Vyhláška č. 534/2001 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra (spravovací poriadok)

Čiastka 213/2001
Platnosť od 20.12.2001 do31.01.2010
Účinnosť od 01.01.2002 do31.01.2010
Zrušený 22/2010 Z. z.

534

VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 26. novembra 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra (spravovací poriadok)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 4 zákona č. 255/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Rozsah úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), ktoré vykonávajú štátnu správu na úseku katastra nehnuteľností (ďalej len „kataster“).

§ 2

Podanie

Správa katastra prijíma podania1) a iné písomnosti (ďalej len „podanie“), a to najmä

a) návrh na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,

b) písomné vyhotovenie rozhodnutia štátneho orgánu alebo notárskeho osvedčenia (ďalej len „verejná listina“), alebo inej listiny, ktorá podľa zákona potvrdzuje vlastnícke právo alebo iné právo k nehnuteľnosti (ďalej len „iná listina“), podľa ktorých sa má vykonať záznam do katastra,

c) verejnú listinu alebo inú listinu určenú na vyznačenie poznámky do katastra,

d) návrh na určenie priebehu hranice pozemkov,

e) návrh na zmenu hranice katastrálneho územia,2)

f) návrh na prešetrenie zmien údajov katastra,

g) návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte,

h) námietku proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,

i) námietku proti chybám podľa osobitného predpisu,3)

j) návrh na úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,

k) žiadosť o poskytnutie údajov z katastra,

l) verejnú listinu alebo inú listinu určenú na zápis do katastra, ktorá nemá za následok vznik, zmenu alebo zánik vlastníckych alebo iných práv k nehnuteľnostiam,

m) návrh na prejednanie priestupku na úseku geodézie, kartografie a katastra a na prejednanie porušenia poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra právnickými osobami.

§ 3

Prijímanie podania

(1) Podanie podľa § 2 prijíma registratúra katastrálnych podaní správy katastra (ďalej len „registratúra“) počas celého pracovného času.

(2) Prijatie podania registratúra nesmie odmietnuť a prijaté podanie a jeho prílohy nesmie po prijatí vydať, a to ani podávateľovi.

(3) Registratúra potvrdí prijatie podania odtlačkom prezentačnej pečiatky na podaní alebo na priloženom doklade. Tento doklad obsahuje označenie katastrálneho úradu, správy katastra, meno a priezvisko (názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) podávateľa a údaje, ktoré sú predmetom podania.

(4) Podávateľovi, ktorý osobne podáva väčší počet písomných podaní, môže registratúra potvrdiť prijatie podaní v osobitnej knihe na to určenej, ktorú predloží.

(5) Na podaní osobne odovzdanom registratúre sa pri odtlačku prezentačnej pečiatky poznamená „Podané osobne“ a pripojí sa podpis zamestnanca katastrálneho úradu (ďalej len „zamestnanec“).

(6) Podanie urobené ústne do zápisnice sa odovzdáva registratúre na zaevidovanie; kópia zápisnice sa odovzdáva podávateľovi.

(7) Podanie, ktoré je urobené ústne a týka sa poskytovatia údajov z katastra alebo overovania kópií alebo rovnopisov verejných listín alebo iných listín, sa zapíše do knihy poskytovaných údajov z katastra alebo do knihy overených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín.

§ 4

Prezentačná pečiatka

(1) Prezentačná pečiatka, ktorá sa odtlačí na návrh na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra, obsahuje označenie katastrálneho úradu, správy katastra, dátum a hodinu, keď bolo podanie doručené, a údaj o počte vyhotovení zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb (ďalej len „zmluva“) a o počte príloh.

(2) Registratúra označí ďalšie podanie, najmä verejnú listinu, inú listinu a vrátenú nedoručenú zásielku prezentačnou pečiatkou spravidla v hornej časti ľavej strany podania tak, aby všetky údaje zostali čitateľné.

(3) Registratúra vyplní údaje v prezentačnej pečiatke podľa odtlačku prezentačnej pečiatky.

§ 5

Otváranie zásielok

(1) Registratúra neotvorí zásielku

a) adresovanú na meno a priezvisko zamestnanca,

b) označenú stupňom utajenia; na manipuláciu s ňou platia osobitné predpisy,4)

c) doporučenú zásielku, ak si jej otvorenie vyhradil riaditeľ správy katastra.

