Vyhláška č. 249/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov

(v znení č. 333/2009 Z. z.)

Čiastka 98/2008
Platnosť od 04.07.2008
Účinnosť od 01.09.2009 do30.06.2018
Zrušený 172/2018 Z. z.

249

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 18. júna 2008,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Evidencia pozemkov (ďalej len „evidencia“) sa vyhotovuje podľa katastrálnych území s rozlíšením na pozemky

a) prenajaté na základe nájomných zmlúv,

b) obhospodarované podľa osobitných predpisov,1)

c) ktoré nájomca vlastní a obhospodaruje.

(2) Evidencia obsahuje

a) písomnú časť,

b) mapovú časť,

c) zbierku listín.

§ 2

(1) Písomná časť evidencie sa vyhotovuje podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe.

(2) Mapovú časť evidencie tvorí kópia katastrálnej mapy, v ktorej sú vyznačené hranice pozemkov podľa určeného operátu a hranice areálov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek,2) ako aj ich kódy. Pozemky členené podľa prílohy časti B sa farebne rozlíšia. V katastrálnych územiach, kde nebola vykonaná obnova evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „obnova evidencie“) alebo vykonané pozemkové úpravy,3) sa použijú dostupné mapové podklady, do ktorých sa vyznačia pozemky, ktoré sú predmetom evidencie. Hranice areálov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek sa v týchto prípadoch nemusia vyznačiť.

(3) Zbierku listín tvoria

a) nájomné zmluvy podľa § 1 ods. 1 písm. a),

b) zoznam vlastníkov a ich pozemkov, ak nájomný vzťah vznikol podľa osobitného predpisu,4)

c) kópie rozhodnutí podľa osobitného predpisu,5)

d) podnájomné zmluvy,

e) výpisy z listov vlastníctva podľa § 1 ods. 2 písm. c),

f) iné doklady, ktoré preukazujú vlastnícke právo k pozemku v katastrálnych územiach, kde nebola vykonaná obnova evidencie alebo vykonané pozemkové úpravy a nie sú založené listy vlastníctva.

§ 3

(1) Evidencia sa aktualizuje k 31. októbru kalendárneho roka formou doplnku.

(2) Ak sa ukončí vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku, nájomca odovzdá evidenciu príslušnému obvodnému pozemkovému úradu.


§ 4

Evidencie, ktoré vznikli pred účinnosťou tejto vyhlášky, zosúladia prevádzkovatelia podniku s ustanoveniami tejto vyhlášky najneskôr do 31. októbra 2009.

§ 4a

Ak ide o katastrálne územie, kde nebol do 31. októbra 2009 vykonaný zápis vlastníckych práv k pozemkom podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „register“) do katastra nehnuteľností, evidenciu nájomcovia pri prevádzkovaní podniku zosúladia s ustanoveniami tejto vyhlášky do 31. októbra 2010 alebo do jedného roku od vykonania zápisu registra do katastra nehnuteľností.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.


Zdenka Kramplová v. r.


Príloha k vyhláške č. 249/2008 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA POZEMKOV

Vzor 01

Časť A

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE NÁJOMCU

Vzor 02

Časť B. 1

Súpis pozemkov obhospodarovaných na základe nájomných zmlúv a na základe zákonného nájmu*)

P. č.Prenajímateľ – trvalý
pobyt/sídlo
Číslo
LV
Číslo parcely
E-KN
**)
Číslo parcely
C-KN
Výmera spolu
m2
Vlastnícky
podiel
prenajímateľa
Výmera
v nájme

m2
Druh
pozemku
Číslo
zmluvy
Začiatok
nájmu
mes./rok
Koniec
nájmu
mes./rok
123456789101112
            
            
            
            
            
            
Spolu          .............m2

Poznámky:

– v stĺpcoch 6 a 8 sa uvedú len výmery v obvode nájmu (obhospodarovania), ak ide o zákonný nájom,

– v stĺpci 10 sa uvedie skratka ZN, v súpise sa uvádzajú len pozemky obhospodarované nájomcom,

– v poznámke pod tabuľkou sa uvedú druhy dokladov, ak sa vlastníctvo nepreukazuje listom vlastníctva, a to v prípade, ak nebola vykonaná obnova evidencie.

Časť B. 2

Súpis pozemkov, ktoré vlastní a obhospodaruje nájomca

P. č.Číslo
LV
Číslo
parcely
E-KN
*)
Číslo
parcely
C-KN
Výmera
spolu

m2
Vlastnícky
podiel
Výmera
vlastníka
m2
Druh
pozemku
12345678
        
        
        
        
        
        
        
Spolu..................m2

Poznámky:

– v stĺpcoch 5 a 7 sa uvedú len výmery obhospodarované nájomcom, ak nájomca užíva pozemky osoby mu blízkej, uvedie ich v predchádzajúcej tabuľke časti B.1 v stĺpci 10, kde vyznačí vzťah k nájomcovi (otec, matka, syn), v súpise sa uvádzajú len pozemky obhospodarované nájomcom.

