Nariadenie vlády č. 185/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť

Čiastka 89/2003
Platnosť od 31.05.2003 do30.04.2005
Účinnosť od 01.06.2003 do30.04.2005
Zrušený 460/2002 Z. z.

185

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. mája 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú slová „a technickej infraštruktúry“ a čiarka za slovami „finančných služieb“ sa nahrádza slovom „a“.

2. V § 2 ods. 4 veta za bodkočiarkou znie:

„tento zákaz sa nevzťahuje na obchod uskutočnený s vládou Rwandy cez vstupy do krajiny podľa bodu 3 prílohy č. 4.“.

3. V § 2 ods. 5 písm. b) veta za bodkočiarkou znie:

„tento zákaz sa nevzťahuje na obchod uskutočnený s vládou Sierra Leone cez vstupy do krajiny podľa bodu 3 prílohy č. 5.“.

4. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Finančné služby

(1) Pre osoby uvedené v prílohe č. 1 sa vyhlasuje zákaz podľa § 5 písm. a), c) a d) zákona; Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") môže rozhodnúť o udelení výnimky z tohto zákazu, ak ide o

a) peňažné prostriedky, finančné a ekonomické zdroje nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb vrátane platieb za potraviny, lieky a lekárske ošetrenie, nájom, splátky hypotekárnych úverov, daní, poistenie a poplatkov za verejné služby alebo výlučne na vyplatenie primeraných poplatkov za odborné služby a úhradu výdavkov vzniknutých v súvislosti s poskytovaním právnych služieb alebo úhrad a servisných poplatkov za bežné vedenie alebo udržiavanie zmrazených peňažných prostriedkov, ostatných finančných aktív alebo ekonomických zdrojov na základe oznámenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") výboru Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov ustanovenému v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1267 (1999) (ďalej len „výbor") o jej úmysle umožniť tam, kde je to vhodné, prístup k týmto peňažným prostriedkom, aktívam alebo zdrojom pod podmienkou, že výbor do 48 hodín po tomto oznámení nevynesie zamietavé rozhodnutie,

b) peňažné prostriedky, finančné a ekonomické zdroje nevyhnutné na úhradu mimoriadnych výdavkov pod podmienkou, že vláda toto rozhodnutie oznámila výboru, ktorý ho schválil.

(2) O udelenie výnimky podľa odseku 1 môže požiadať osoba uvedená v prílohe č. 1.

(3) Pre osoby uvedené v časti A prílohy č. 1 sa vyhlasuje zákaz podľa § 5 písm. a), c) a d) zákona; tento zákaz sa nevzťahuje na platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov vzniknutých pred 15. októbrom 1999.

(4) Pre osoby uvedené v časti B prílohy č. 1 sa vyhlasuje zákaz podľa § 5 písm. a), c) a d) zákona; tento zákaz sa nevzťahuje na platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov vzniknutých pred 19. decembrom 2000.

(5) Pre osoby uvedené v prílohe č. 9 sa vyhlasuje zákaz podľa § 5 písm. a), c) a d) zákona; ministerstvo môže rozhodnúť o udelení výnimky z tohto zákazu, ak ide o

a) peňažné prostriedky, finančné a ekonomické zdroje nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb v prospech osôb uvedených v prílohe č. 9 a v prospech rodinných príslušníkov týchto osôb (ďalej len „rodinný príslušník") vrátane platieb za potraviny, lieky a lekárske ošetrenie, nájom, splátky hypotekárnych úverov, daní, povinného poistenia a poplatkov za verejné služby, pokiaľ sú splatné na území členských štátov Európskej únie,

b) platby za udržiavanie účtov osôb uvedených v prílohe č. 9 bankám alebo pobočkám zahraničných bánk na území členských štátov Európskej únie,

c) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov vzniknutých pred 28. decembrom 2001, ak sa tieto platby budú realizovať v prospech účtov osôb uvedených v prílohe č. 9 vedených v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk na území členských štátov Európskej únie.

(6) O udelenie výnimky podľa odseku 5 môže požiadať osoba uvedená v prílohe č. 9 alebo rodinný príslušník, ak ide o uspokojenie základných potrieb v prospech rodinného príslušníka.

(7) Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie sú dotknuté ustanovenia § 9 zákona.

(8) Pre osoby uvedené v prílohách č. 2, 7 a 10 sa vyhlasuje zákaz podľa § 5 zákona.“.

5. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

A. ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1267 (1999) V ZNENÍ REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1452 (2002)

Sankcionované osoby:

Fyzické osoby:

1. Mullah Mohammad Rabbani, predseda Rady vlády, predseda Rady ministrov.

2. Mullah Hadji Mohammad Hassan, prvý podpredseda, Rada ministrov; guvernér mesta Kandahár.

3. Maulavi Abdul Kabir, druhý podpredseda, Rada ministrov; guvernér provincie Nangahar; predseda Východnej zóny.

4. Mullah Mohammed Omar, vodca veriacich (Amir ul-Mumineen), Afganistan.

5. Mullah Mohammad Tahre Anwari, administratívne veci.

6. Maulavi Sayyed Haqqan, minister pre administratívne veci.

7. Maulavi Abdul Latif Mansur, minister poľnohospodárstva.

8. Mullah Shams-ur-Rahman, námestník ministra poľnohospodárstva.

9. Maulavi Attiqullah Akhund, námestník ministra poľnohospodárstva.

10. Maulavi Abdul Ghafoor, námestník ministra poľnohospodárstva.

11. Akhtar Mohammad Mansour, minister civilného letectva a dopravy.

12. Hadji Tahis, námestník ministra civilného letectva.

13. Mullah Mohammad Naim, námestník ministra civilného letectva.

14. Hidayatullah Abu Turab, námestník ministra civilného letectva.

15. Mullah Yar Mohammad Rahimi, minister spojov.

16. Mullah Haji Alla Dad Tayeb, námestník ministra spojov.

17. Maulavi Abdul Razaq, minister obchodu.

18. Maulavi Faiz Mohammad Faizan, námestník ministra obchodu.

19. Maulavi Nik Mohammad, námestník ministra obchodu.

20. Mullah Matiullah, Colný úrad Kábul.

21. Maulavi Dadullah Akhund, minister výstavby.

22. Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, minister obrany.

23. Mullah Fazel M. Mazloom, zástupca náčelníka armádneho štábu.

24. Mullah Baradar, námestník ministra obrany.

25. Mullah Abdul Rauf, veliteľ ústredného armádneho zboru.

26. Mullah Amir Khan Motaqi, minister školstva.

27. Mullah Mohammad Nasim Hanafi, námestník ministra školstva.

28. Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, námestník ministra školstva.

29. Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, minister financií.

