Oznámenie č. 335/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Dohovoru o osobitných misiách týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov

Čiastka 137/2000
Platnosť od 18.10.2000
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 21. júna 1985 na základe článku VII ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 27. mája 1999 na základe článku VII ods. 2.

335

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 1969 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o osobitných misiách týkajúci sa záväzného riešenia sporov.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 482 z 21. júla 1998.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 162 z 11. februára 1999. Listina o prístupe k protokolu bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 27. apríla 1999.

Protokol nadobudol platnosť 21. júna 1985 na základe článku VII ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 27. mája 1999 na základe článku VII ods. 2.

OPČNÝ PROTOKOL

k Dohovoru o osobitných misiách týkajúci sa záväzného riešenia sporov

New York 8. decembra 1969

Štáty, zmluvné strany tohto protokolu a Dohovoru o osobitných misiách (ďalej len „dohovor“), prijatého Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 8. decembra 1969,

vyjadrujúc vôľu využiť na vyriešenie akéhokoľvek sporu týkajúceho sa výkladu alebo vykonávania dohovoru záväznú príslušnosť Medzinárodného súdneho dvora, ak sa strany v primeranom čase nedohodnú na inej forme riešenia sporu,

dohodli sa takto:

Článok I

Spory, ktoré vzniknú pri výklade alebo pri vykonávaní dohovoru, podliehajú záväznej príslušnosti Medzinárodného súdneho dvora, a preto ich možno písomne predložiť dvoru na návrh jednej zo sporových strán, ktorá je zmluvnou stranou tohto protokolu.

Článok II

Strany sa môžu dohodnúť v lehote do dvoch mesiacov po tom, čo jedna zo strán upovedomila druhú stranu o existencii sporu, že sa neobrátia na Medzinárodný súdny dvor, ale na rozhodcovský tribunál. Po uplynutí tejto lehoty môže každá strana písomne predložiť spor dvoru.

Článok III

1. V rovnakej lehote do dvoch mesiacov sa strany môžu dohodnúť na prijatí zmierovacieho konania skôr, ako sa obrátia na Medzinárodný súdny dvor.

2. Zmierovacia komisia urobí odporúčania v lehote do piatich mesiacov od svojho vymenovania. Ak tieto odporúčania nebudú prijaté sporovými stranami do dvoch mesiacov od ich doručenia, každá strana môže písomne predložiť spor dvoru.

Článok IV

Tento protokol bude otvorený na podpis všetkým štátom, ktoré sa môžu stať zmluvnými stranami dohovoru, do 31. decembra 1970 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku.

Článok V

Tento protokol podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok VI

Tento protokol zostane otvorený na prístup všetkým štátom, ktoré sa môžu stať zmluvnými stranami dohovoru. Listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok VII

1. Tento protokol nadobudne platnosť v rovnaký deň ako dohovor alebo tridsiaty deň po dni uloženia druhej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe k protokolu u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov podľa toho, ktorý deň je neskorší.

2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento protokol alebo pristúpi k nemu po nadobudnutí jeho platnosti podľa odseku 1 tohto článku, protokol nadobudne platnosť tridsiaty deň po uložení jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok VIII

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky štáty, ktoré sa môžu stať zmluvnými stranami dohovoru,

a) o podpísaní tohto protokolu a o uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe podľa článkov IV, V a VI,

b) o dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa článku VII.

Článok IX

Originál tohto protokolu, ktorého anglické, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie je rovnako autentické, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle jeho overené kópie všetkým štátom uvedeným v článku IV.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to svojimi vládami splnomocnení, podpísali tento protokol, otvorený na podpis v New Yorku 16. decembra 1969.

Příloha 01