Nariadenie vlády č. 412/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 450/2001 Z. z.

Čiastka 161/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.08.2002

412

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. júla 2002,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 450/2001 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 450/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý znie:

㤠1b

(1) Hranice Vojenského obvodu Záhorie sa menia takto:

a) z katastrálneho územia Nivky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 2 392 108 m2,

b) z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 5 308 513 m2,

c) z katastrálneho územia Riadok sa vyčleňujú pozemky s výmerou 263 638 m2.

(2) Pozemky vyčlenené z Vojenského obvodu Záhorie sa začleňujú do katastrálnych území takto:

a) z katastrálneho územia Nivky sa začleňujú pozemky s výmerou 2 392 108 m2 do katastrálneho územia Veľké Leváre,

b) z katastrálneho územia Bažantnica sa začleňujú pozemky s výmerou 243 894 m2 do katastrálneho územia Lozorno,

c) z katastrálneho územia Bažantnica sa začleňujú pozemky s výmerou 1 740 424 m2 do katastrálneho územia Plavecký Štvrtok,

d) z katastrálneho územia Bažantnica sa začleňujú pozemky s výmerou 3 324 195 m2 do katastrálneho územia Malacky,

e) z katastrálneho územia Riadok sa začleňujú pozemky s výmerou 263 638 m2 do katastrálneho územia Malacky.

(3) Pozemky, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z Vojenského obvodu Záhorie, sú uvedené podľa katastrálnych území, parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer v prílohe č. 1; vyčlenené pozemky, ktoré sa začleňujú do jednotlivých katastrálnych území podľa odseku 2, sú vyznačené v kópiách z máp vojenského katastra nehnuteľností, ktoré sú v prílohe č. 2.".

2. Za prílohu č. 2 sa vkladajú prílohy č. 3 a 4 v znení uvedenom v prílohách č. 1 a 2 tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 412/2002 Z. z.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.

Zoznam pozemkov vyčlenených z územia Vojenského obvodu Záhorie

Katastrálne územie Nivky

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
47 lesný pozemok 91 350
49 orná pôda 5 397
50 lesný pozemok 4 816
91 lesný pozemok 68 768
92 lesný pozemok 128 079
96 lesný pozemok 1 970
102 lesný pozemok 13 161
103 lesný pozemok 24 331
105 lesný pozemok 57 901
106 lesný pozemok 492 190
107 lesný pozemok 254 509
109 záhrady 2 819
111 lesný pozemok 64
161 lesný pozemok 940 610
162 lesný pozemok 9 684
164 trvalý trávny porast 14 075
166 ostatná plocha 39 957
104/1 ostatná plocha 3 348
104/2 ostatná plocha 3 540
108/1 ostatná plocha 9 700
108/2 ostatná plocha 2 416
110/1 zastavaná plocha 3 147
110/2 zastavaná plocha 92
110/3 zastavaná plocha 175
110/4 zastavaná plocha 412
110/5 zastavaná plocha 90
42/1 ostatná plocha 1 641
42/10 ostatná plocha 166
42/4 ostatná plocha 1 053
42/5 ostatná plocha 3 106
42/6 ostatná plocha 310
42/7 ostatná plocha 4 783
42/8 ostatná plocha 147
44/2 ostatná plocha 18 648
44/3 ostatná plocha 30 197
44/4 ostatná plocha 1 842
44/5 ostatná plocha 29 087
44/6 ostatná plocha 44 156
44/7 ostatná plocha 60 748
48/1 zastavaná plocha 1 170
48/10 zastavaná plocha 50
48/11 zastavaná plocha 3 652
48/2 zastavaná plocha 162
48/3 zastavaná plocha 128
48/4 zastavaná plocha 2 862
48/5 zastavaná plocha 1 586
48/6 zastavaná plocha 35
48/7 zastavaná plocha 119
48/8 zastavaná plocha 2 579
48/9 zastavaná plocha 108
51/1 orná pôda 3 137
51/2 orná pôda 1 802
51/3 orná pôda 84
51/4 orná pôda 75
51/5 orná pôda 436
52/1 zastavaná plocha 806
52/2 zastavaná plocha 102
52/3 zastavaná plocha 1 235
52/4 zastavaná plocha 102
52/5 zastavaná plocha 1 183
52/6 zastavaná plocha 106
52/7 zastavaná plocha 1 143
52/8 zastavaná plocha 105
94/2 vodná plocha 138
94/3 vodná plocha 201
94/4 vodná plocha 299
94/5 vodná plocha 218
Spolu z katastrálneho územia Nivky do katastrálneho územia Veľké Leváre 2 392 108 m2