30. Mullah Arefullah Aref, námestník ministra financií.

31. Mullah Haji M. Ahmadi, prezident Da Afghanistan Bank.

32. Abdul Wakil Mutawakil, minister zahraničných vecí.

33. Abdul Rahman Zahed, námestník ministra zahraničných vecí.

34. Mullah Abdul Jalil, námestník ministra zahraničných vecí.

35. Dr. Abdul Satar Paktis, Protokolárne odd., Ministerstvo zahraničných vecí.

36. Maulavi Faiz, Odbor informácií, Ministerstvo zahraničných vecí.

37. Shams-us-Safa Aminzai, Tlačové centrum, Ministerstvo zahraničných vecí.

38. Maulavi Abdul Baqi, Konzulárne odd., Ministerstvo zahraničných vecí.

39. M. Jawaz Waziri, Oddelenie OSN, Ministerstvo zahraničných vecí.

40. Maulavi Djallalouddine Haqani, minister pohraničných vecí.

41. Maulavi Abdul Hakim Monib, námestník ministra pohraničných vecí.

42. Alhaj M. Ibrahim Omari, námestník ministra pohraničných vecí.

43. Qari Din Mohammad, minister pre terciálne vzdelávanie.

44. Maulavi Hamidullah Nomani, vyšší funkcionár Ministerstva pre terciálne vzdelávanie.

45. Zabihullah Hamidi, námestník ministra pre terciálne vzdelávanie.

46. Maulavi Arsalan Rahmani, námestník ministra pre terciálne vzdelávanie.

47. Maulavi Qudratullah Jamal, minister informácií.

48. Mullah Abdul Baqi, námestník ministra informácií a kultúry.

49. Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, námestník ministra informácií a kultúry (kultúra).

50. Maulavi Rahimullah Zurmati, námestník ministra informácií a kultúry (publikácie).

51. Abdulhai Motmaen, Odbor informácií a kultúry, Kandahár.

52. Maulavi Mohammad Yaqoub, riaditeľ BIA.

53. Mullah Abdul Razaq, minister vnútorných vecí.

54. Mullah Abdul Samad Khaksar, námestník ministra vnútorných vecí (bezpečnosť).

55. Mohammad Sharif, námestník ministra vnútorných vecí.

56. Maulavi Noor Jalal, námestník ministra vnútorných vecí (administratíva).

57. Maulavi Saed M. Azim Agha, oddelenie pasov a víz.

58. Mullah Nooruddin Turabi, minister spravodlivosti.

59. Maulavi Jalaluddine Shinwari, námestník ministra spravodlivosti.

60. Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, minister baníctva a priemyslu.

61. Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, námestník ministra baníctva a priemyslu.

62. Mullah Abdul Salam Zaief, námestník ministra baníctva a priemyslu.

63. Maulavi Mohammad Azam Elmi, námestník ministra baníctva a priemyslu.

64. Qari Din Mohammad Hanif, minister plánovania.

65. Maulavi Ezatullah, námestník ministra plánovania.

66. Maulavi M. Musa Hottak, námestník ministra plánovania.

67. Mullah Mohammad Abbas Akhund, minister verejného zdravotníctva.

68. Sher Abbas Stanekzai, námestník ministra verejného zdravotníctva.

69. Maulavi Mohammadullah Mati, minister verejných prác.

70. Maulavi Rostam Nuristani, námestník ministra verejných prác.

71. Hadji Molla Atiqullah, námestník ministra verejných prác.

72. Maulavi Najibullah Haqqani, námestník ministra verejných prác.

73. Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, minister pre púť do Mekky a náboženské veci.

74. Maulavi Moslim Haqqani, námestník ministra pre púť do Mekky a náboženské veci.

75. Maulavi Qalamudin Momand, námestník ministra pre záležitosti púte do Mekky.

76. Maulavi Abdul Raqib Takhari, minister repatriácie.

77. Ramatullah Wahidyar, námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu.

78. Mohammad Sediq Akhundzada, námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu.

79. Maulavi Mohammad Wali, minister rezortu prevencie neresti a propagácie cnosti.

80. Maulavi Mohammad Salim Haqqani, námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti.

81. Maulavi Sayed Esmatullah Asem, námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti.

82. Qari Ahmadulla, minister bezpečnosti (spravodajská služba).

83. Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, námestník ministra bezpečnosti (spravodajská služba).

84. Maulavi Ehsanullah, námestník ministra bezpečnosti (spravodajská služba).

85. Mullah Habibullah Reshad, riaditeľ oddelenia vyšetrovania.

86. Mullah Ahmed Jan Akhund, minister pre vodné hospodárstvo a elektrickú energiu.

87. Ing. Mohammad Homayoon, námestník ministra pre vodné hospodárstvo a elektrickú energiu.

88. Maulavi Saiduddine Sayyed, námestník ministra práce a sociálnych vecí.

89. Maulavi Abdul Jabbar, guvernér provincie Baghlan.

90. Maulavi Nurullah Nuri, guvernér provincie Balkh, predseda Severnej zóny.

91. Muhammad Islam, guvernér provincie Bamiyan.

92. Mullah Janan, guvernér Fariabu.

93. Mullah Dost Mohammad, guvernér provincie Ghazni.

94. Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, guvernér provincie Herat.

95. Maulavi Abdul Bari, guvernér provincie Helmand.

96. Maulavi Walijan, guvernér provincie Jawzjan.

97. Mullah M. Hasan Rahmani, guvernér provincie Kandahár.

98. Mullah Manan Nyazi, guvernér provincie Kábul.

99. Maulavi A. Wahed Shafiq, viceguvernér provincie Kábul.

100. Alhaj Mullah Sadudin Sayed, starosta mesta Kábul.

101. Maulavi Shafiqullah Mohammadi, guvernér provincie Khost.

102. Maulavi Nazar Mohammad, guvernér provincie Kunduz.

103. M. Eshaq, guvernér provincie Laghman.

104. Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, guvernér provincie Logar.

105. Maulavi Hamsudin, guvernér provincie Wardak (Maidan).

106. Maulavi A. Kabir, guvernér provincie Nangarhar.

107. Mullah M. Rasul, guvernér provincie Nimroz.

108. Maulavi Tawana, guvernér provincie Paktia.

109. Mullah M. Shafiq, guvernér provincie Samangan.

110. Maulavi Aminullah Amin, guvernér provincie Saripul.

111. Maulavi Abdulhai Salek, guvernér provincie Urouzgan.

112. Maulavi Ahmad Jan, guvernér provincie Zabol.

113. Noor Mohammad Saqib, predseda Najvyššieho súdu.

114. Maulavi Sanani, predseda Dar-ul-Efta.

115. Maulavi Samiullah Muazen, podpredseda Najvyššieho súdu.

116. Maulavi Shahabuddin Delawar, podpredseda Najvyššieho súdu.

117. Abdul Rahman Agha, predseda vojenského súdu.

118. Mullah Mustasaed, predseda Akadémie vied.

119. Maulavi Esmatullah Asem, generálny tajomník afganskej spoločnosti Červeného polmesiaca (ARCS).

120. Maulavi Qalamuddin, predseda olympijského výboru.

121. Abdul Salam Zaeef, veľvyslanec Talibanu v Pakistane.

122. Abdul Hakim Mujahid, vyslanec Talibanu pri Organizácii Spojených národov.

123. Generál Rahmatullah Safi, zástupca Talibanu pre Európu.

124. Mullah Hamidullah, riaditeľ Afganských aerolínií Ariana.

125. Alhaj Mullah Sadruddin, starosta mesta Kábul.

126. Amir Khan Muttaqi, zástupca Talibanu v rámci rozhovorov pod vedením Organizácie Spojených národov.

127. Jan Mohmmad Madani, chargé ďaffaires, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

128. Shamsalah Kmalzada, druhý tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

129. Azizirahman, tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

130. Mawlawi Abdul Manan, obchodný atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

131. Malawi Abdul Wahab, chargé ďaffaires Talibanu v Rijáde.

132. Mullah Abdul Salam Zaeef, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

133. Habibullah Fauzi, prvý tajomník/zástupca vedúceho misie, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

134. Mohammad Sohail Shaheen, druhý tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

135. Mohammad Sarwar Siddiqmal, tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

136. Mullah Mohammad Zahid, tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

137. Generál Abdul Qadeer, vojenský atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

138. Maulavi Nazirullah Anafi, obchodný atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

139. Maulavi Abdul Ghafar Qurishi, atašé pre repatriáciu, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

140. Mohammad Daud, administratívny atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

141. Maulavi Najibullah, generálny konzul, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

142. Qari Abdul Wali, prvý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

143. Syed Allamuddin, druhý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

144. Maulavi Akhtar Mohammad, atašé pre oblasť vzdelávania, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

145. Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq, obchodný zástupca, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

