Zákon č. 393/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov

Čiastka 163/2000
Platnosť od 28.11.2000
Účinnosť od 01.12.2000

OBSAH

393

ZÁKON

z 31. októbra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 až 9 vrátane nadpisu druhej časti sa vypúšťajú.

2. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

㤠18a

Nevybavené návrhy držiteľov nehnuteľností, ktoré boli podané do 1. decembra 2000 podľa tohto zákona, sa posudzujú podľa osobitného predpisu.19a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 56 ods. 1 písm. g) a § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.