Vyhláška č. 283/1996 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní

Čiastka 95/1996
Platnosť od 04.10.1996 do31.05.2006
Účinnosť od 01.11.1996 do31.05.2006
Zrušený 275/2006 Z. z.

283

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 30. septembra 1996,

ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Touto vyhláškou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému (ďalej len „informačný systém“) a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní.

§ 2

Projekt informačného systému

(1) Projektom informačného systému (ďalej len „projekt“) je produkt, ktorým sa vopred definuje informačný systém.

(2) Rezortným projektom je typ projektu, ktorý je celým rozsahom v pôsobnosti jedného rezortu. Medzirezortným projektom je typ projektu, ktorý v procese návrhu, vývoja a prevádzkovania informačného systému vyžaduje informačné väzby medzi štátnymi orgánmi rôznych rezortov.

§ 3

Náležitosti projektu

(1) Náležitosťami projektu sú dokumenty popisujúce danú fázu spracovania projektu a pozostávajúce z identifikácie, zo zdôvodnenia a z návrhu projektu.

(2) Dokument Identifikácia projektu obsahuje

a) názov predkladateľa a jeho adresu,

b) názov projektu,

c) typ projektu,

d) meno zodpovedného pracovníka, jeho funkciu, číslo telefónu, faxu a elektronickú poštu,

e) rámcové vymedzenie cieľov informačného systému,

f) používateľa informačného systému,

g) prevádzkovateľa informačného systému.

(3) Dokument Odôvodnenie projektu obsahuje

a) ciele rezortu, ktoré má projekt podporovať,

b) analýzu súčasného stavu oblasti, ktorej sa projekt týka,

c) popis technického, programového a organizačného prostredia projektovaného informačného systému,

d) predpokladaný termín dokončenia projektu,

e) finančné, personálne, prípadne iné podmienky vypracovania projektu,

f) požiadavky používateľa na projektovaný informačný systém vrátane požiadaviek na jeho bezpečnosť a ochranu,

g) vplyv funkcií informačného systému na organizačnú štruktúru.

(4) Dokument Návrh projektu obsahuje

a) rámcový funkčný model informačného systému,

b) rámcový dátový model informačného systému,

c) väzby projektovaného informačného systému na iné systémy,

d) špecifikáciu technických prostriedkov,

e) špecifikáciu programových prostriedkov,

f) potrebu vývojových prostriedkov,

g) postup riešenia projektu a časový harmonogram jednotlivých etáp riešenia,

h) plán finančného zabezpečenia riešenia projektu,

i) plán personálneho zabezpečenia riešenia projektu,

j) analýzu možných rizík,

k) riešenie bezpečnosti a ochrany informačného systému,

l) postup zavádzania nového informačného systému.

§ 4

Vypracúvanie náležitostí projektu

Predkladateľ1) náležitostí projektu (ďalej len „predkladateľ“) zabezpečuje vypracovanie náležitostí projektu tak, aby projekt bol v súlade s aktuálnou koncepciou štátneho informačného systému a s koncepciou časti štátneho informačného systému toho ústredného štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti projektovaný informačný systém patrí.

§ 5

Schvaľovanie projektov

(1) Schvaľovací orgán2) schvaľuje rezortné aj medzirezortné projekty na základe posúdenia ich náležitostí. Pri posudzovaní náležitostí projektu prihliada na stanovisko používateľov informačného systému a v prípade, že ide o medzirezortný projekt, aj na stanovisko Rady vlády Slovenskej republiky pre informatiku (ďalej len „rada“).3)

(2) O schvaľovacom konaní sa vyhotovuje schvaľovací protokol (§ 6).

§ 6

Schvaľovací protokol

(1) Schvaľovací protokol obsahuje

a) identifikačné údaje o projekte v rozsahu vymedzenom v § 3 ods. 2,

b) miesto a čas schvaľovania projektu,

c) posúdenie projektu,

d) vyjadrenie o schválení alebo o neschválení projektu a zdôvodnenie rozhodnutia,

e) rozhodnutie o ďalšom postupe,

f) meno a priezvisko, označenie funkcie a podpis štatutárneho orgánu.

(2) Prílohou schvaľovacieho protokolu medzirezortného projektu je stanovisko rady.

§ 7

Uchovávanie náležitostí projektu

(1) Predkladateľ uchováva náležitosti projektu a schvaľovací protokol po celý čas prevádzky informačného systému, ktorého sa projekt týka.

(2) Prevádzkovateľ informačného systému, ktorého sa projekt týka, uchováva náležitosti projektu po celý čas prevádzky informačného systému.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1996.


Štefan Condík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Rozumie sa tým ústredný štátny orgán v zmysle § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme, ktorý je zodpovedný za predmetný informačný systém.

2) Rozumie sa tým ústredný štátny orgán, do ktorého pôsobnosti patrí problematika riešená projektom, v zmysle § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z.

3) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z.