Katastrálne územie Riadok

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
75 lesná plocha 196 471
76/1 ostatná plocha 14 268
76/2 ostatná plocha 41 796
76/3 ostatná plocha 583
86/1 ostatná plocha 1 533
86/10 zastavaná plocha 859
86/11 zastavaná plocha 95
86/12 zastavaná plocha 48
86/13 zastavaná plocha 899
86/14 zastavaná plocha 96
86/15 zastavaná plocha 55
86/16 zastavaná plocha 848
86/17 zastavaná plocha 96
86/18 zastavaná plocha 42
86/19 zastavaná plocha 696
86/2 zastavaná plocha 199
86/20 zastavaná plocha 52
86/21 zastavaná plocha 96
86/22 zastavaná plocha 92
86/23 zastavaná plocha 52
86/24 zastavaná plocha 509
86/25 zastavaná plocha 94
86/26 zastavaná plocha 53
86/27 zastavaná plocha 518
86/28 zastavaná plocha 95
86/29 zastavaná plocha 49
86/3 zastavaná plocha 23
86/30 zastavaná plocha 501
86/31 zastavaná plocha 96
86/32 zastavaná plocha 49
86/33 zastavaná plocha 663
86/34 zastavaná plocha 646
86/35 zastavaná plocha 1 211
86/4 zastavaná plocha 23
86/5 zastavaná plocha 29
86/6 zastavaná plocha 29
86/7 zastavaná plocha 28
86/8 zastavaná plocha 95
86/9 zastavaná plocha 51
Spolu z katastrálneho územia Riadok do katastrálneho územia Malacky 263 638 m2

Katastrálne územie Bažantnica

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
1/1 ostatná plocha 999
10 trvalý trávny porast 3 075
11 lesná plocha 172 713
114 lesná plocha 10 062
115 ostatná plocha 3 226
116 lesná plocha 109 240
117 vodná plocha 151 786
118 vodná plocha 19 988
119 vodná plocha 6 782
12 lesná plocha 39 920
120/1 lesná plocha 317 666
120/2 lesná plocha 121 823
129 lesná plocha 112 135
13 orná pôda 20 921
130/2 lesná plocha 178 522
133/2 lesná plocha 4 439
134/2 lesná plocha 4 338
135/1 lesná plocha 285 602
14/1 vodná plocha 9 406
14/4 vodná plocha 1 075
15 lesný pozemok 34 621
2 trvalý trávny porast 2 209
21/1 zastavaná plocha 13 835
21/2 zastavaná plocha 313
21/3 zastavaná plocha 47
21/4 zastavaná plocha 15
21/5 zastavaná plocha 1 828
21/6 zastavaná plocha 20
22 ostatná plocha 2 592
23 orná pôda 6 704
24/1 zastavaná plocha 1 718
24/2 zastavaná plocha 1 540
24/3 zastavaná plocha 353
24/4 zastavaná plocha 48
24/5 zastavaná plocha 36
24/6 zastavaná plocha 186
24/7 zastavaná plocha 174
24/8 zastavaná plocha 122
24/9 zastavaná plocha 40
26/1 zastavaná plocha 4 607
26/2 zastavaná plocha 189
27/1 ostatná plocha 8 827
28/1 zastavaná plocha 5 711
28/2 zastavaná plocha 403
28/3 zastavaná plocha 759
28/4 zastavaná plocha 398
28/5 zastavaná plocha 110
28/6 zastavaná plocha 340
3 lesný pozemok 209 919
31/1 zastavaná plocha 1 562
31/2 zastavaná plocha 96
31/3 zastavaná plocha 26
31/4 zastavaná plocha 1 054
31/5 zastavaná plocha 99
31/6 zastavaná plocha 24
32/1 zastavaná plocha 914
32/2 zastavaná plocha 87
32/3 zastavaná plocha 23
32/4 zastavaná plocha 1 183
32/5 zastavaná plocha 97
32/6 zastavaná plocha 22
33 orná pôda 63 013
34 orná pôda 3 504
35/1 zastavaná plocha 10 526
35/2 zastavaná plocha 256
35/3 zastavaná plocha 19
35/4 zastavaná plocha 19
35/5 zastavaná plocha 44
35/6 zastavaná plocha 331
36 orná pôda 1 016
37 ostatná plocha 1 595
38 lesná plocha 67 959
39/1 ostatná plocha 6 729
39/2 ostatná plocha 17 425
4/1 ostatná plocha 43 483
4/2 ostatná plocha 104
4/3 ostatná plocha 196 749
4/7 ostatná plocha 71 850
41 zastavaná plocha 74 730
42/1 zastavaná plocha 1 824
42/2 zastavaná plocha 182
42/3 zastavaná plocha 49
43 orná pôda 2 520
44 orná pôda 2 312
45/1 zastavaná plocha 1 617
45/2 zastavaná plocha 139
45/3 zastavaná plocha 51
46 zastavaná plocha 118
47 ostatná plocha 3 273
48/1 ostatná plocha 11 933
48/2 ostatná plocha 2 857
49 lesná plocha 170 154
50 trvalý trávny porast 82 035
51 orná pôda 14 112
52 lesná plocha 318 367
53 trvalý trávny porast 3 734
54 trvalý trávny porast 3 494
55 trvalý trávny porast 3 321
56 lesná plocha 107 201
8/1 zastavaná plocha 3 497
8/10 zastavaná plocha 230
8/11 zastavaná plocha 1 977
8/2 zastavaná plocha 94
8/3 zastavaná plocha 881
8/4 zastavaná plocha 154
8/5 zastavaná plocha 1 225
8/6 zastavaná plocha 231
8/7 zastavaná plocha 1 036
8/8 zastavaná plocha 229
8/9 zastavaná plocha 1 223
83 lesná plocha 41 845
9/1 trvalý trávny porast 56 657
9/2 trvalý trávny porast 49 702
Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Malacky 3 324 195 m2

