Zákon č. 540/1990 Zb.Zákon o Generálnom inšpektorovi ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 88/1990
Platnosť od 22.12.1990 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.1991 do30.06.2002
Zrušený 321/2002 Z. z.

540

ZÁKON

zo 6. decembra 1990

o Generálnom inšpektorovi ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky


Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone

§ 1

(1) Na zabezpečenie dohľadu Federálneho zhromaždenia nad stavom a činnosťou ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) a realizáciou brannej politiky štátu zriaďuje sa Generálny inšpektor ozbrojených síl (ďalej len „generálny inšpektor“).

(2) Generálneho inšpektora volí Federálne zhromaždenie.

(3) Funkčné obdobie generálneho inšpektora je zhodné s volebným obdobím Federálneho zhromaždenia.

(4) Generálny inšpektor zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, pokiaľ novozvolené Federálne zhromaždenie nezvolí do tejto funkcie inú osobu.

(5) Generálny inšpektor je zodpovedný Federálnemu zhromaždeniu, ktoré ho môže kedykoľvek odvolať.

§ 2

Generálny inšpektor vykonáva v ozbrojených silách inšpekčnú činnosť najmä v oblastiach

a) rešpektovania ľudskej dôstojnosti a občianskych práv,

b) školstva, vedy a výskumu, osvetovej a kultúrnej činnosti,

c) hospodárenia s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu federácie,

d) bojovej a mobilizačnej pohotovosti,

e) bojovej, taktickej, operačnej a odbornej prípravy veliteľov, štábov, vojsk a záloh,

f) stavu a pripravenosti výzbroje, bojovej a inej techniky,

g) tylového zabezpečenia,

h) ochrany životného prostredia.

§ 3

Príslušníci ozbrojených síl sú oprávnení obracať sa na generálneho inšpektora mimo služobného postupu, pričom nie sú viazaní štátnym alebo služobným tajomstvom. Žiadnemu príslušníkovi ozbrojených síl, ktorý sa obrátil na generálneho inšpektora, sa nesmie z tohto dôvodu spôsobiť ujma.

§ 4

(1) Generálny inšpektor vymenúva inšpektorov ozbrojených síl (ďalej len „inšpektori“).

(2) Inšpektori sú za svoju činnosť zodpovední generálnemu inšpektorovi.

(3) Na jednotlivé inšpekčné akcie splnomocňuje inšpektorov generálny inšpektor.

§ 5

(1) Generálny inšpektor je oprávnený vykonávať inšpekcie bez predchádzajúceho ohlásenia vo všetkých útvaroch, štáboch a zariadeniach a ostatných služobných miestach ozbrojených síl.

(2) Ministri zodpovední za ozbrojené sily a všetci náčelníci a velitelia ozbrojených síl sú povinní generálnemu inšpektorovi

a) umožniť inšpekcie v útvaroch, štáboch a zariadeniach a ostatných služobných miestach ozbrojených síl,

b) predložiť vyžiadané predmety, materiály, písomnosti a poskytnúť ďalšie potrebné informácie,

c) podávať správy o mimoriadnych udalostiach v ozbrojených silách.

§ 6

(1) Povinnosti podľa § 5 ods. 2 nemožno odoprieť s odkazom na štátne alebo služobné tajomstvo.

(2) Povinnosti podľa § 5 ods. 2 nemajú sudcovia vojenských súdov, vyšetrovatelia a prokurátori vojenských prokuratúr vo veciach trestného konania.

(3) Generálny inšpektor nie je oprávnený vydávať pokyny príslušníkom ozbrojených síl ani meniť a zrušovať rozkazy a nariadenia im vydávané.

§ 7

Generálny inšpektor podáva správy orgánom Federálneho zhromaždenia Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady.

§ 8

(1) Podrobnosti o úlohách, organizácii, riadení a administratívno-technickom zabezpečení činnosti generálneho inšpektora ustanovuje štatút, ktorý schvaľuje Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia. V štatúte môžu byť ustanovené ďalšie úlohy generálneho inšpektora.

(2) Občan, ktorý je zvolený za generálneho inšpektora alebo vymenovaný za inšpektora, je po dobu výkonu týchto funkcií oslobodený od služobnej povinnosti.

(3) Náklady na činnosť generálneho inšpektora sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu federácie.


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.