Vyhláška č. 50/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 175/2017 Z. z.

Platnosť od 20.03.2020
Účinnosť od 20.03.2020

50

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. 3. 2020,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 175/2017 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 362/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 175/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Osobitná úprava pre osobitne denaturovaný lieh

Bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % obj. určený na technické účely a nevhodný na potravinárske účely sa považuje za osobitne denaturovaný lieh, ak je určený na účel použitia na výrobu dezinfekčných prostriedkov, na čistenie výrobkov a zariadení, na dezinfekciu verejných priestorov a na iné konkrétne použitie pri ochrane a podpore zdravia. Osobitne denaturovaný lieh podľa prvej vety nie je určený na predaj, distribúciu a použitie mimo územia Slovenskej republiky.“.

2. Príloha č. 2 sa dopĺňa položkami 22 a 23, ktoré znejú:22.

Ocot kvasný
20 %

10 ml

1 l

10 l
Na výrobu dezinfekčných prostriedkov,
na čistenie výrobkov a zariadení,
na dezinfekciu verejných
priestorov a iné konkrétne
použitie pri ochrane
a podpore zdravia.

23.

Ocot kvasný
10 %

20 ml

2 l

20 l
Na výrobu dezinfekčných prostriedkov,
na čistenie výrobkov a zariadení,
na dezinfekciu verejných
priestorov a iné konkrétne použitie
pri ochrane a podpore zdravia.

Na výrobu je možné použiť iba
bezvodý lieh.2)
.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ladislav Kamenický v. r.