Vyhláška č. 109/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019 do31.08.2019
Zrušený 204/2019 Z. z.

OBSAH

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. apríla 2019,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. a vyhlášky č. 266/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „11 – bezdymový tabakový výrobok,“ a v písmene b) sa za slová „14 – platiteľ dane z tabakovej suroviny,“ vkladajú slová „15 – súkromný výrobca destilátu,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.


Peter Pellegrini v. r.