(2) Prezentačná pečiatka sa v prípadoch uvedených v odseku 1 odtlačí na obálku. Zamestnanec, ktorému je podanie adresované, sa po jeho otvorení podpíše na podanie s poznámkou „Otvorené...“. Zamestnanec zabezpečí, aby na podaní bola dodatočne odtlačená prezentačná pečiatka, ktorej dátum sa musí zhodovať s dátumom prezentačnej pečiatky na obálke.

(3) Ak došlo k otvoreniu zásielky uvedenej v odseku 1 v registratúre omylom, zamestnanec, ktorý ju otvoril, urobí o tom záznam na obálke a odovzdá ju príslušnému zamestnancovi.

§ 6

Triedenie zásielok

(1) Registratúra roztriedi doručené podania a denne ich odovzdáva zamestnancom, ktorým ich pridelil riaditeľ správy katastra.

(2) K podaniu doručenému poštou sa pripojí obálka, ak je potrebná na podanie dôkazu, kedy bolo podanie podané na pošte (napríklad pri odvolaní proti rozhodnutiu).

§ 7

Registre o katastrálnom konaní, kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha overených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín

Registre o katastrálnom konaní, kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha overených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín podávajú prehľad o každej veci určenej na konanie na úseku katastra a podľa potreby sú podkladom na spracovanie výkazov a štatistických zisťovaní o činnosti správy katastra.

§ 8

Druhy registrov

Správa katastra spravuje

a) register V, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci vkladu vlastníckeho práva alebo iného práva,

b) register Z, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci záznamu,

c) register N, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci nájmu,

d) register X, ktorý obsahuje údaje o konaní o oprave chýb v katastri,

e) register Y, ktorý obsahuje údaje o konaní o priestupkoch a o konaní o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra,

f) register H, ktorý obsahuje údaje o konaní o určenie priebehu hranice pozemkov a údaje o zmene hraníc katastrálnych území,

g) register P1, ktorý obsahuje poznámky, ktoré majú obmedzujúci charakter, najmä začatie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti,5) vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti,6) upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti,7) vykonateľné uznesenie o predbežnom opatrení, ktorým súd zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou,8) zákaz nakladať s nehnuteľnosťou podľa osobitného predpisu,9)

h) register P2, ktorý obsahuje poznámky, ktoré majú informatívny charakter, najmä začatie vyvlastňovacieho konania, začatie konania o určenie vlastníckeho práva alebo iného práva k nehnuteľnosti,

i) register Gl, ktorý obsahuje údaje o overovaní geometrického plánu,

j) register G2, ktorý obsahuje údaje o overovaní geodetických činností na pozemkové úpravy,

k) register G3, ktorý obsahuje údaje o overovaní vytýčenia hraníc pozemkov,

l) register G4, ktorý obsahuje údaje o overovaní zriadenia a aktualizácie geodetických bodov podrobných bodových polí,

m) register G5, ktorý obsahuje údaje o meraní alebo o digitalizácii a zobrazení predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky,

n) register R, ktorý obsahuje listiny, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami, najmä listina o zmene druhu pozemku,

o) register LS, ktorý obsahuje osobitnú evidenciu listín, ktoré osvedčujú alebo potvrdzujú právo k časti pozemku (diel),

p) register O, ktorý obsahuje námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,

r) register C, ktorý obsahuje údaje o konaní podľa osobitných predpisov.10)

§ 9

Zakladanie a spravovanie registrov a kníh

(1) Registre o katastrálnom konaní (ďalej len „register“), kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha overených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín sa zakladajú a vedú každý rok a za celú správu katastra.

(2) Registre, kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha overených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín sa označia značkou, názvom a ročníkom.

(3) Registre sa vedú ručne alebo v elektronickej forme.

§ 10

Zapisovanie do registrov

(1) Každé podanie sa zapíše do príslušného registra v ten deň, keď je doručené na správu katastra. Do stĺpca „Doručené...“ sa zapíše dátum uvedený v prezentačnej pečiatke. V registri V sa uvedie aj hodina doručenia podania.