146. Maulavi Rahamatullah Kakazada, generálny konzul, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

147. Mufti Mohammad Aleem Noorani, prvý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

148. Haji Abdul Ghafar Shenwary, druhý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

149. Maulavi Gul Ahmad Hakimi, obchodný atašé, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

150. Maulavi Abdullah Murad, generálny konzul, Generálny konzulát Talibanu v Kvéte.

151. Maulavi Abdul Haiy Aazem, prvý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Kvéte.

152. Maulavi Hamdullah, atašé pre repatriáciu, Generálny konzulát Talibanu v Kvéte.

Právnické osoby:

1. De Afghanistan Momtaz Bank.

B. ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1333 (2000)

Fyzické osoby:

1. *Meno: 1: SAIYID 2: ABD AL-MAN 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Abdul Manan. Zriedkavá prezývka: a) Agha Haji b) Am *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Pakistan.

2. *Meno: 1: ALI 2: ABBAS 3: ABDI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Mogadišo, Somálsko.

3. *Meno: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 15. apríl 1939 b) 1938. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Pakistanská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 24. dec. 2001 *Iná informácia: –

4. *Meno: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh *Štátna príslušnosť: Egyptská. Číslo cestovného pasu: – Národná identifikácia: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

5. *Meno: 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: Tirpas-Selong Village, Východný Lombok, Indonézia *Častá prezývka: a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti. Zriedkavá prezývka: a) Abu Jibril *Štátna príslušnosť: Indonézska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 28. jan. 2003 *Iná informácia: –

6. *Meno: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: MUHAMMAD 4: ABU BAKR

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Al-Libi, Abd al-Muhsin. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 11. jan. 2002. *Iná informácia: Spojený s výborom pre podporu Afganistanu (ASC) a Obnovou dedičstva islamského spoločenstva (RIHS).

7. *Meno: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: AH HAQ 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1960. Miesto narodenia: Provincia Nangahar, Afganistan *Častá prezývka: a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad. Zriedkavá prezývka: a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin *Štátna príslušnosť: Afganský štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Bezpečnostný koordinátor Usámu bin Ladína.

8. *Meno: 1: MUSTAFA 2: MUHAMMAD 3: AHMAD 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: Egypt. *Častá prezývka: Shaykh Sai'id. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

9. *Meno: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: SADIQ 4: AL-AHDAL

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Al-Hamati, Muhammad. Zriedkavá prezývka: Al-Makki, Abu Asim *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Jemen.

10. *Meno: 1: KHALID 2: AL-FAWAZ 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 25. august 1962. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Al-Fauwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londýn NW2 7BR, Veľká Británia *Zapísaný do zoznamu: 24. apr. 2002 *Iná informácia: –

11. *Meno: 1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Egypt. *Častá prezývka: a) Abdurehman, Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed. Zriedkavá prezývka: a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadiijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib *Štátna príslušnosť: Egyptská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

12. *Meno: 1: JIM'ALE 2: AHMED 3: NUR 4: ALI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Jimale, Ahmed Ali b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali c) Jumale, Ahmed Nur d) Jumali, Ahmed Ali. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: P. O. Box 3312, Dubaj, Spojené arabské emiráty *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Mogadišo, Somálsko.

13. *Meno: 1: ABD AL-HADI 2: AL-IRAQI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Abdal Al-Hadi Al-Iraqi. Zriedkavá prezývka: Abu Abdallah *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

14. *Meno: 1: SAQAR 2: AL-JADAWI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Údajne jemenský a saudský štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Pomocník Usámu bin Ladína.

15. *Meno: 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Alžírska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Pešávar, Pakistan *Zapísaný do zoznamu: 11. jan. 2002 *Iná informácia: Spojený s ASC.

16. *Meno: 1: AHMAD 2: SA'ID 3: AL-KADR 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1. marec 1948. Miesto narodenia: Káhira, Egypt *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman *Štátna príslušnosť: Je kanadským štátnym príslušníkom a údajne aj egyptským štátnym príslušníkom. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: –

17. *Meno: 1: IBN AL-SHAYKH 2: AL-LIBI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

18. *Meno: 1: ABU HAMZA 2: AL-MASRI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 15. apríl 1958. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Al-Misri, Abu Hamza. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: a) 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Veľká Británia b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Veľká Británia *Zapísaný do zoznamu: 24. apr. 2002 *Iná informácia: –

19. *Meno: 1: YASIN 2: – 3: – 4: AL-QADI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi, Yasin. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Jeddah, Saudská Arábia.

20. *Meno: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: AL-RAGHIE 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 30. marec 1964 b) 14. máj 1964. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya *Častá prezývka: a) Anas Al-Liby b) Al-Libi, Anas c) Al-Raghie, Nazih d) Al-Sabai, Anas. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Líbyjská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

21. *Meno: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: AHMAD 4: AL-SAYYID

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 15. marec 1963. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt *Častá prezývka: a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

22. Meno: 1: SA'D 2: AL-SHARIF 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1969. Miesto narodenia: Saudská Arábia *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Švagor a blízky spolupracovník Usámu bin Ladína. Označovaný za šéfa finančnej organizácie Usámu bin Ladína.

23. *Meno: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1. jan. 1975. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid d) Mahamedou Ouid Slahi. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

24. *Meno: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 19. jún 1951. Miesto narodenia: Giza, Egypt *Častá prezývka: a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Údajne egyptský štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: a) 1084010 (Egypt) b) 19820215 Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Operačný a vojenský líder skupiny Džihád. Bývalý vodca Egyptského islamského Džihádu, teraz blízky spolupracovník Usámu bin Ladína.

25. *Meno: 1: MUHAMMED 2: ATIF 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 1956 b) 1951 c) 1944. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt *Častá prezývka: a) Subhi Abu Sitta b) Sheik Taysir Abdullah c) Mohamed Atef. Zriedkavá prezývka: a) Abu Hafs Al Masri b) Abu Hafs Al Masri El Khabir c) Taysir *Štátna príslušnosť: Údajne je egyptským štátnym príslušníkom. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: nadporučík v organizácii Usámu bin Ladína.

26. *Meno: 1: MUHSIN 2: MUSA 3: MATWALLI 4: ATWAH

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 19. jún 1964. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: a) Al-Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Menor, Mohammed K.A. Zriedkavá prezývka: a) Abdel Rahman b) Abdul Rahman *Štátna príslušnosť: Egyptská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

27. *Meno: 1: SAID 2: BAHAJI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 15. júl 1975. Miesto narodenia: Haselünne/Dolné Sasko/Nemecko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Nemecká. Číslo cestovného pasu: Prechodný nemecký pas č. 28642163 (vydaný v Hamburgu). Národné identifikačné číslo: – Adresa: Pôvodne býval na Bunatwiete 23, 21073 Hamburg/Nemecko *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia: –

28. *Meno: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Pakistanská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afganistan *Zapísaný do zoznamu: 24. dec. 2001 *Iná informácia: –

29. *Meno: 1: AOUADI 2: MOHAMED 3: BEN BELGACEM 4: BEN ABDALLAH

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 11. dec. 1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Tuniská. Číslo cestovného pasu: L 191609 vydaný 28. februára 1996. Národné identifikačné číslo: 04643632 pridelené 18. júna 1999. Adresa: a) Via A. Masina č. 7, Miláno, Taliansko b) Via Dopini No 3, GALLARATI – TALIANSKO *Zapísaný do zoznamu: 24. apríl 2002 *Iná informácia: Fiskálny kód: DAOMMD74T11Z352Z. Meno jeho matky je Bent Ahmed Ourida.

