Oznámenie č. 343/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého 19. októbra 1996)

Čiastka 120/2009
Platnosť od 28.08.2009
Redakčná poznámka

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Švajčiarska konfederácia sa 1. júla 2009 stala zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa ...

343

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Švajčiarska konfederácia sa 1. júla 2009 stala zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z. a oznámenie č. 254/2008 Z. z.). Švajčiarska konfederácia uplatnila výhrady a vyhlásenia k článku 55 dohovoru a zároveň určila ústredný orgán v súlade s článkom 29 dohovoru.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že Lotyšská republika urobila vyhlásenie k článkom 23, 26 a 52 dohovoru.

K oznámeniu č. 343/2009 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

(uzavretého 19. októbra 1996)

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

„Švajčiarska konfederácia:

a) Dohovor pre Švajčiarsku konfederáciu nadobudol platnosť 1. júla 2009.

b) Ratifikačná listina Švajčiarskej konfederácie obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

’Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Švajčiarska konfederácia vyhradzuje právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k majetku na jej území jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 ods. 1 písm. b) dohovoru.‘

Podľa článku 29 dohovoru určila Švajčiarska konfederácia ústredný orgán:

Office fédéral de la Justice
Unité Droit international privé
Bundesrain 20
CH-3003 BERNE
numéro de téléphone/telephone number: Secrétariat/Secretariat: +41 (31) 323 8864 numéro de télécopie/telefax number: +41 (31) 322 7864 adresse e-mail/e-mail address: kindesschutz@bj.admin.ch

Lotyšská republika:

b)

’Čl. 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného je rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom uznateľné a vykonateľné v Lotyšskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.‘“