(2) Číslo, pod ktorým je konanie v registri zapísané, ostáva pridelené podaniu až do jeho vybavenia. Ďalšie podanie a iné písomnosti vzťahujúce sa na tú istú vec nedostanú nové číslo, ale pripoja sa k spisu o tejto veci.

(3) Každé ďalšie podanie vzťahujúce sa na tú istú vec sa opatrí odtlačkom prezentačnej pečiatky s vyplnenými údajmi podľa § 4 ods. 1 a § 12 ods. 3. Do kolónky „číslo podania“ a do kolónky príslušného registra „poradové číslo“ sa zapíše údaj „k č. ./..01.“

(4) Zápis do registrov sa vykoná v súlade s predloženým podaním.

(5) Zápis do registrov sa vykoná bez meškania a bez osobitných príkazov. Odkladať zápisy a zapisovať ich naraz až po skončení katastrálneho konania je neprípustné.

(6) Pri dátume sa uvádza deň, mesiac a rok. Rok sa uvádza dvoma poslednými číslicami.

(7) Do ručne vedených registrov sa zapisuje písacím strojom alebo perom. Pri niektorých zhodne sa opakujúcich údajoch sa použije odtlačok pečiatky.

§ 11

Mylný zápis

Ak bola vec zapísaná do registra omylom, číslo sa prečiarkne a v poznámke alebo na inom vhodnom mieste registra sa uvedie „Zapísané omylom“, dátum opravy, spôsob opravy, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý opravu vykonal, a podpis vedúceho zamestnanca.

§ 12

Ukladanie a obeh spisov

(1) Podanie, ktoré sa vzťahuje na tú istú vec podania podľa § 2, tvorí spis a vkladá sa do spisového obalu.

(2) Na spisovom obale sa okrem ukladacej značky vyplnia potrebné údaje podľa predmetu podania, ktoré vyplývajú z predtlače spisového obalu. Ak spis obsahuje aj ďalšie podanie, ktoré nevyplýva z predtlače, uvedie sa aj toto podanie na spisovom obale.

(3) Každý spis dostane ukladaciu značku. Ukladacia značka sa skladá z označenia druhu registra a jeho poradového čísla, prípadne sa zapíše údaj „k č. ./..01“, ak ide o podanie patriace k predmetu spisu.

(4) Podanie sa pri zaradení do spisu označí ukladacou značkou a číslom listu, a to spravidla v pravom hornom rohu. Jednotlivé listy podania, ktoré po jeho vybavení ostávajú uložené na správe katastra, sa označia priebežným číslom listu, počnúc podaním, ďalej najmä prílohami návrhu, prvopisom zmluvy a geometrickým plánom.

(5) Ak sa konanie preruší, pokračuje sa v spise v priebežnom číslovaní všetkých nadväzujúcich listov podania.

(6) Ak sa podanie vybaví, vyznačí sa v registri deň, mesiac a rok vybavenia.

(7) Spisový obal sa nezakladá pri registroch N, G1, G2, G3, G4, G5, P1, P2 a R.

§ 13

Prideľovanie čísla spisu

(1) Číslo spisu tvorí ukladacia značka a k nej pripojené číslo listu podania, napríklad „V 666/2001-27“.

(2) Číslom spisu sa označia prvopisy zmlúv a rozhodnutia správy katastra, ktoré sa majú odoslať aj s obálkami; návratka sa číslom listu podania neoznačuje, ale pevne sa pripojí k vybaveniu podania, ktoré bolo doručované.

§ 14

Prílohy

Prílohy podania sa označia číslom spisu, ku ktorému boli predložené. Ak je to potrebné, z dôvodu prehľadnosti sa prílohy vložia do prílohovej obálky, ktorá sa pripojí k spisu a označí sa číslom spisu.

§ 15

Rekonštrukcia spisu

(1) Spis, ktorý sa celkom alebo sčasti zničil alebo stratil, sa v prípade potreby zrekonštruuje. Rekonštrukciu spisu vykoná správa katastra, ktorá vec vybavovala, a to podľa záznamov v registroch a podľa iných evidenčných pomôcok.

(2) Správa katastra vyhotoví overený odpis podania, ktoré má alebo ktoré si vyžiada od iného štátneho orgánu, prípadne obce. Overený odpis sa označí doložkou, že odpis nahrádza zničené alebo stratené podanie. Správa katastra môže požiadať účastníkov, ich zástupcov alebo tretie osoby, aby predložili podania, ktoré majú k dispozícii; tieto podania im správa katastra vráti po vyhotovení overeného odpisu.