30. *Meno: 1: CHARAABI 2: TAREK 3: BEN BECHIR 4: BEN AMARA

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 31. marec 1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Sharaabi, Tarek. Zriedkavá prezývka: a) Haroun b) Frank *Štátna príslušnosť: Tuniská. Číslo cestovného pasu: L 579603 vydaný v Miláne 19. nov. 1997. Národné identifikačné číslo: 007-99090. Adresa: Viale Bligny č.42, Miláno, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiskálny kód: CHRTRK70C31Z352U. Meno matky je Charaabi Hedia.

31. *Meno: 1: LASED 2: BEN HENI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 5. febr. 1969. Miesto narodenia: Líbya *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: –

32. *Meno: 1: AYADI 2: SHAFIQ 3: BEN MOHAMED 4: BEN MOHAMED

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 21. marec 1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko *Častá prezývka: a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig. Zriedkavá prezývka: Abou El Baraa *Štátna príslušnosť: a) Tuniská b) Bosnianska c) Rakúska. Číslo cestovného pasu: E423362 vydaný v Islamabade 15. mája 1988. Národné identifikačné číslo: 1292931. Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko b) 129 Park Road, NW8, Londýn, VB c) 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgicko d) Darvingasse 1/2/58-60, Viedeň, Rakúsko *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Tunisko. Je v Írsku. Meno jeho matky je Medina Abid.

33. *Meno: 1: BOUCHOUCHA 2: MOKHTAR 3: BEN MOHAMED 4: BEN MOKHTAR

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 13. október 1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Bushusha, Mokhtar. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Tuniská. Číslo cestovného pasu: K/754050 vydaný 26. mája 1999. Národné identifikačné číslo: 04756904 pridelené 14. septembra 1987. Adresa: Via Milano č. 38, Spinadesco (CR), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiskálny kód: BCHMHT69R13Z352T. Meno matky je is Bannour Hedia.

34. *Meno: 1: ESSID 2: SAMI 3: BEN KHEMAIS 4: BEN SALAH

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 10. febr. 1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko *Častá prezývka: Omar El Mouhajer. Zriedkavá prezývka: Saber *Štátna príslušnosť: Tuniská. Číslo cestovného pasu: K/929139 vydaný 14. februára 1995. Národné identifikačné číslo: 00319547 pridelené 8. dec. 1994. Adresa: Via Dubini č. 3, Gallarate (VA), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiskálny kód: SSDSBN68B10Z352F. Meno jeho matky je Saidani Beya.

35. *Meno: 1: ADEL 2: BEN SOLTANE 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 14. júl 1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Latisana č. 6, Miláno, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiskálny kód: BNSDLA70L14Z352B.

36. *Meno: 1: NABIL 2: BENATTIA 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 11. máj 1966. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

37. *Meno: 1: USAMA 2: MUHAMMED 3: AWAD 4: BIN LADEN

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 30. júl 1957 b) 28. júl 1957. Miesto narodenia: a) Jeddah, Saudská Arábia b) Jemen *Častá prezývka: a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden. Zriedkavá prezývka: Abu Abdallah Abd Al-Hakim *Štátna príslušnosť: Saudské občianstvo odňaté, v súčasnosti oficiálne afgánsky štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: –

38. *Meno: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1947. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: poručík u Usámu bin Ladína.

39. *Meno: 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 1. máj 1972 b) 16. september 1973. Miesto narodenia: a) Hadramawt/Jemen b) Khartoum, Sudan *Častá prezývka: a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: a) Jemenská b) Sudánska. Číslo cestovného pasu: 00085243 (vydaný 12. novembra 1997 v Sanae/Jemen). Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia: –

40. *Meno: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 6. október 1966. Miesto narodenia: Safi, Maroko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

41. *Meno: 1: AWEYS 2: HASSAN 3: DAHIR 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1935. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Somálska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

42. *Meno: 1: MAMOUN 2: DARKAZANLI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 4. august 1958. Miesto narodenia: Damask/Sýria *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz *Štátna príslušnosť: Sýrska a nemecká. Číslo cestovného pasu: 1310636262 (Nemecko), platný do 29. októbra 2005. Národné identifikačné číslo: Číslo nemeckej identifikačnej karty: 1312072688, platná do 20. augusta 2011. Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemecko *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

43. *Meno: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 3. apríl 1974. Miesto narodenia: Marrákeš/Maroko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Marocká. Číslo cestovného pasu: H 236483 (vydaný 24. októbra 2000 Veľvyslanectvom Maroka v Berlíne). Národné identifikačné číslo: – Adresa: 21073 Hamburg, Göschenstrasse 13 *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia: –

44. *Meno: 1: ABDELKADER 2: MAHMOUD 3: ES SAYED 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 26. dec. 1962. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: Es Sayed, Kader. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via del Fosso di Centocelle č. 66, Rím, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiskálny kód: SSYBLK62T26Z336L.

45. *Meno: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 13. apríl 1977. Miesto narodenia: Essaouria/Maroko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Marocká. Číslo cestovného pasu: M 271351 (vydaný 24. októbra 2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne). Národné identifikačné číslo: – Adresa: Registrovaný na Dortmunderstrasse 38, 22419 Hamburg/Nemecko *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia: E 189935.

46. *Meno: 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 23. jún 1976. Miesto narodenia: Káhira, Egypt *Častá prezývka: a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa. Zriedkavá prezývka: a) Al-Nubi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu *Štátna príslušnosť: a) Egyptská b) Keňská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: Keňský identifikačný preukaz č. 12773667; Sériové č. 201735161. Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

47. *Meno: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 14. marec 1974 b) 13. apríl 1974 c) 14. apríl 1974 d) 1. august 1970. Miesto narodenia: Zanzibar, Tanzánia *Častá prezývka: a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar. Zriedkavá prezývka: a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu *Štátna príslušnosť: Tanzánijská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

48. *Meno: 1: NASR 2: FAHMI 3: NASR 4: HASANAYN

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Muhammad Salah. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

49. *Meno: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1. august 1949. Miesto narodenia: Provincia Konduz, Afganistan *Častá prezývka: a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 20. febr. 2003 *Iná informácia: –

50. *Meno: 1: RI'AD (RAED) 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 30. december 1968. Miesto narodenia: Kalifornia, USA *Častá prezývka: a) Hijazi, Raed M. b) Al- Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad. Zriedkavá prezývka: a) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) b) Al-Amriki, Abu- Ahmad (The American) *Štátna príslušnosť: Jordánska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: a) SSN: 548-91-5411 b) Národné číslo: 9681029476. Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Jordánsko. Pôvodne z Ramlah; miesto pobytu v Jordánsku – al-Shumaysani (Sheisani) (oblasť Ammán), za budovou odborov.