Katastrálne územie Bažantnica

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
130/1 lesná plocha 298 699
131 ostatná plocha 8 773
132 trvalý trávny porast 9 177
133/1 lesná plocha 66 713
134/1 ostatná plocha 7 291
135/2 lesná plocha 36 539
136 lesná plocha 379 763
137 ostatná plocha 4 856
138 ostatná plocha 3 127
139 ostatná plocha 3 522
140/1 zastavaná plocha 3 865
140/2 zastavaná plocha 105
140/3 zastavaná plocha 156
140/4 zastavaná plocha 856
140/5 zastavaná plocha 2 784
141/1 lesná plocha 145 384
141/2 ostatná plocha 100
142 vodná plocha 394
143 ostatná plocha 315 880
233 lesná plocha 126 904
234 ostatná plocha 1 955
235 ostatná plocha 1 669
236/1 ostatná plocha 56 269
236/2 ostatná plocha 30 721
236/3 ostatná plocha 4 034
236/4 ostatná plocha 269
251 lesná plocha 115 152
252 ostatná plocha 4 991
253 ostatná plocha 3 295
255/4 lesná plocha 17 829
275/1 ostatná plocha 1 141
275/2 ostatná plocha 326
276/1 lesná plocha 1 399
4/4 ostatná plocha 71 732
4/5 ostatná plocha 14 443
4/6 ostatná plocha 311
Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Plavecký Štvrtok 1 740 424 m2

Katastrálne územie Bažantnica

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
236/5 ostatná plocha 58 930
236/6 ostatná plocha 19 788
288/2 lesná plocha 41 681
255/1 lesná plocha 41 920
255/2 ostatná plocha 4 892
255/3 lesná plocha 10 622
278 lesná plocha 66 061
Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Lozorno 243 894 m2

Z Vojenského obvodu Záhorie sa vyčleňuje spolu 7 964 259 m2.

Příloha 02

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 412/2002 Z. z.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.

Obrázok 02-1

Súradnice lomových bodov hranice VO Záhorie sú určené v súradnicovom systéme S-JTSK.

Obrázok 02-2

Súradnice lomových bodov hranice VO Záhorie sú určené v súradnicovom systéme S-JTSK.

Obrázok 02-3

Súradnice lomových bodov hranice VO Záhorie sú určené v súradnicovom systéme S-JTSK.

Obrázok 02-4

Obrázok 02-5

Obrázok 02-6