(3) Ak sa postupom podľa odseku 2 nepodarí zistiť obsah zničeného alebo strateného rozhodnutia vo veci, správa katastra vykoná potrebné zistenia na rekonštrukciu obsahu výrokovej časti rozhodnutia. Správa katastra najmä vypočuje svedkov, znalcov, prípadne vykoná iné dôkazy. Na základe tohto zisťovania vydá správa katastra rozhodnutie, ktoré sa doručí účastníkom konania.

§ 16

Odosielanie a evidencia zásielok

(1) Odosielanie zásielky zabezpečuje poverený zamestnanec. Zásielka sa odosiela obyčajnou poštou doporučene, na návratku, kuriérnou službou, telekomunikačnými prostriedkami alebo elektronickou poštou.

(2) Doporučená zásielka, zásielka na návratku, súrna zásielka a balík sa zapisujú do poštového podávacieho hárka, v ktorom pošta potvrdzuje prevzatie zásielky na prepravu. Obyčajná zásielka sa nezapisuje a jej príjem sa nepotvrdzuje.

(3) Zápisy do poštového podávacieho hárka treba vykonať v deň odovzdania zásielky na poštovú prepravu alebo v deň odovzdania zásielky osobe povinnej zásielku doručiť adresátovi.

§ 17

Nedoručené zásielky

Vrátená návratka a nedoručená zásielka sa ešte v ten deň, keď došla, odovzdá zamestnancovi, ktorý podanie vybavoval; deň doručenia, ako aj vrátenie nedoručenej zásielky sa vyznačí v príslušnom registri.

§ 18

Úschova nevybavených podaní

(1) Nevybavené podanie sa uschováva podľa pokynov riaditeľa správy katastra tak, aby sa zabezpečila jeho evidencia a dosiahnuteľnosť.

(2) Ak sa uschováva nevybavené podanie podľa odseku 1, zakladá sa spravidla oddelene podľa druhu agendy, pričom sa usporadúva spravidla podľa poradového čísla.

§ 19

Zakladanie podania do zbierky listín

(1) Správa katastra po vpísaní údajov o vlastníckom práve alebo inom práve k nehnuteľnosti vyčlení prvopis zmluvy označený doložkou o povolení vkladu vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra, ako aj verejnú listinu a inú listinu vedenú v registroch V, Z, N, X, H, P1, P2, O a C zo spisového obalu a založí ich do zbierky listín.

(2) Rovnopis zmluvy označený doložkou o povolení vkladu vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra spolu s ocenením nehnuteľností správa katastra odošle príslušnému daňovému úradu.

§ 20

Úschova vybavených spisov

(1) Vybavený spis, z ktorého sa vyčlenilo podanie podľa § 19 ods. 1, kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha overených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín sa odovzdajú do registratúrneho strediska.

(2) Vo vybavenom spise sa vykoná spisová a poplatková kontrola.

(3) Vykonanie kontroly sa vyznačí na spisovom obale alebo na prvej strane podania doložkou „preverené...“. Doložku podpíše zamestnanec, ktorý kontrolu vykonal. Bez tejto doložky sa spis nemôže uložiť do registratúrneho strediska.

§ 21

Vyznačenie spisov odovzdaných do registratúrneho strediska

(1) Spis, ktorý sa má odovzdať do registratúrneho strediska, sa vyznačí v poznámkovom stĺpci príslušného registra poznámkou „Registratúrne stredisko“ a spravidla odtlačkom riadkovej pečiatky. Poznámka sa prečiarkne, ak sa konanie vo veci obnoví.

(2) Na obale spisu, ktorý sa odovzdáva do registratúrneho strediska, sa vyznačí trvalým spôsobom rok odovzdania.

(3) Ak je spis alebo jeho časť podľa ustanovení skartačných predpisov vyňatý zo skartácie, vyznačí sa na spisovom obale a v poznámkovom stĺpci príslušného registra poznámka „Vyňatý zo skartácie“.