51. *Meno: 1: ALI 2: GHALEB 3: HIMMAT 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 16. jún 1938. Miesto narodenia: Damask, Sýria *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Švajčiarska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Posero 2, ch-6911 Campione ďItalia, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

52. *Meno: 1: ARMAND 2: ALBERT 3: FRIEDRICH 4: HUBER

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1927. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Huber, Ahmed. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Švajčiarska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

53. *Meno: 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSAYN

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 12. marec 1971. Miesto narodenia: Riyadh, Saudská Arábia *Častá prezývka: a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain. Zriedkavá prezývka: a) Abu Zubaydah b) Tariq *Štátna príslušnosť: Údajne štátny príslušník Saudskej Arábie a Palestíny. Číslo cestovného pasu: Držiteľ egyptského cestovného pasu č. 484824 vydaného 18. januára 1984 Egyptským veľvyslanectvom v Rijáde. Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Blízky spolupracovník Usámu bin Ladína.

54. *Meno: 1: NASREDDIN 2: AHMED 3: IDRIS 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 22. november 1929. Miesto narodenia: Adi Ugri, Etiópia (teraz Eritrea) *Častá prezývka: a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d) Ahmed Idris Nasreddin. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Talianska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: a) Talianska identifikačná karta č. AG 2028062 platná do 9. júla 2005. b) Cudzinecká identifikačná karta: K 5249. Adresa: a) Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko b) Piazzale Biancamano, Miláno, Taliansko c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko d) no: 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Maroko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Taliansky fiskálny kód: NSRDRS29S22Z315Y. Mr. Nasreddin opustil svoje bydlisko na 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švajčiarsko v r. 1994 a odsťahoval sa do Maroka.

55. *Meno: 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 4. apríl 1964. Miesto narodenia: Cianjur, Západná Jáva, Indonézia *Častá prezývka: a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Indodézska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 28. jan. 2003 *Iná informácia: Meno pri narodení: Encep Nurjaman.

56. *Meno: 1: RIADH 2: JELASSI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 15. december 1970. Miesto narodenia: Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

57. *Meno: 1: WA'EL 2: HAMZA 3: JULAIDAN 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 22. január 1958. Miesto narodenia: Al-Madinah, Saudská Arábia *Častá prezývka: a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin. Zriedkavá prezývka: Abu Al-Hasan Al Madani *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: Saudský cestovný pas č. A-992535. Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 11. sept. 2002 *Iná informácia: –

58. *Meno: 1: ABDULLAHI 2: HUSSEIN 3: KAHIE 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišu, Somálsko.

59. *Meno: 1: MEHDI 2: KAMMOUN 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 3. apríl 1968. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Masina č. 7, Miláno, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiskálny kód: KMMMHD68D03Z352N.

60. *Meno: 1: SAMIR 2: KISHK 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 14. máj 1955. Miesto narodenia: Gharbia, Egypt *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

61. *Meno: 1: MUFTI 2: RASHID 3: AHMAD 4: LADEHYANOY

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Karáči, Pakistan.

62. *Meno: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: MAAROUFI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 23. november 1965. Miesto narodenia: Ghardimaou, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

63. *Meno: 1: ABDULLKADIR 2: HUSSEIN 3: MAHAMUD 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Florencia, Taliansko.

64. *Meno: 1: UTHMAN 2: OMAR 3: MAHMOUD 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 30. december 1960 b) 13. december 1960. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Uthman, Al- Samman b) Uthman, Umar. Zriedkavá prezývka: a) Al-Filistini, Abu Qatada b) Takfiri, Abu Umr c) Abu Umar, Abu Omar d) Umar, Abu Umar e) Abu Ismail *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt 2001 *Iná informácia: Londýn, Anglicko.

65. *Meno: 1: MANSOUR 2: MOHAMED 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 30. aug. 1928. Miesto narodenia: a) Egypt b) Spojené arabské emiráty *Častá prezývka: Al-Mansour, Dr. Mohamed. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Švajčiarska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švajčiarsko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Zürich, Švajčiarsko.

66. *Meno: 1: ZIA 2: MOHAMMAD 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Zia, Ahmad. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: a) C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Pešávar, Pakistan b) C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Pešávar, Pakistan c) C/O Zahir Sha S/ *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

67. *Meno: 1: FAZUL 2: ABDULLAH 3: MOHAMMED 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 25. aug. 1972 b) 25. dec. 1974 c) 25. febr. 1974. Miesto narodenia: Moroni, Komory *Častá prezývka: a) Abdalla, Fazul b) Abdallah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah Mohammed g) Fazul, Haroon h) Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m) Muhamad, Fadil Abdallah. Zriedkavá prezývka: a) Aisha, Abu b) Al Sudani, Abu Seif c) Haroon d) Harun e) Luqman, Abu *Štátna príslušnosť: a) Komorská b) Keňská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

68. *Meno: 1: FAHID 2: MOHAMMED 3: ALLY 4: MSALAM

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 19. febr. 1976. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa *Častá prezývka: a) Ally, Fahid Mohammed b) Msalam, Fahad Ally c) Msalam, Fahid Mohammed Ali d) Msalam, Mohammed Ally e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali f) Salem, Fahid Muhamad Ali. Zriedkavá prezývka: Al-Kini, Usama *Štátna príslušnosť: Keňská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

69. *Meno: 1: NADA 2: YOUSSEF 3: MUSTAFA 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 17. máj 1931 b) 17. máj 1937. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt *Častá prezývka: a) Nada, Youssef b) Nada, Youssef M. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: Talianska identifikačná karta č. AE 1111288 platná do 21. marca 2005. Adresa: a) Via Arogno 32, 6911 Campione ďItalia, Taliansko b) Via per Arogno 32, ch-6911 Campione ďItalia, Taliansko c) Via Riasc 4, ch-6911 Campione ďItalia I, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

70. *Meno: 1: ABDELHALIM 2: REMADNA 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 2. apríl 1966. Miesto narodenia: Bistra, Alžírsko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národná identifikácia: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

71. *Meno: 1: NABIL 2: ABDUL 3: SALAM 4: SAYADI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1. jan. 1966. Miesto narodenia: El Hadid, Tripoli, Libanon *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: Abu Zeinab *Štátna príslušnosť: Belgická od 18. sept. 2001. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 22. jan. 2003 *Iná informácia: Manžel Patricie Vinck. Zosobášení 29. mája 1992 v Pešávare, Pakistan.

72. *Meno: 1: SAYF-AL ADL 2: – 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: Saif Al-'Adil. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Údajne má egyptské štátne občianstvo. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001. *Iná informácia: Zodpovedný za bezpečnosť Usámu bin Ladína.

73. *Meno: 1: AHMED 2: SALIM 3: SWEDAN 4: SHEIKH

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 9. apríl 1969 b) 9. apríl 1960. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa *Častá prezývka: a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem c) Swedan, Sheikh d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem. Zriedkavá prezývka: a) Ahmed The Tall b) Bahamad c) Bahamad, Sheik d) Bahamadi, Sheikh *Štátna príslušnosť: Keňská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

74. *Meno: 1: THIRWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 29. jún 1960. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

75. *Meno: 1: MANSOUR 2: THAER 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 21. marec 1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

76. *Meno: 1: LAZHAR 2: BEN MOHAMMED 3: TLILI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 26. marec 1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: –*Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Carlo Porta č. 97, Legnano, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiskálny kód: TLLLHR69C26Z352G.

77. *Meno: 1: YULDASHEV 2: TOHIR 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Yuldashev, Takhir. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Uzbekistan.