Časť B. 3

Súpis pozemkov, ktoré obhospodaruje nájomca na základe nájomnej zmluvy uzavretej s osobou, ktorá nie je ich vlastníkom a pozemky jej boli dané do podnájmu postupom podľa § 12a zákona

P. č.Meno a priezvisko
doterajšieho
prenajímateľa
a meno a priezvisko
prenajímateľa
Číslo
LV
Číslo
parcely
E-KN
Číslo
parcely
C-KN
Výmera
spolu

m2
Vlastnícky
podiel
Výmera
podielu
vlastníka
m2
Druh
pozemku
Číslo nájomnej
zmluvy a číslo
zmluvy o podnájme
alebo číslo rozhodnutia
Začiatok
nájmu
Koniec
nájmu
123456789101112
Spolu ..................m2

Poznámky:

– v stĺpci 2 sa uvedie meno a priezvisko doterajšieho prenajímateľa (ak ide o právnickú osobu, uvedie sa jej názov alebo obchodné meno), ktorému nájomca dal do podnájmu pozemok podľa § 12a zákona podnájomnou zmluvou alebo o podnájme rozhodol obvodný pozemkový úrad podľa § 12a ods. 5 zákona a údaje v stĺpcoch 3 až 9 sa týkajú pozemku v podnájomnom vzťahu uvedeného v dohode alebo rozhodnutí podľa § 12a zákona; uvedie sa meno a priezvisko prenajímateľa (ak ide o právnickú osobu, uvedie sa jej názov alebo obchodné meno), s ktorým má nájomca uzavretú nájomnú zmluvu, ale pozemky neobhospodaruje, pretože boli odovzdané doterajšiemu prenajímateľovi podľa § 12a zákona,

– v stĺpcoch 6 a 8 sa uvedú len výmery v obvode nájmu (obhospodarovania).

- v stĺpci 10 sa uvedie číslo nájomnej zmluvy uzavretej medzi nájomcom a doterajším prenajímateľom a pod toto číslo sa uvedie aj číslo podnájomnej zmluvy alebo číslo rozhodnutia.

Časť B. 4

Súpis pozemkov, ktoré obhospodaruje nájomca na základe zmluvy o nájme s osobou, ktorej boli vyčlenené náhradné pozemky podľa osobitného predpisu*)

P. č.Meno a priezvisko
vlastníka, ktorému bol
vyčlenený náhradný

pozemok**)
Číslo
rozhodnutia
obvodného
pozemkového
úradu
Číslo parcely
podľa
rozdeľovacieho
plánu
Číslo
parcely C-KN
Výmera
náhradného
pozemku
m2
Druh
pozemku
Číslo
zmluvy
 
Začiatok
nájmu
Koniec
nájmu
12345678910
          
          
          
          
          
          
Spolu...............m2

Časť B. 5

Súpis pozemkov, za ktoré podľa § 12a zákona dostal doterajší prenajímateľ od doterajšieho nájomcu do podnájmu iné pozemky

P. č.Meno a priezvisko
doterajšieho
prenajímateľa
Číslo
LV
Číslo
parcely
E-KN
Číslo
parcely C-KN
Číslo parcely
podľa
rozdeľovacieho
plánu
Výmera
pozemku
Druh
pozemku
Číslo
zmluvy
o podnájme
alebo číslo
rozhodnutia
Číslo
nájomnej
zmluvy
Začiatok
nájmu
Koniec
nájmu
123456789101112
            
            
            
            
            
            
            
Spolu                   ..................m2

Poznámky:

– v stĺpci 2 sa uvedie meno a priezvisko doterajšieho prenajímateľa (ak ide o právnickú osobu, uvedie sa jej názov alebo obchodné meno), ktorý dostal pozemok ako náhradný podľa § 12a zákona, pod meno doterajšieho prenajímateľa sa uvedie meno vlastníka, na ktorého pozemkoch vznikol podnájomný vzťah doterajšiemu prenajímateľovi a nájomca tomuto nájom uhrádza,

– v stĺpci 9 sa uvedie číslo podnájomnej zmluvy, na ktorej základe sa pozemok vyčlenil do náhradného užívania, alebo sa uvedie číslo rozhodnutia obvodného pozemkového úradu podľa § 12a ods. 5 zákona.

Časť B. 6

Súpis pozemkov, za ktoré boli vyčlenené iné pozemky podľa osobitného predpisu*) a ktoré obhospodaruje nájomca (bez zmluvy o nájme)

P. č.Meno a priezvisko
vlastníka a meno
a priezvisko
prenajímateľa
Číslo
LV
Číslo
parcely
E-KN
Číslo
parcely
C-KN
Výmera
spolu
m2
Vlastnícky
podiel
Výmera
podielu vlastníka
m2
Druh
pozemku
Číslo
rozhodnutia
správneho orgánu
12345678910
          
          
          
          
          
          
Spolu                           ...............m2

Poznámky:

– v stĺpci 2 sa uvedie meno a priezvisko vlastníka pozemku (ak ide o právnickú osobu, uvedie sa jej názov alebo obchodné meno), ktorému boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania podľa § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov; pod menom sa uvedie meno vlastníka, s ktorým má nájomca uzavretú nájomnú zmluvu a tieto pozemky obhospodaruje alebo prenajíma osoba, ktorej boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania podľa § 15 uvedeného zákona,

– v stĺpcoch 6 a 8 sa uvedú len výmery v obvode nájmu (obhospodarovania).

Poznámky pod čiarou

1) § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

§ 42i zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 571/2007 Z. z.

§ 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z.

2) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.

3) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

4) § 22 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

*) § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

**) V prípade iného operátu sa uvedie jeho skratka.

*) Pri inom operáte sa uvedie jeho skratka.

*) § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

**) Ak ide o právnickú osobu, uvedie sa jej názov alebo obchodné meno.

*) § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.