Oznámenie č. 333/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o diplomatických stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov

Čiastka 135/2000
Platnosť od 18.10.2000
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 24. apríla 1964 na základe článku VIII ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 27. mája 1999 na základe článku VIII ods. 2.

333

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. apríla 1961 bol vo Viedni prijatý Opčný protokol k Viedenskému dohovoru o diplomatických stykoch týkajúci sa záväzného riešenia sporov.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 482 z 21. júla 1998.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 162 z 11. februára 1999. Listina o prístupe k protokolu bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 27. apríla 1999.

Protokol nadobudol platnosť 24. apríla 1964 na základe článku VIII ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 27. mája 1999 na základe článku VIII ods. 2.

OPČNÝ PROTOKOL

k Viedenskému dohovoru o diplomatických stykoch týkajúci sa záväzného riešenia sporov
Viedeň 18. apríla 1961

Štáty, zmluvné strany tohto protokolu a Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (ďalej len „dohovor“), prijatého na konferencii Organizácie Spojených národov, ktorá sa konala od 2. marca do 14. apríla 1961 vo Viedni,

vyjadrujúc vôľu využiť na vyriešenie akéhokoľvek sporu týkajúceho sa výkladu alebo vykonávania dohovoru záväznú príslušnosť Medzinárodného súdneho dvora, ak sa strany v primeranom čase nedohodnú na inej forme riešenia sporu,

dohodli sa takto:

Článok I

Spory, ktoré vzniknú pri výklade alebo pri vykonávaní dohovoru, spadajú do záväznej príslušnosti Medzinárodného súdneho dvora, a preto ich možno predložiť dvoru na návrh jednej zo sporových strán, ktorá je zmluvnou stranou tohto protokolu.

Článok II

Strany sa môžu dohodnúť v lehote do dvoch mesiacov po tom, čo jedna zo strán upovedomila druhú stranu o existencii sporu, že sa neobrátia na Medzinárodný súdny dvor, ale na rozhodcovský tribunál. Po uplynutí tejto lehoty môže každá strana predložiť spor dvoru.

Článok III

1. V rovnakej lehote do dvoch mesiacov sa strany môžu dohodnúť na prijatí zmierovacieho konania skôr, ako sa obrátia na Medzinárodný súdny dvor.

2. Zmierovacia komisia urobí odporúčania v lehote do piatich mesiacov od svojho vymenovania. Ak tieto odporúčania nebudú prijaté sporovými stranami do dvoch mesiacov od ich doručenia, každá strana môže predložiť spor dvoru.

Článok IV

Štáty, zmluvné strany dohovoru, Opčného protokolu o nadobudnutí štátneho občianstva a tohto protokolu, môžu kedykoľvek vyhlásiť, že budú uplatňovať ustanovenia tohto protokolu na spory, ktoré vzniknú pri výklade alebo pri vykonávaní Opčného protokolu o nadobudnutí štátneho občianstva. Takéto vyhlásenie musí byť notifikované generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

Článok V

Tento protokol bude otvorený na podpis všetkým štátom, ktoré sa stanú zmluvnými stranami dohovoru, do 31. októbra 1961 na Federálnom ministerstve zahraničných vecí Rakúska a následne do 31. marca 1962 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku.

Článok VI

Tento protokol podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok VII

Tento protokol zostane otvorený na prístup všetkým štátom, ktoré sa stanú zmluvnými stranami dohovoru. Listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok VIII

1. Tento protokol nadobudne platnosť v ten istý deň ako dohovor alebo tridsiaty deň po dni uloženia druhej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe k protokolu u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov podľa toho, ktorý deň je neskorší.

2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento protokol alebo pristúpi k nemu po nadobudnutí platnosti podľa odseku 1 tohto článku, protokol nadobudne platnosť tridsiaty deň po uložení jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok IX

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky štáty, ktoré sa môžu stať zmluvnými stranami dohovoru,

a) o podpísaní tohto protokolu a o uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe podľa článkov V, VI a VII,

b) o vyhláseniach podľa článku IV tohto protokolu,

c) o termíne nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa článku VIII.

Článok X

Originál tohto protokolu, ktorého anglické, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie je rovnako autentické, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle jeho overené kópie všetkým štátom uvedeným v článku V.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to svojimi vládami splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané vo Viedni 18. apríla 1961.

Příloha 01