Zákon č. 255/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 108/2001
Platnosť od 11.07.2001
Účinnosť od 01.01.2002

255

ZÁKON

z 18. mája 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:

6. hranicou katastrálneho územia,

7. hranicou zastavaného územia obce;“.

2. V § 6 ods. 1 písm. c) druhý bod znie:

2. sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim; rozostavanou stavbou na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia,“.

3. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý a piaty bod sa označujú ako tretí a štvrtý bod.

4. V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:

f) práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri, práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe domu,1a) ako aj iné skutočnosti súvisiace s právami k nehnuteľnostiam, a to najmä vyhlásenie konkurzu voči vlastníkovi nehnuteľnosti, začatie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, začatie vyvlastňovacieho konania a začatie exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len „skutočnosť súvisiaca s právom k nehnuteľnosti“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“.

5. V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:

c) zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb (ďalej len „zmluva“), písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení3) (ďalej len „verejná listina“) a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam (ďalej len „iná listina“), a dokumentáciu sídelných a nesídelných geografických názvov;“.

6. V § 8 ods. 1 písm. f) sa za slovo „evidenciu“ vkladá slovo „zmlúv,“.

7. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Orgány štátnej správy na úseku katastra

(1) Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

(2) Zriaďujú sa miestne orgány štátnej správy na úseku katastra. Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú katastrálne úrady a správy katastra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Miestne orgány štátnej správy na úseku katastra

(1) Katastrálny úrad vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode kraja. Sídlom katastrálneho úradu je sídlo kraja.

(2) Správa katastra vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu. Sídlom správy katastra je sídlo okresu.

(3) Katastrálny úrad so súhlasom úradu môže zriadiť alebo zrušiť pracovisko správy katastra i mimo jej sídla.

(4) Podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.

9. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Postavenie katastrálneho úradu a správy katastra

(1) Katastrálny úrad je právnická osoba. Katastrálny úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet úradu, ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje mzdové prostriedky a vecné potreby správ katastra.

(2) Na čele katastrálneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.

(3) Správa katastra koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.

(4) Na čele správy katastra je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta katastrálneho úradu.“.

10. § 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18

Pôsobnosť katastrálneho úradu a správy katastra

(1) Katastrálny úrad

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku katastra,

b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú správy katastra,

c) zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.5b)

(2) Správa katastra

a) rozhoduje v katastrálnom konaní,

b) zapisuje práva k nehnuteľnostiam,

c) spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; kataster spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi,

d) vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností podľa § 69,

e) kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a overuje geometrické plány,

f) spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,

g) prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami,

h) spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,

i) poskytuje informácie z katastra,

j) overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom,

k) rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 22 odsek 1 znie:

(1) V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice pozemkov, o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.“.

12. § 23 až 25 sa vypúšťajú.

13. V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo z dohôd, ako aj práva k nehnuteľnostiam zo zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti“.

14. V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru podľa osobitného predpisu9a) vznikajú ku dňu doručenia návrhu na vklad.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. a zákona č. 158/1998 Z. z.“.

15. § 30 znie:

㤠30

(1) Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti (ďalej len „účastník konania“).

(2) Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania.

(3) Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje

a) meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania,

b) označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,

c) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony,

d) číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri,

e) určenie dňa, ku ktorému majú vzniknúť právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu.9)

(4) Prílohy k návrhu na vklad sú najmä:

a) zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia,

b) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

c) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

d) geometrický plán,

e) ocenenie nehnuteľností,10)

f) výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ak je účastníkom konania právnická osoba,

g) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.10a)

(5) Správa katastra je návrhom účastníka konania viazaná.

(6) Správa katastra na písomnom vyhotovení návrhu na vklad vyznačí dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:

10) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. a zákona č. 173/1999 Z. z.

10a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

16. V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dohody, prípadne zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti“.

17. V § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pri rozhodovaní o povolení vkladu prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti,10b) ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

10b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.

18. V § 31 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dohode, prípadne v zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti.“.

19. V § 31 ods. 6 druhá veta znie: „Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať opravný prostriedok.10c).“

Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:

10c) § 62 až 69 zákona č. 71/1967 Zb.“.

20. V § 31 ods. 7 sa vypúšťajú slová „dohodu, prípadne zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti“.

21. Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠31a

Prerušenie konania o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak

a) sa začalo konanie o predbežnej otázke,

b) nebol zaplatený správny poplatok,

c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh,

d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní.

§ 31b

Zastavenie konania o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak

a) návrh nepodal účastník konania,

b) účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,

c) už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1,

d) účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,

e) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,

f) účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh.“.

22. § 33 vrátane nadpisu znie:

㤠33

Spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad

(1) O návrhu na vklad rozhoduje zamestnanec katastrálneho úradu s vysokoškolským vzdelaním, ktorý má na to osobitnú odbornú spôsobilosť.

(2) Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblasť katastra a súvisiacich s katastrom.

(3) Podrobnosti o vydávaní a odoberaní oprávnenia na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.

