Nájdených 31
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
326/2005 Z. z. Zákon o lesoch 01.09.2005
297/2011 Z. z. Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii 01.01.2012
12/2009 Z. z. Vyhláška o ochrane lesných pozemkov 01.02.2009
453/2006 Z. z. Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane 15.07.2006
397/2006 Z. z. Vyhláška o lesnej stráži 01.07.2006
38/2005 Z. z. Vyhláška o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav 15.02.2005
504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov 01.01.2004
46/1948 Zb. Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) 14.04.1948
320/2011 Z. z. Vyhláška o podpore v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka 01.01.2012
117/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.05.2010
r2/c157/2009 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 396/2009 Z. z.
396/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2009
540/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13.12.2008
360/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z. 01.09.2007
275/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2007
645/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. januára 2006 č. 1467/2006-100
438/2005 Z. z. Nariadenie o úhrade náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 01.10.2005
571/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní 01.11.2004
12/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 01.02.2004
184/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady 01.06.2003