425

OPATRENIE

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 8. októbra 2003

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), kopírovacie stroje, motorové vozidlá, geodetické a fotogrametrické prístroje, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000,– Sk. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevody majetku štátu na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v§ 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu

(k§ 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu

(k § 13 ods. 6 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku na čas dlhší ako tri roky, vyžaduje sa súhlas úradu; to neplatí, ak ide o nájom priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(2) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, vyžaduje sa súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 iným nájomcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona na neurčitý čas alebo na čas dlhší ako dva roky.

§ 8

Výpožička majetku štátu

(k § 13 ods. 9 zákona)

Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, vyžaduje sa súhlas úradu.


§ 9

Zrušuje sa opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 295/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.


Jelena Hudcovská v. r.