78. *Meno: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Pakistanská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 24. dec. 2001 *Iná informácia: –

79. *Meno: 1: AWEYS 2: DAHIR 3: UBEIDULLAHI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Cipriano Facchinetti 84, Rím, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

80. *Meno: 1: PATRICIA 2: ROSA 3: VINCK 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 4. jan. 1965. Miesto narodenia: Berchem, Antverpy. *Častá prezývka: Souraya P. Vinck. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Belgická. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaná do zoznamu: 22. jan. 2003 *Iná informácia: Manželka Nabila Sayadiho.

81. *Meno: 1: HABIB 2: WADDANI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 10. jún 1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via unica Borighero č. 1, San Donato M.se (MI), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiskálny kód: WDDHBB70H10Z352O.

82. *Meno: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 10. apríl 1960. Miesto narodenia: Bloomington, Indiana USA. *Častá prezývka: a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: USA. Číslo cestovného pasu: a) 27082171 [USA (vydaný 21. júna 1992 v Ammáne, Jordánsko)] b) MO887925 (Irak). Národná identifikácia: SSN 156-92-9858 (USA.). Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Abdul Rahman Yasin je v Iraku.

83. *Meno: 1: ALI 2: AHMED 3: YUSAF 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 20. november 1974. Miesto narodenia: Garbaharey, Somálsko *Častá prezývka: Ali Galoul. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Švédska. Číslo cestovného pasu: Švédsky pas č. 1041635. Národné identifikačné číslo: 741120-1093. Adresa: Krälingegränd 33 S-16362 Sp nga *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

84. *Meno: 1: MANSOUR 2: FATTOUH 3: ZEINAB 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 7. máj 1933. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švajčiarsko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

Právnické osoby:

1. Abu Sayyaf Group (známa tiež ako Al Harakat Al Islamiyya).

2. Afghan Support Committee (ASC – Komisia pre podporu Afganistanu) známa tiež ako Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia; and Ahya ul Turas; sídlo úradu: Headquarters – G. T. Road (pravdepodobne Grand Trunk Road), blízko Pushtoon Garhi Pabbi, Pešávar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan.

3. The Aid Organization Of The Ulema (známa tiež ako Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust; Al-Rashid Trust); Pakistan.

Dodatočné adresy Al Rashid Trust (5):

1. Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karáči, Pakistan, tel. 6683301; tel. 0300-8209199; fax 6623814.

2. 302b-40, Good Earth Court, oproti Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan –I Iqbal, Karáči. Tel. 4979263.

3. 617 Clifton Center, Block 5, 6 posch., Clifton, Karáči. Tel. 587-2545.

4. 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, oproti Jang Building, Karáči, Pakistan. Phone 2623818-19.

5. Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan. Tel: 042-6812081.

4. Akida Bank Private Limited (v minulosti známa pod menom Akida Islamic Bank International Limited); (pôvodne zvaná Iksir International Bank Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy.

5. Akida Investment Co. Ltd. (spoločnosť známa aj ako Akida Investment Company Limited); (pôvodne Akida Bank Private Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P. O. Box Nassau, Bahamy.

6. Al Baraka Exchange L. L. C., P. O. Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty; P. O. Box 20066, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

7. Al-Barakaat, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty.

8. Al-Barakaat Bank, Mogadišo, Somálsko.

9. Al-Barakaat Bank Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55048.

10. Al-Barakat Bank of Somalia (Bss) (známa aj ako Barakat Bank of Somalia); Mogadišo, Somálsko; Bossaso, Somálsko.

11. Finančná skupina Al-Barakat, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.

12. Al-Barakat Financial Holding Co, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.

13. Al-Barakat Global Telecommunications (spoločnosť známa aj ako Barakaat Globetelcompany); P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko; Hargeisa, Somálsko.

14. Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (spoločnosť známa aj ako Al-Barakat Financial Company); P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.

15. Al-Barakat International (spoločnosť známa tiež ako Baraco Co.); P. O. Box 2923, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

16. Al-Barakat Investments, P. O. Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

17. Pekáreň cukroviniek Al-Hamati, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen.

18. Al-Haramain Islamic Foundation, Bosna a Hercegovina.

19. Al-Haramain Islamic Foundation, Somálsko.

20. Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI.

21. Al-Jihad/Egyptské islamské hnutie (známe aj pod menom Egyptský Al-Džihád, Egyptský islamský džihád, skupina Džihád, Nový Džihád).

22. Al-Nur Honey Press Shops (nazývané aj Al-Nur Honey Center). Saná, Jemen 22. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (pôvodne Al Taqwa Trade, Property and Industry, pôvodne Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment, pôvodne Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Lichtenštajnsko.

23. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited, pôvodne Al Taqwa Trade, Property and Industry (pôvodne Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (pôvodne Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Lichtenštajnsko.

24. Al Qa'ida/Islamská armáda (známa aj ako “Základňa„, Al Qaeda, Nadácia islamskej spásy, Skupina na zachovanie svätých miest, Islamská armáda na oslobodenie svätých miest, Svetový islamský front Džihád proti Židom a križiakom, sieť Usámu bin Ladína, organizácia Usámu bin Ladína).

25. Nadácia Al Rashid (Al-Rasheed Trust) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáči, Pakistan, Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Láhaur, Pakistan,

Kancelária Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Kancelária Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pešávar, Pakistan,

Kancelária Dha'rbi-M'unin, miestnosť č. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rávalpindí, Pakistan,

Kancelária Dha'rbi-M'unin, horné poschodie, stomatológ Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

Prevádzky v Afganistane: Herat Džalalabád, Kábul, Kandahár, Mazáre Šerif. Prevádzky tiež v Kosove, Čečensku.

26. Al-Shifa, spracovanie medu pre priemysel a obchod, P. O. Box 8089, Al-Hasabah, Saná, Jemen; pri svätyni vedľa benzínovej pumpy, Jamal Street, Ta'iz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen. Al-Nasr Street, Dauhá, Katar.

27. Ansar al-Islam (nazývaní aj Stúpenci islamu; Jund al-Islam; Vojaci islamu; Kurdistanskí podporovatelia islamu; Podporovatelia islamu v Kurdistane; Nasledovníci islamu v Kurdistane; Kurdistanský Taliban; Boží vojaci). Sídlo: Kurdami kontrolovaná oblasť v severovýchodnom Iraku.

28. Ozbrojená islamská skupina (známa aj pod menom Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

29. Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Lichtenštajnsko.

30. Asbat Al-Ansar.

31. Ba Taqwa For Commerce And Real Estate Company Limited, Vaduz, Liechtenstein; (pôvodne c/o Astat Trust reg.).

32. Bank Al Taqwa Limited (známa aj ako Al Taqwa Bank, Bank Al Taqwa). P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy. C/O Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy.

33. Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224.

34. Stavebná spoločnosť Barakaat, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

35. Barakaat Group of Companies, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Mogadišo, Somálsko.

36. Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Švédsko.

37. Medzinárodná nadácia Barakaat, Box 4036, Spanga, Štokholm, Švédsko. Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Švédsko.

38. Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota.

39. Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts. 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada.

40. Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somálsko. Nakhiil, Somálsko. Huruuse, Somálsko. Raxmo, Somálsko. Ticis, Somálsko. Kowthar, Somálsko. Noobir, Somálsko. Bubaarag, Somálsko. Gufure, Somálsko. Xuuxuule, Somálsko. Ala Aamin, Somálsko. Guureeye, Somálsko. Najax, Somálsko. Carafaat, Somálsko.

41. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

42. Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington.