§ 22

Evidencia spisov odovzdaných do registratúrneho strediska

O spisoch odovzdaných do registratúrneho strediska sa vedie kniha spisov odovzdaných do registratúrneho strediska. V knihe sa v prvom stĺpci uvedie ukladacia značka, do druhého stĺpca a do poznámkového stĺpca sa zapíšu poznámky a potvrdenie registratúrneho strediska o prevzatí spisov s uvedením dátumu prevzatia.

§ 23

Registratúrne stredisko

(1) V registratúrnom stredisku sa uschovávajú spisy, registre o katastrálnom konaní, kniha poskytovaných údajov z katastra, kniha overených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín, zoznamy a iné pomôcky oddelene podľa druhu agendy a podľa ročníkov. Spisy sa ukladajú v číselnom poradí podľa registrov o katastrálnom konaní alebo podľa iných pomôcok o nich vedených.

(2) O uloženom spisovom materiáli sa zostaví zoznam uložených spisov a evidenčných pomôcok. V tomto zozname sa uvedú zväzky spisov oddelene podľa druhu agendy a podľa ročníkov a uvedie sa presnejší údaj o uložení umožňujúci rýchle vyhľadanie spisov.

§ 24

Vydanie spisov zo zbierky listín a z registratúrneho strediska

(1) Zo zbierky listín a z registratúrneho strediska sa vydá spis na žiadosť podpísanú riaditeľom správy katastra.

(2) Ak sa žiada vydanie spisu preto, že sa v konaní má pokračovať pod novým spisovým číslom, založí sa tlačivo namiesto vydaného spisu a vyznačí sa v ňom nová ukladacia značka.

§ 25

Archivácia

(1) Registre o katastrálnom konaní sú archívne dokumenty.11)

(2) Kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha overených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín sa uschovávajú desať rokov.

§ 26

Poskytovanie údajov z katastra

(1) Žiadosť o poskytnutie údajov z katastra sa zapisuje do knihy poskytovaných údajov z katastra.

(2) Pri zakladaní, spravovaní a uzatváraní knihy poskytovaných údajov z katastra podľa odseku 1 sa postupuje primerane podľa § 10 až 12.

§ 27

Overovanie kópií a rovnopisov

(1) Žiadosť o overenie kópie alebo rovnopisu verejnej listiny alebo inej listiny, na ktorej základe sa má vykonať zápis do katastra, ako aj kópie geometrického plánu pre potreby spravovania katastra, sa zapisujú do knihy overených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín.

(2) Zhoda kópie alebo rovnopisu s predloženou listinou sa potvrdí overovacou doložkou na kópii alebo na rovnopise, alebo na liste s ním pevne spojenom. Overovacia doložka obsahuje údaje, či

a) listina, s ktorou sa zhodnosť potvrdzuje, je kópia alebo rovnopis a z koľkých listov alebo hárkov sa skladá,

b) ide o kópiu úplnú alebo čiastočnú, prípadne či ide o úplný alebo o čiastočný rovnopis.

(3) Pri zakladaní, spravovaní a uzatváraní knihy overených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín podľa odseku 1 sa postupuje primerane podľa § 10 až 12.

§ 28

(1) Katastrálny úrad spravuje

a) register Vo, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci vkladu,

b) register Xo, ktorý obsahuje údaje o konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte,

c) register Yo, ktorý obsahuje údaje o konaní o priestupkoch na úseku geodézie, kartografie a katastra a o konaní o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra právnickými osobami,

d) register Ho, ktorý obsahuje údaje o konaní o určenie priebehu hranice pozemkov a o konaní o zmene hraníc katastrálnych území,

e) register Oo, ktorý obsahuje údaje o odvolaní proti rozhodnutiu o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,

f) register Co, ktorý obsahuje údaje o odvolaní proti rozhodnutiu o námietkach v konaní podľa osobitných predpisov.3)

(2) Na správu registratúry katastrálneho úradu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 až 27.“


§ 29

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 331/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnuteľností.

§ 30

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Imrich Horňanský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

2) § 18 ods. 2 písm. a) a § 22 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

4) Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 455/2001 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.

5) § 335 Občianskeho súdneho poriadku.

6) § 13 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

7) § 134 až 139 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.

8) § 74 Občianskeho súdneho poriadku.

9) § 12 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

10) § 7 ods. 3, § 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

11) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 63/1976 Zb., ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomností ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (skartácii) písomností.