Vyhláška č. 32/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskej inšpekcii

Čiastka 13/2000
Platnosť od 08.02.2000 do30.04.2005
Účinnosť od 08.02.2000 do30.04.2005
Zrušený 137/2005 Z. z.

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 28. januára 2000

o školskej inšpekcii

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 301/1999 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní a spôsob jej vykonávania a podrobnosti o činnosti hlavného školského inšpektora a školských inšpektorov pri vykonávaní školskej inšpekcie.

§ 2

(1) Úlohy školskej inšpekcie zabezpečuje Štátna školská inšpekcia;1) jej organizačnou súčasťou sú školské inšpekčné centrá. Školské inšpekčné centrum pôsobí v územnom obvode krajského úradu.

(2) Školské inšpekčné centrum sa člení na oddelenie predškolských zariadení, základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a na oddelenie stredných škôl a školských zariadení.

§ 3

(1) Pri plnení úloh školskej inšpekcie sa kontroluje a hodnotí

a) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa výchovno-vzdelávacej činnosti, pedagogická dokumentácia, výkon štátnej správy v školstve v prvom stupni,

b) úroveň vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov, odborných predmetov a praktického vyučovania, úroveň výchovy,

c) výchovno-vzdelávací proces a jeho výsledky,

d) personálne a priestorové podmienky výchovno--vzdelávacieho procesu, vybavenosť, účelnosť a efektívnosť využívania materiálnych, technických a didaktických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacom procese.

(2) Štátna školská inšpekcia

a) sa zúčastňuje na zisťovaní a spracúvaní zistených výsledkov na účely komplexnej správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v spolupráci s inými orgánmi štátnej správy v školstve a ďalšími zriaďovateľmi škôl, školských zariadení a vzdelávacích ustanovizní a na zverejňovaní výsledkov výchovy a vzdelávania,

b) upozorňuje zriaďovateľov na nedostatky a problémy zistené pri inšpekčnej činnosti v školách, školských zariadeniach a vzdelávacích ustanovizniach v ich pôsobnosti a na potrebu ich odstránenia,

c) podáva na požiadanie stanoviská a informácie iným orgánom štátnej správy v školstve vo veciach výchovy, vzdelávania, riadenia, zriaďovania, zrušovania a premiestňovania škôl a školských zariadení, zmeny rozsahu a štruktúry škôl a školských zariadení, efektívnosti využívania materiálno-technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacom procese v školách a školských zariadeniach,

d) zovšeobecňuje skúsenosti a poznatky z uplatňovania metód a foriem riadenia a výchovno-vzdelávacej práce pri výkone školskej inšpekcie na pracovných poradách a seminároch vedúcich pedagogických zamestnancov.

(3) Štátna školská inšpekcia nekontroluje hospodárenie škôl a školských zariadení ani pracovnoprávne vzťahy.

§ 4

(1) Podľa sledovaného cieľa možno vykonávať školskú inšpekciu informatívnu, tematickú a komplexnú. Plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov sa preveruje čiastkovou inšpekciou.

(2) Informatívna a tematická školská inšpekcia sa vykonáva podľa potreby; komplexná školská inšpekcia sa vykonáva spravidla raz za dva roky.

(3) Školská inšpekcia sa skončí najneskôr do dvoch mesiacov od jej začiatku.

(4) Školská inšpekcia sa vykonáva najmä

a) pozorovaním, analýzou a syntézou, komparáciou, rozborom pedagogickej dokumentácie a výsledkov žiackej činnosti,

b) rozhovormi, dotazníkmi, konzultáciami, pedagogickými hospitáciami, písomnými a ústnymi inšpekčnými previerkami vrátane testov, prehliadkami objektov, účasťou na zasadaní poradných orgánov riaditeľov škôl a školských zariadení, účasťou na súťažiach a prehliadkach žiackej tvorivosti, účasťou na poradách vedúcich zamestnancov škôl, školských zariadení.

(5) Školský inšpektor môže na posúdenie špecifických otázok pri výkone školskej inšpekcie prizývať odborníkov.

§ 5

(1) Hlavný školský inšpektor predkladá ministrovi školstva Slovenskej republiky

a) do konca prebiehajúceho školského roka plán inšpekčnej činnosti na nasledujúci školský rok vypracovaný na základe koncepčných zámerov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, hlavných inšpekčných cieľov a úloh Štátnej školskej inšpekcie; plán inšpekčnej činnosti člení úlohy podľa druhov, typov a stupňov škôl a školských zariadení,

b) do konca októbra kalendárneho roku správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania za predchádzajúci školský rok, ktorá sa člení podľa oblastí inšpekčnej činnosti a podľa druhov, typov a stupňov škôl a školských zariadení.

(2) Hlavný školský inšpektor ďalej

a) určuje koncepciu inšpekčnej činnosti, organizovanie a vykonávanie školskej inšpekcie,

b) určuje metodiku a metodológiu školskej inšpekcie,

c) schvaľuje kritériá hodnotenia stavu a úrovne výchovy a vzdelávania a zabezpečuje ich uplatňovanie v praxi.

§ 6

(1) Školský inšpektor v rozsahu poverenia2)

a) kontroluje úroveň a výsledky pedagogického a odborného riadenia riaditeľov a ďalších pedagogických zamestnancov škôl, školských zariadení a vzdelávacích ustanovizní zodpovedných za výchovu a vzdelávanie a vyžaduje, aby mu v určenej lehote poskytli dokumentáciu, informácie a údaje potrebné na výkon inšpekcie,

b) zisťuje účinnosť opatrení orgánov štátnej správy v školstve usmerňujúcich činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania, upozorňuje na nedostatky, vyjadruje sa k objektívnosti správ o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení,

c) vykonáva kontrolu úrovne a kvality vedomostí a zručností podľa platnej pedagogickej dokumentácie,

d) ukladá riaditeľom škôl, školských zariadení a vzdelávacích ustanovizní opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje, či sa odstránili v určených lehotách,

e) uplatňuje pri výkone školskej inšpekcie metódy, formy a prostriedky primerané určeným cieľom a úlohám inšpekčnej činnosti.

(2) Školský inšpektor ďalej

a) vyhotovuje záznamy, protokoly a správy zo školských inšpekcií,

b) prerokúva do 14 dní po skončení školskej inšpekcie výsledky a závery s riaditeľom školy, školského zariadenia alebo vzdelávacej ustanovizne a s kontrolovaným pedagogickým zamestnancom; podľa potreby prerokúva závery a výsledky školskej inšpekcie so zástupcom zriaďovateľa školy, školského zariadenia alebo vzdelávacej ustanovizne zodpovedného za utváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie,

c) podáva hlavnému školskému inšpektorovi odôvodnený návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia alebo odôvodnený návrh na vyradenie školy a školského zariadenia zo siete škôl, ak boli pri výkone školskej inšpekcie zistené závažné nedostatky.

§ 7

Riaditelia škôl, školských zariadení, vzdelávacích ustanovizní a ich zriaďovatelia

a) umožňujú školským inšpektorom prístup do škôl, školských zariadení a vzdelávacích ustanovizní a utvárajú im vhodné podmienky na výkon školskej inšpekcie,

b) vyjadrujú sa písomne, a to v lehote určenej školským inšpektorom, k výsledkom inšpekčných zistení,

c) predkladajú školskému inšpektorovi v ním určenej lehote písomnú informáciu o prijatých opatreniach k zisteným nedostatkom a správu o ich plnení.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 293/1991 Zb. o školskej inšpekcii.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Milan Ftáčnik v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 a § 8a ods. 1 až 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

2) § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.