23. V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Právo k nehnuteľnosti podľa § 1 ods. 1, ktoré vzniklo rozhodnutím súdu o neplatnosti právneho úkonu, sa do katastra nezapíše, ak právo k nehnuteľnosti bolo dotknuté ďalšou právnou zmenou.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

24. V § 34 ods. 3 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou vrátane bodkočiarky.

25. V § 36 ods. 1 sa za slovo „podľa“ vkladá slovo „tohto“.

26. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

㤠36a

(1) Správa katastra posúdi, či predložená verejná listina vydaná podľa osobitného predpisu3) obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu.3)

(2) Ak správa katastra zistí, že verejná listina podľa odseku 1 nemá náležitosti podľa osobitného predpisu,3) nevykoná záznam a verejnú listinu vráti tomu, kto je uvedený ako nadobúdateľ v osvedčení vyhlásenia o vydržaní, a vyzve ho, aby podal na súde návrh na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.“.

27. § 37 sa vypúšťa.

28. V § 39 ods. 1 sa slová „začatí dohodovacieho konania“ nahrádzajú slovami „začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti“.

29. V § 39 ods. 3 sa za slovo „právoplatnosti“ dopĺňajú slová „alebo vykonateľnosti“.

30. V § 39 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

31. V § 40 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou vrátane bodkočiarky.

32. Nadpis pod § 42 znie:

„Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra“.

33. V § 42 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „dohoda alebo zakladateľská listina obchodnej spoločnosti, ako aj“.

34. V § 42 ods. 2 sa na začiatku vety vkladá slovo „Zmluva,“.

35. V § 42 ods. 3 sa slová „dohode, prípadne na zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti musí overiť notár alebo obvodný úrad14)“ nahrádzajú slovami „musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a)“ a slová „overenie sa“ nahrádzajú slovami „osvedčenie sa.“.

36. V § 42 ods. 4 sa slová „dohody alebo zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti“ vypúšťajú.

37. V § 44 odsek 1 znie:

(1) Správa katastra najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti alebo o začatí katastrálneho konania o oprave chyby na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe, alebo v železničnej knihe, že právo k nehnuteľnosti evidované v katastri je dotknuté zmenou; túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania, alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte.“.

38. V § 45 ods. 2 sa za slovo „nezaradí“ vkladá slovo „zmluvy,“.

39. V § 45 ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

40. V § 46 ods. 1 sa za slovo „k“ vkladá slovo „zmluve,“.

41. V § 46 ods. 2 sa slovo „vklade“ nahrádza slovom „zápise“.

42. V § 46 ods. 3 sa slová „ bodoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „v 1. bode.“.

43. V § 46 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Pri zápise údajov o práve k rozostavanej stavbe sa predkladá právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán a znalecký posudok o cene rozostavanej stavby a ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v právoplatnom stavebnom povolení.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

44. V § 47 sa za slová „účastníkom konania“ vkladajú slová „a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté“.

45. V štvrtej časti sa vypúšťa štvrtý oddiel.

46. V § 63 ods. 1 a v § 64 ods. 1 sa slová „v skrátenom katastrálnom konaní“ nahrádzajú slovami „skrátenou formou“.

47. V § 67b ods. 1 sa slová „okresného úradu“ nahrádzajú slovami „správy katastra“.

48. V § 67b ods. 6 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra“.

49. V § 67c ods. 1 sa slová „zo zástupcov odboru katastra príslušného okresného úradu“ nahrádzajú slovami „zo zástupcov príslušnej správy katastra“ a slová „zástupca odboru katastra príslušného okresného úradu“ sa nahrádzajú slovami „zástupca príslušnej správy katastra“.

50. V § 68 ods. 1 v druhej vete sa za slovo „právo“ vkladajú slová „doň nahliadať a“.

51. V § 68 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy“.

52. Za § 79 sa vkladajú § 79a až 79d, ktoré znejú:

㤠79a

Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad, ktoré boli vydané pred 1. januárom 2002, zostávajú v platnosti.

§ 79b

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov a okresných úradov na úseku katastra prechádzajú 1. januára 2002 z krajských úradov a z okresných úradov na katastrálne úrady, v ktorých územnej pôsobnosti majú krajské úrady a okresné úrady sídlo.

(2) Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vrátane pohľadávok a záväzkov vzniknutých na úseku katastra k 31. decembru 2001 prechádzajú z okresných úradov a krajských úradov na katastrálne úrady. Súčasne od 1. januára 2002 prechádzajú hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré slúžili katastrálnym odborom krajských úradov a katastrálnym odborom okresných úradov na katastrálne úrady, a to podľa delimitačného protokolu uzavretého medzi krajskými úradmi a katastrálnymi úradmi a medzi okresnými úradmi a katastrálnymi úradmi.

§ 79c

Začaté konanie o obnove, o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, o proteste prokurátora a o určení priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho územia do 1. januára 2002 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 79d

Začaté konanie o návrhu na vklad zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru podľa osobitného predpisu9a) podané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú a dokončia podľa tohto zákona.“.

53. Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „správa katastra“ v príslušnom gramatickom tvare.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z. a zákona č. 237/2000 Z. z. sa mení takto:

1. V čl. I v § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno r).

2. V prílohe k zákonu sa vypúšťa dvestoštrnásty bod a dvestopätnásty bod.


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.