Oznámenie č. 749/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje spôsob a postup určenia zostatkovej ceny majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe klienta Štátnej pokladnice, ktorému vznikla povinnosť takýto majetok odpisovať

Čiastka 281/2002
Platnosť od 31.12.2002

749

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 20. decembra 2002 č. 24557/2002 - 13, ktorým sa ustanovuje spôsob a postup určenia zostatkovej ceny majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe klienta Štátnej pokladnice, ktorému vznikla povinnosť takýto majetok odpisovať.

Výnosom z 20. decembra 2002 č. 24557/2002 - 13 sa ustanovuje spôsob a postup určenia zostatkovej ceny majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe klienta Štátnej pokladnice, ktorému vznikla povinnosť takýto majetok odpisovať. Výnosom sa definuje majetok, ktorého sa zisťovanie zostatkovej ceny dotýka, vymedzuje sa okruh klientov Štátnej pokladnice, na ktorých sa výnos vzťahuje, a určuje sa postup pri zisťovaní zostatkovej ceny takéhoto majetku u týchto klientov Štátnej pokladnice.

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Do textu výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Výnos je tiež uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2003.