Nariadenie vlády č. 142/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov

Čiastka 52/2009
Platnosť od 10.04.2009 do31.05.2010
Účinnosť od 15.04.2009 do31.05.2010
Zrušený 237/2010 Z. z.

142

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. apríla 2009,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 285/2008 Z. z. a podľa § 6 ods. 10 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 285/2008 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Územný organizačný útvar Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „regionálny odbor“) po doručení výzvy oprávnenou osobou na vydanie náhrady formou náhradného pozemku zašle oprávnenej osobe pozvánku na prerokovanie ponuky pozemkov. Pozvánka musí byť písomne doručená najmenej 14 dní pred dňom prerokovania.

(2) Regionálny odbor doručí oprávnenej osobe údaje o pozemkoch, ktoré jej môže Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) vydať ako náhradné pozemky a ako náhradné pozemky sú vo vzťahu k pôvodnému pozemku v primeranej výmere a bonite v tom istom katastrálnom území.

§ 2

(1) Ak sa v tom istom katastrálnom území takéto pozemky nenachádzajú, regionálny odbor zahrnie do ponuky pozemkov pozemky vo svojej územnej pôsobnosti, ktoré sú ako náhradné pozemky vo vzťahu k pôvodnému pozemku v primeranej výmere a bonite, alebo prerokuje návrh oprávnenej osoby na vydanie primeraných pozemkov v jeho územnej pôsobnosti.

(2) Ak regionálny odbor nezistí prekážky na vydanie pozemkov podľa odseku 1 alebo ak zistí, že sa v jeho územnej pôsobnosti primerané pozemky nenachádzajú, spíše spolu s oprávnenou osobou žiadosť generálnemu riaditeľovi fondu o udelenie súhlasu s vydaním pozemkov vybraných podľa odseku 1 alebo na vydanie primeraných pozemkov v pôsobnosti iného regionálneho odboru, ktorú doručí generálnemu riaditeľovi fondu.

(3) Súhlas na vydanie primeraného pozemku v inom katastrálnom území alebo v pôsobnosti iného regionálneho odboru podpíše generálny riaditeľ fondu spoločne s námestníkom generálneho riaditeľa fondu (ďalej len „štatutárny orgán“).

§ 3

Ponuka pozemkov podľa § 1 ods. 2 je pre fond záväzná desať pracovných dní od jej doručenia oprávnenej osobe.

§ 4

(1) Regionálny odbor po prijatí ponuky oprávnenou osobou alebo po udelení súhlasu podľa § 2 ods. 3 vypracuje

a) návrh dohody o spôsobe náhrady1) a súhlas na vypracovanie návrhu zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku podľa osobitného predpisu2) alebo

b) súhlas na vypracovanie návrhu zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku podľa osobitného predpisu.3)

(2) Regionálny odbor doručí dokumenty podľa odseku 1 do 30 dní príslušnému organizačnému útvaru generálneho riaditeľstva fondu (ďalej len „príslušný útvar“).

(3) Ak príslušný útvar nezistí niektorú skutočnosť podľa § 5 ods. 1, predloží štatutárnemu orgánu na podpis návrh dohody o spôsobe náhrady a súhlas na vypracovanie návrhu zmluvy o bezodplatnom prevode.

§ 5

(1) Ak oprávnená osoba sama navrhne náhradný pozemok,4) regionálny odbor vypracuje súhlas na vypracovanie návrhu zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku za predpokladu, že nejde o pozemok, ktorý

a) nemožno vydať podľa osobitných predpisov,5)

b) je podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie určený na umiestnenie verejnoprospešnej stavby,6)

c) možno vyvlastniť,7)

d) je určený na umiestnenie priemyselného parku,8)

e) je súčasťou podnikového pozemku,9)

f) sa nachádza v územiach, pre ktoré platí tretí až piaty stupeň ochrany,10)

g) bol ponúknutý inej oprávnenej osobe podľa § 1 a 2,

h) bol pred návrhom oprávnenej osoby určený fondom na iné využitie podľa osobitných predpisov.11)

(2) Skutočnosti uvedené v odseku 1 sa primerane použijú pri posudzovaní možnosti udeliť súhlas podľa § 2 ods. 3.

(3) Ak príslušný útvar nezistí, že ide o pozemok podľa odseku 1, predloží štatutárnemu orgánu na podpis súhlas na vypracovanie návrhu zmluvy o bezodplatnom prevode.

§ 6

(1) Po doručení dokumentov uvedených v § 4 a 5 podpísaných štatutárnym orgánom regionálny odbor vypracuje návrh zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom v správe fondu, ktorý zašle príslušnému útvaru.

(2) Príslušný útvar preverí náležitosti návrhu zmluvy o bezodplatnom prevode a ak je bezchybný, predloží ho rade fondu na prerokovanie.

(3) Štatutárny orgán návrh zmluvy po prerokovaní v rade fondu podpíše alebo ho vráti regionálnemu odboru na opätovné prerokovanie, ak sa zistia nové skutočnosti podľa § 5 ods. 1.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2009.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

4) § 6 ods. 7 zákona č. 503/2003 Z. z.

5) § 11 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.
§ 6 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z.

6) § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 14 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

7) § 108 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.