43. Barakat Banks and Remittances, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

44. Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadišo, Somálsko.

45. Barakat Consulting Group (BCG), Mogadišo, Somálsko.

46. Barakat Global Telephone Company, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

47. Barakat International Companies (BICO), Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

48. Barakat Post Express (BPE), Mogadišo, Somálsko.

49. Barakat Refreshment Company, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

50. Barakat Telecommunications Company Limited, známy tiež ako BTELCO, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko; posledná známa adresa Holandsko.

51. Baraka Trading Company, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

52. Barako Trading Company, LLC, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

53. Benevolence international foundation, (Medzinárodná dobročinná nadácia); Známa aj ako: a) Al Bil Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Meždunarodnyj Blagotvoriteľnyj Fond. Adresa: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 USA, b) P. O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 USA, c) (Pôvodne na adrese) 9838 S, Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 USA, d) (Pôvodne na adrese) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 USA, e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdžan, f) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbajdžan, g) Sarajevo, Bosna a Hercegovina, h) Zenica, Bosna a Hercegovina, i) (Posledná známa adresa) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Kanada, j) (Posledná známa adresa) P. O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada, k) (Posledná známa adresa) 2465 Cawthra Rd. č. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada, l) Ottawa, Canada, m) Grozny, Čečensko, n) 91 Paihonggou Lanzhou, Gansu, Čína 730000, o) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Chorvátsko, p) Makhachkala, Dagestan, q) Duisi, Gruzínsko, r) Tbilisi, Gruzínsko, s) Nazran, Ingušsko, t) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Holandsko, u) Stichting Benevolence International Nederland (známa aj ako Benevolence International Nederland, BIN), Radeborg 14 B, 6228 CV Maastricht, Holandsko. Registračné číslo v Obchodnej komore: 14063277, v) House 111, First Floor, Street 64, F10/3, Islamabad, Pakistan, w) P. O. Box 1056 Pešavár, Pakistan, x) Azovskaja 6, km 3, 401 Moskva Ruská federácia 113149, y) Ulica Oktabrskaja, dom. 89, Moskva, Ruská federácia 127521, z) P. O. Box 1937, Khartoum Sudán, aa) P. O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudská Arábia, ab) P. O. Box 10845 Rijád 11442, Saudská Arábia, ac) Dušanbe, Tadžikistan, ad) Spojené kráľovstvo, ae) Afganistan, af) Bangladéš, ag) Pásmo Gazy, ah) Bosna a Hercegovina, ai) Jemen. Identifikačné číslo v USA 363823186.

54. Benevolence International Fund (Medzinárodný dobročinný fond); (známy aj ako Benevolent International Fund). Lokácie: 1) (Posledná známa adresa) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada. 2) (Posledná známa adresa) P. O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada. (Posledná známa adresa) P. O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada. (Posledná známa adresa) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada.

55. Bosanska Idealna Futura (organizácia známa aj ako BIF-Bosnia, Bosnian Ideal Future). (BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center – BECF charitatívne vzdelávacie centrum, dobročinné vzdelávacie stredisko). Lokácie: 1) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina. 2) Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosna-Hercegovina. 3) Sehidska ulica, Breza, Bosna-Hercegovina. 4) Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna-Hercegovina. 5) Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosna-Hercegovina.

56. The Eastern Turkistan Islamic Movement (Islamské hnutie východného Turkistanu); (hnutie známe aj ako The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah – Islamská strana Alaha východného Turkistanu).

57. Global Relief Foundation (GRF), tiež pod menom Fondation Secours Mondial (FSM). Úrad v USA: 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA, P. O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA. Úrady v zahraničí: Fondation Secours Mondial [alebo Secours mondial de France (SEMONDE) alebo Fondation Secours Mondial – Belgique, a. s. b. l., alebo Fondation Secours Mondial vzw, alebo FSM, alebo Stichting Wereldhulp – Belgie, v. z. w., alebo Fondation Secours Mondial – Kosova, alebo Fondation Secours Mondial “World Relief„]. Ďalšie adresy: 1) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburg, Francúzsko, 2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgicko. 3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brusel, Belgicko. 4) P. O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brusel, Belgicko. 5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna. 6) Put Mladih Muslimana Street Sarajevo, Bosna. 7) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo. 8) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo. 9) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P. O. Box 2892, Tirana, Albania. 10) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turecko. Iné lokácie v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Ruská federácia), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Ruská federácia), Irak, Jordánsko, Kašmír, Libanon, Západný breh, pásmo Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria. Identifikačné číslo organizácie federálneho zamestnávateľa v USA: 36-3804626. Číslo platcu DPH: BE 454,419,759.

58. Gulf Center S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Taliansko. Fiskálny kód: 07341170152. Číslo platcu DPH: IT 07341170152.

59. Harakat Ul-Mujahidin/HUM (tiež ako Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

60. Heyatul Ulya, Mogadišo, Somálsko.

61. Islamic Army of Aden (Adenská islamská armáda).

62. Islamic International Brigade (IIB) (nazývaná aj Islamská mierotvorná brigáda; Islamská mierotvorná armáda; Medzinárodná brigáda; Islamský mierotvorný prápor; Medzinárodný prápor; Islamská mierotvorná medzinárodná brigáda).

63. Islamic Movement of Uzbekistan (známe aj ako IMU). Islamské hnutie Uzbekistanu.

64. Jaish-I-Mohammed (známa aj ako Mohamedova armáda), Pakistan.

65. Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (známa aj ako Spoločnosť pre islamskú spoluprácu alebo ako Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, alebo ako Jit), Kandahár, Afganistan.

66. Jemaah Islamiyah, sieť v juhovýchodnej Ázii (tiež pod menom Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiya, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah), založil zosnulý Abdullah Sungkar.

67. Lajnat Al Daawa Al Islamiya (LDI).

68. Lashkar i Jhangvi (LJ).

69. Lybian Islamic Fighting Group (Líbyjská islamská bojová skupina).

70. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

71. Mamoun Darkazanli Import-Export Company (spoločnosť známa aj pod menom Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Nemecko.

72. Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber, [v minulosti známa aj ako a) Gulf Office Assoc. Per Lo Sviluppo Comm. Ind. E Turis; b) Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La Svizzera], Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Švajčiarsko.

73. Moroccan Islamic Combatant Group (známa aj ako Groupe Islamique Combattant Marocain) – Marocká islamská bojová skupina.

74. Nada International Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko (pôvodne c/o Asat Trust reg.).

75. Nada Management Organization Sa (pôvodne Al Taqwa Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini Ch-6900 Lugano TI, Švajčiarsko.

76. Nasco Business Residence Center Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Taliansko; IČO: 01406430155. Číslo platcu DPH: IT 01406430155.

77. Nasco Nasreddin Holding A. S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turecko.

78. Nascoservice S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Taliansko. DIČO: 08557650150, číslo platcu DPH: IT 08557650150.

79. Nascotex S. A. (tiež Industrie Generale De Filature Et Tissage); známa aj ako Industrie Generale De Textile); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroko.

80. Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Taliansko. DIČO: 03464040157, číslo platcu DPH: IT 03464040157.

81. Nasreddin Foundation (nadácia známa aj pod menom Nasreddin Stiftung); C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko.

82. Nasreddin Group International Holding Limited (známa aj ako Nasreddin Group International Holdings Limited). C/o Arthur D. Hanna & Company. 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy. P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy.

83. Nasreddin International Group Limited Holding, (známa aj ako Nasreddin International Group Ltd. Holding). Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko. Corso Sempione 69, 20149 Milano, Taliansko.

