Vyhláška č. 653/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu

Čiastka 256/2002
Platnosť od 30.11.2002
Účinnosť od 01.01.2003

653

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 11. novembra 2002

o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 8 ods. 9 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o výrobe destilátu1) a o spôsobe použitia vzoriek destilátu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia2) (ďalej len „liehovar") prevádzkovanom na základe povolenia.3)

§ 2

(1) V liehovare možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len „kvas").

(2) Prevádzkovateľ4) môže na výrobu destilátu používať len také výrobné zariadenie, ktoré zaručuje kvalitnú výrobu a spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva destilátu.5)

(3) Výrobné zariadenie liehovaru nemožno používať na iné účely, ako je výroba destilátu určeného na vlastnú spotrebu pestovateľa.6)

§ 3

(1) Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru (ďalej len „výrobné obdobie") je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.

(2) Začatie výroby destilátu v liehovare v každom výrobnom období určuje prevádzkovateľ. Termín začatia oznámi prevádzkovateľ správcovi dane v lehote podľa osobitného predpisu7) a ministerstvu najneskôr desať dní odo dňa začatia výroby.

§ 4

(1) Prevádzkovateľ môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu. Vzor žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu je uvedený v prílohe.

(2) Pestovateľ v žiadosti o výrobu destilátu uvedie

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,

b) množstvo a druh dodaného kvasu,

c) dátum podania žiadosti,

d) vyhlásenie, že kvas pochádza z ovocia dopestovaného vlastnou pestovateľskou činnosťou.

(3) Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (l a) a sídlo liehovaru s potvrdením liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.

(4) Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v obaloch z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely alebo ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie liehovaru.

§ 5

(1) Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi kontrolu kvality vyrobeného destilátu, koncentrácie etylalkoholu, odpis a kontrolu množstva destilátu pretečeného kontrolným liehovým meradlom a odobratie vyrobeného množstva destilátu do nádob dodaných pestovateľom.

(2) Ak pestovateľ zistí nedostatky, prevádzkovateľ liehovaru zabezpečí odstránenie nedostatkov, ktoré zavinil.

§ 6

Vyhodnotenie výrobného obdobia vykonáva prevádzkovateľ a výsledok oznamuje ministerstvu do desiatich dní po skončení výroby. Vo vyhodnotení výrobného obdobia uvedie

a) sídlo liehovaru,

b) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa,

c) vyhodnocované výrobné obdobie,

d) množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (l a) celkom,

e) množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu (l a) celkom,

f) množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu (l a), z ktorého bol uplatnený nárok na oslobodenie od spotrebnej dane z liehu,8)

g) množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu (l a), z ktorého bola odvedená spotrebná daň,

h) zoznam pestovateľov s uvedením množstva destilátu v litroch alkoholu (l a) vyrobeného pre pestovateľa na základe žiadosti a množstva destilátu alkoholu (l a) skutočne odovzdaného pestovateľovi,

i) sumu odvedenej spotrebnej dane z liehu v Sk.

§ 7

Prevádzkovateľ zverejní na prístupnom mieste v liehovare prevádzkový poriadok liehovaru, ktorý upravuje najmä spôsob

a) preberania kvasu,

b) odovzdávania vyrobených destilátov pestovateľovi,

c) riešenia reklamácií a

d) likvidácie výpalkov.

§ 8

(1) Vzorky destilátu zo zberných nádob a vložných nádob kontrolného liehového meradla získané v priebehu výrobného obdobia sa použijú na zaliehovanie kontrolného liehového meradla. Zostávajúce množstvo destilátu zlikviduje prevádzkovateľ v prítomnosti správcu dane, ktorý zároveň určí spôsob jeho likvidácie.

(2) Prevádzkovateľ vedie evidenciu vzoriek destilátu odobratých, použitých a zlikvidovaných podľa odseku 1.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1997 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Zsolt Simon v. r.


Príloha k vyhláške č. 653/2002 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O VÝROBU DESTILÁTU

Vzor

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 písm. c) štvrtý bod zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

2) § 2 ods. 3 písm. p) zákona č. 467/2002 Z. z.

3) § 8 ods. 1 zákona č. 467/2002 Z. z.

4) § 2 ods. 5 písm. b) zákona č. 467/2002 Z. z.

5) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu.

6) § 8 ods. 3 zákona č. 467/2002 Z. z.

7) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.

8) § 12 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.