Vyhláška č. 187/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019

OBSAH

187

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. júna 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení vyhlášky č. 271/2015 Z. z. a vyhlášky č. 79/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 5 neustanovuje inak,“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Na balíku, skupinovom obale a prepravnom obale kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet nie je uvedený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane a údaj o cene cigariet, ak je spotrebiteľské balenie cigariet

a) predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie1) alebo opustia územie Európskej únie s medzipristátím v inom členskom štáte,2) ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru,

b) dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,

c) predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.3)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

1) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 547/2007 Z. z.

3) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.“.

3. V § 2 sa ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľského balenia cigariet uvedeného v § 1 ods. 5 s rovnakým počtom kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a s rovnakou dĺžkou cigariet, oznamuje sa len hierarchický kód uvedený na balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.“.

4. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľského balenia tabaku s rovnakou hmotnosťou v gramoch, oznamuje sa len hierarchický kód uvedený na balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, ak je spotrebiteľské balenie tabaku

a) predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie alebo opustia územie Európskej únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru,

b) dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,

c) predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

5. V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa nad slovo „území“ umiestňuje odkaz 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z.“.

6. V § 3 ods. 1 písm. a) a c) sa za slovo „skladu“ vkladá čiarka a slová „osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu, a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov,“.

7. V § 4 písmená a) a b) znejú:

a) spotrebiteľskom balení cigariet obchodné meno odberateľa kontrolných známok, cena spotrebiteľského balenia cigariet, ak je uvedená na kontrolnej známke, znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ak je uvedený na kontrolnej známke, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžka cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet,

b) spotrebiteľskom balení tabaku obchodné meno odberateľa kontrolných známok, hmotnosť v gramoch a znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ak je uvedený na kontrolnej známke,“.

8. V § 6 sa nad slovom „predpisov“ odkaz 1 nahrádza odkazom 5 a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 5.

9. V § 6a sa nad slovami „písmeno „A“ odkaz 2 nahrádza odkazom 6 a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 6.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019.


v z. Dana Meager v. r.