84. Parka Trading Company, P. O. Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

85. Rabita Trust (Nadácia Rabita), miestnosť 9a, 2. posch., Wahdat Road, Education Town, Láhaur, Pakistan. Wares Colony, Láhaur, Pakistan.

86. Red Sea Barakat Company Limited, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

87. Revival of Islamic Heritage Society (RIHS – Obnova dedičstva islamského spoločenstva), tiež známa ako: a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya ul Turath. Adresa: a) Pakistan b) Afganistan.

88. Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (známy aj ako Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; Riyadh-as-Saliheen; the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).

89. Salafist Group for Call and Combat/CSPC (známa aj ako Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat).

90. Somali International Relief, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota.

91. Somali Internet Company, Mogadišo, Somálsko.

92. Somali Network Ab, Hallybybacken 15, 70 Sp nga, Švédsko.

93. Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (známy aj ako Islamic Special Purpose Regiment; the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).

94. Tunisian Combatant Group (alebo Groupe Combattant Tunisien) – Tuniská bojová skupina.

95. Ummah Tameer E-Nau (Utn), a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afganistan; b) Pakistan.

96. Wafa Humanitarian Organization (Humanitárna organizácia Wafa) (známa aj pod menom Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Pešávar, Pakistan. Pobočky v Saudskej Arábii, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch.

97. Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911 Campione ďitalia I, Švajčiarsko.

98. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M. B. H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viedeň, Rakúsko.“.

6. Príloha č. 9 znie:

„Príloha č. 9

k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA SPOLOČNEJ POZÍCIE RADY EURÓPSKEJ ÚNIE Č. 2002/931/CFSP V ZNENÍ SPOLOČNEJ POZÍCIE RADY EURÓPSKEJ ÚNIE Č. 2002/976/CFSP

Sankcionované osoby:

Fyzické osoby:

1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rémi Lahdi), dátum narodenia: 1. 2. 1966 Alžír (Alžírsko); člen al Takfir a al Hijra.

2. ABOUD, Maisi (alias The Swiss Abderrahme), dátum narodenia: 17. 10. 1964 v Alžíri (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26. 6. 1967 v Qatif-Bab al Shamal v Saudskej Arábii; občianstvo Saudskej Arábie.

4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narodený v Al Ihsa, v Saudskej Arábii; občianstvo Saudskej Arábie.

5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 6. 10. 1966 v Tarute, v Saudskej Arábii; občianstvo Saudskej Arábie.

6. ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20. 11. 1960 v Costantine (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

7. ARIOUA, Kamel, (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18. 8. 1969 v Costantine (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

8. ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13. 5. 1975 v Ain Taya (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

9. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, narodený v r. 1960 v Libanone; občianstvo Libanonu.

10. DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1. 2. 1972 v Alžírsku, člen al Takfir a al Hijra.

11. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1. 6. 1970 v Alžírsku, člen al Takfir a al Hijra.

12. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) dátum narodenia: 10. 7. 1965 alebo 11. 7. 1965 v El Dibabiya, Saudská Arábia, občianstvo Saudská Arábia.

13. FAHAS, Sofiane, Yacine, dátum narodenia: 10. 9. 1971 v Alžíri (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

14. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, rok narodenia: 1963 v Libanone, občianstvo Libanon.

15. LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30. 11. 1970, v Constantine (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

16. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI Salem; alias BIN KHALID Fahd Bin Adballah; alias HENIN Ashraf Refaat Nabith alias WADOOD, Khalid Adbul) dátum narodenia: 14. 4. 1965 alebo 1. 3. 1964 v Kuvajte, občianstvo Kuvajt.

17. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník HIZBALLAH, dátum narodenia: 7. 12. 1962 v Tayr Dibba, Libanon, č. pasu: 432298 (Libanon).

18. NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25. 11. 1973 v Alžíri (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

19. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11. 9. 1968 v Alžíri (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

20. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23. 6. 1963 v Alžíri (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

21. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14. 6. 1974 v Alžíri (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

22. SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15. 4. 1971, v Hussein Dey (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

23. SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci NPA), dátum narodenia: 8. 2. 1939 v Cabugao, Filipíny.

24. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21. 4. 1964 v Blida (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

Právnické osoby a skupiny fyzických osôb:

1. Abu Nidal Organisation (ANO – Organizácia Abu Nidal); do skupiny Abu Nidal patrí aj revolučná rada Fatah (Fatah Revolutionary Council), Arabské revolučné brigády (Arab Revolutionary Brigades), organizácia Čierny september (Black September) a Revolučná organizácia moslimských socialistov (Revolutionary Organisation of Socialist Muslims).

2. Al-Aqsa Martyr`s Brigade (Brigáda mučeníkov Al Aqsa).

3. Al-Takfir a Al-Hijra.

4. Aum Shinrikyo.

5. Babbar Khalsa.

6. Gama'a al-Islamiyya, resp. Al-Gama'a al-Islamiyya, IG (Islamská skupina Islamic Group).

7. Hamas-Izz al-Din al-Qassem (teroristické krídlo Hamasu).

8. Holy Land Foundation for Relief and Development (Nadácia pre pomoc a obnovu Svätej zeme).

9. International Sikh Youth Federation (ISYF – Medzinárodná federácia sikhskej mládeže).

10. Kahane Chai (Kach).

11. Kurdistan Workers'Party (PKK – Strana kurdských pracujúcich).

12. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis.

13. Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK or MKO) [minus the `National Council of Resistance of Iran'(NCRI)][alias The National Liberation Army of Iran (NLA, the militant wing of the MEK), the People's Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Studenťs Society].

14. New People`s Army (NPA) – Nová ľudová armáda, Filipíny, spájaná so Sison Jose Maria C. alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci NPA.

15. Palestine Liberation Front (PLF – Front oslobodenia Palestíny).

16. Palestinian Islamic Jihad (PIJ – Palestínsky islamský džihád).

17. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP – Ľudový front oslobodenia Palestíny).

18. Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command, (Hlavné veliteľstvo Ľudového frontu oslobodenia Palestíny).

19. Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC – Revolučné ozbrojené sily Kolumbie).

20. Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (DHKP/C).

21. Shining Path (SL – Svetlý chodník), (Sendero Luminoso).

22. United Self-Defense Forces/Group of Colombia (AUC), (Autodefensas Unidas de Colombia – Spojené oslobodzovacie sily Kolumbie).“.

7. Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

3. prvý vstup: letisko Kanombe, Kigali, Rwanda.

druhý vstup: Rusumo, Rwanda, cez prístav Dar Es Salaam, Tanzánia,

tretí vstup: Gatuna, Rwanda, cez prístav Mobassa, Keňa.“.

8. V prílohe č. 5 sa pred slová „Sankcionované územie“ vkladá číslo 1., pred slová „Sankcionované osoby“ sa vkladá číslo 2. a na konci prílohy sa vkladajú tieto slová:

3. prvý vstup: Kambia, z územia Guinejskej republiky,

druhý vstup: Kabala, z územia Guinejskej republiky,

tretí vstup: pobrežie Bo (Bo-Waterside), z územia Libérijskej republiky,

štvrtý vstup: Koindu, z územia Libérijskej republiky,

piaty vstup: medzinárodné letisako Lungi (Lungi International Airport),

šiesty vstup: prístavisko kráľovnej Alžbety II (Queen Elizabeth II Quay),

siedmy vstup: Cline Town (Freetown, Sierra Leone).“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.