Nariadenie vlády č. 88/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Platnosť od 26.02.2021
Účinnosť od 26.02.2021

OBSAH

88

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. februára 2021

o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo vybraný preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 30. júna 2021 alebo ak mu je do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach; to sa nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2

Od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať daňové priznanie, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote, ktorej posledný deň uplynul v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 30. júna 2021; to sa nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3

Od uloženia pokuty za uvedenie daňového preplatku na dani z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom od 1. januára 2020 do 30. septembra 2020, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal daňový subjekt v tomto daňovom priznaní uviesť, ak daňovému subjektu bol uplatnený daňový preplatok vrátený, sa upustí, ak daňový subjekt vráti rozdiel, o ktorý bol uplatnený daňový preplatok znížený.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.