý schvaľuje minister-predseda Ústrednej správy vodného hospodárstva.

§ 3

Úlohy Štátnej vodohospodárskej inšpekcie

(1) Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie kontrolujú u užívateľov vody, s výnimkou domácností, dodržiavanie predpisov a opatrení na hospodárne využívanie vody a na ochranu proti jej znečisťovaniu; najmä kontrolujú:

a) dodržiavanie povoleného odberu vody a jej hospodárne využitie v technológii účelovej výroby;

b) plánovanie a vykonávanie technických a organizačných opatrení na účelné a hospodárne využitie vody, včítane tvorby, spevňovania a dodržiavania noriem pre spotrebu vody na výrobnú jednotku;

c) množstvo a akosť odpadových vôd;

d) dodržiavanie plánu výstavby čistiacich zariadení odpadových vôd;

e) prevádzku a údržbu čistiacich zariadení odpadových vôd;

f) vykonávanie a dodržovanie opatrení v technológii výroby na znižovanie závadnosti odpadových vôd a ich množstva.

(2) Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie pri výkone svojej kontrolnej činnosti predovšetkým pomáhajú odbornou radou vedeniu kontrolovaných organizácií a ich pracovníkom a spolupracujú pri zvyšovaní ich odbornej kvalifikácie.

(3) Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie môžu na odstránenie zistených nedostatkov ukladať kontrolovaným organizáciám potrebné opatrenia a určiť lehoty na ich vykonanie.

§ 4

Účasť pracujúcich

Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie sú povinné vykonávať kontrolnú činnosť v úzkej súčinnosti s pracujúcimi a s ich organizáciami, najmä s orgánmi Revolučného odborového hnutia. Pri výkone svojej činnosti orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie sa opierajú o iniciatívu pracujúcich, využívajú poznatky z ich pripomienok a sťažností, zapojujú ich do kontroly hospodárneho užívania vody a ochrany proti jej znečisťovaniu, ako aj do kontroly opatrení, uložených na odstránenie zistených nedostatkov, a vytvárajú i ostatné predpoklady pre účinné spojovanie kontroly zdola s kontrolou zhora.

§ 5

Spolupráca s národnými výbormi

(1) Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie úzko spolupracujú s národnými výbormi, najmä na základe účelnej deľby kontrolnej činnosti a poskytujú národným výborom, ich komisiám a ostatným orgánom odbornú pomoc.

(2) Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie, pokiaľ samy podľa § 3 ods. 3 nemôžu urobiť opatrenia na odstránenie závad a nedostatkov, ktoré pri plnení svojich úloh zistia, sú povinné oznámiť ich vodohospodárskemu orgánu národného výboru, ktorý je podľa povahy prípadu príslušný urobiť potrebné opatrenia. Pritom súčasne podľa povahy prípadu navrhnú opatrenia nevyhnutné na urobenie nápravy, zmenu alebo doplnenie vodohospodárskych rozhodnutí, prípadne uloženie majetkových sankcií podľa príslušných predpisov. Orgán národného výboru oznámi svoje rozhodnutie orgánu Štátnej vodohospodárskej inšpekcie.

(3) Koordinácia kontrolnej činnosti Štátnej vodohospodárskej inšpekcie a orgánov národných výborov sa zabezpečuje najmä plánmi činnosti Štátnej vodohospodárskej inšpekcie prejednanými s orgánmi národných výborov.

(4) Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie sú povinné bez meškania vykonať opatrenia, ktoré im v závažných prípadoch vyžadujúcich neodkladné riešenie uloží predseda krajského národného výboru. O týchto opatreniach a ich splnení sú povinné bez meškania upovedomiť hlavného, na Slovensku oblastného inšpektora.

§ 6

Spolupráca s ostatnými orgánmi

Pri plnení svojich úloh Štátna vodohospodárska inšpekcia úzko spolupracuje s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby a s kompetentnými orgánmi štátnej ochrany prírody. Ak ide o opatrenia, ktoré sa týkajú hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie sú povinné postupovať v súlade s opatreniami nariadenými orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby a vyžiadať si pred svojím rozhodnutím alebo opatrením záväzný posudok týchto orgánov.

§ 7

Oprávnenie kontrolných orgánov

(1) Organizácie, ktoré podliehajú kontrole, sú povinné spolupracovať s orgánmi Štátnej vodohospodárskej inšpekcie pri preverovaní svojich zariadení a na požiadanie poskytnúť týmto orgánom všestrannú pomoc potrebnú pre splnenie ich úloh, najmä oznamovať údaje a predkladať podklady, ktoré tieto orgány potrebujú pre výkon svojej činnosti.

(2) Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie majú právo kedykoľvek pristúpiť k meradlám vody, prípadne k iným meracím a kontrolným zariadeniam, vodohospodárskym dielam a zariadeniam, najmä k zariadeniam pre čistenie odpadových vôd, ako aj k výrobným technologickým zariadeniam.

§ 8

Povinnosť mlčanlivosti

Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvá, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej služby. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení pracovného pomeru.

§ 9

Vyšetrovanie v objektoch osobitného poslania

V objektoch vojenskej správy a ozbrojených zložiek Ministerstva vnútra orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov vydaných Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode s ministerstvami národnej obrany a vnútra.


§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štrougal v. r.