Vyhláška č. 263/2018 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.09.2018
Účinnosť od 01.10.2018

263

VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 18. septembra 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 1 písm. a), b), e) až g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z. a vyhlášky č. 87/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

2. Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré znejú:

㤠13a

(1) Údaje o nehnuteľnostiach podľa § 7 písm. b) obsahujú aj údaj o cene nehnuteľnosti.

(2) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra na základe

a) zmluvy podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona, na základe ktorej je rozhodnuté o povolení vkladu, ak je v nej cena vyčíslená,

b) zápisnice o vykonaní dražby podľa osobitného predpisu,1c)

c) rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.1d)

(3) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra, ak predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2 je nehnuteľnosť, a to

a) samostatná stavba,

b) samostatný pozemok,

c) stavba a pozemok,

d) byt alebo nebytový priestor a spoluvlastnícky podiel vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom bytovým domom, na priľahlom pozemku a stavba tvoriaca s bytom alebo nebytovým priestorom jeden funkčný celok, ak pozemok zastavaný bytovým domom, priľahlý pozemok alebo stavba tvoriaca s bytom alebo nebytovým priestorom jeden funkčný celok je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2.

(4) Ak nie je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2 samostatná stavba, samostatný pozemok, stavba a pozemok, ktorý tvorí so stavbou jeden funkčný celok, alebo byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 1/1, na evidovanie údaja o cene nehnuteľnosti v katastri okresný úrad dopočíta cenu do spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/1 a dopočítanú cenu zapíše do katastra.

(5) Ak je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2 viac pozemkov a cena nie je vyčíslená za každý z nich samostatne, údaj o cene pozemku sa v katastri neeviduje.

§ 13b

(1) Rozhodnutie o tom, či ide o predmet evidovania v katastri podľa § 6 ods. 2 zákona, obsahuje

a) označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

b) označenie nehnuteľnosti podľa § 42 ods. 2 zákona,

c) výrok,

d) odôvodnenie,

e) dátum vydania rozhodnutia,

f) odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

(2) Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu,1e) neobsahuje odtlačok úradnej pečiatky a podpis, ale je úradom autorizované.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c až 1e znejú:

1c) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

1d) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

1e) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) v znení neskorších predpisov.“.

3. § 24 znie:

㤠24

(1) Oznámenie o návrhu na vklad sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle úradu.

(2) Ak sa doručuje návrh na vklad v elektronickej podobe, v návrhu na vklad sa oznámenie o návrhu na vklad preukáže uvedením čísla, pod ktorým je prijaté; oznámenie o návrhu na vklad nie je potrebné prikladať.

(3) Oznámenie o návrhu na vklad má informatívny charakter pre okresný úrad a nemá vplyv na poradie zápisov podľa § 41 ods. 2 zákona.

(4) Ak oznámenie o návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve a s údajmi v katastri, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.“.

4. V § 26 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

5. V § 28 sa vypúšťajú písmená h) a i).

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno h).

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

6. § 31 sa vypúšťa.

7. V § 32 písmeno b) znie:

b) zisťovanie priebehu hraníc a meračské práce (ďalej len „miestne prešetrovanie“),“.

8. V § 35 ods. 1 sa slová za bodkočiarkou nahrádzajú slovami „netýka sa hraníc rozsahu vecného bremena a hraníc chránených území“.

9. V § 35 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.

10. V § 35 ods. 7 písm. e) sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

11. § 36 a 37 znejú:

㤠36

Pri meračských prácach sa lomové body hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, lomové body hraníc druhov pozemkov a pôdorysov stavieb a ďalších objektov určia v S-JTSK s kódom kvality T = 1.

§ 37

(1) Na podklade výsledkov meračských prác sa vyhotoví nový súbor geodetických informácií, ktorý obsahuje vektorovú mapu a ďalšiu geodetickú dokumentáciu.

(2) Na podklade zápisníc o vykonaní miestneho prešetrovania sa vyhotoví nový súbor popisných informácií, ktorý obsahuje súbor údajov v elektronickej podobe a ďalšiu písomnú dokumentáciu.“.

12. V § 39 odsek 2 znie:

(2) Obnovený katastrálny operát sa predkladá na verejné nahliadnutie najmenej na päť pracovných dní.“.

13. V § 43 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak zmenu údajov možno zistiť z údajov iných referenčných registrov“.

14. V § 45 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ak existuje viac využiteľných podkladov, na vyhotovovanie geometrických plánov sa prednostne použijú podklady s vyššou meračskou hodnotou. Pri pochybnostiach o vhodnosti podkladov je rozhodujúce stanovisko okresného úradu.

(3) Ak právo k nehnuteľnosti je uvedené v listine, ktorá nie je zapísaná do katastra, údaje z nej sa použijú súčasne s údajmi katastra.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

15. § 46 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak je v geometrickom pláne nová alebo zmenená parcela vytvorená z dielov parciel, ku ktorým sa viažu rôzne právne vzťahy, možno takýto geometrický plán zapísať do katastra len spolu so zápisom vlastníckych práv k všetkým dielom novej alebo zmenenej parcely.“.

16. Doterajší text § 47 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Časti geometrického plánu musia byť spojené spôsobom, ktorý vylučuje dodatočnú výmenu jednotlivých listov alebo jeho častí.“.

17. V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) po jednom vyhotovení časti operátu geometrického plánu v písmenách a) a b) vo formáte PDF.“.

18. V § 50 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom zanikajúce parcely alebo zanikajúce časti parciel sa označia parcelným číslom „0“.“.

19. V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Elektronický podklad na aktualizáciu súboru popisných informácií je výkaz výmer vo výmennom formáte XML (Extensible Markup Language).“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

20. V § 58a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „určených v S-JTSK s kódom kvality 1 až 4“.

21. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠59a

Oprava chýb v katastrálnom operáte

(1) Protokol o oprave chyby obsahuje

a) označenie orgánu, ktorý protokol vyhotovil,

b) chybný údaj a správne znenie údaja,

c) odôvodnenie,

d) dátum vyhotovenia protokolu,

e) odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

(2) Ak sa protokol vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu,1e) neobsahuje odtlačok úradnej pečiatky a podpis, ale je správnym orgánom autorizovaný.“.

22. § 60 znie:

㤠60

(1) Údaje katastra sa poskytujú na základe žiadosti alebo na základe zmluvy.

(2) Žiadosť o výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópiu zo súboru popisných informácií, kópiu z pozemkovej knihy alebo zo železničnej knihy, ako aj identifikáciu parcely (ďalej len „výpis alebo kópia“) možno podať ústne, písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(3) V žiadosti o výpis alebo kópiu sa uvedie predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby podľa § 3a zákona, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, súpisné číslo stavby, číslo bytu alebo nebytového priestoru a číslo listu vlastníctva. Ak vzniknú nejasnosti, okresný úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.

(4) Výpis alebo kópia obsahuje

a) v listinnej podobe dátum vyhotovenia, odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu so štátnym znakom Slovenskej republiky, meno, priezvisko a podpis zamestnanca vykonávajúceho štátnu službu na úseku katastra, ktorý výpis alebo kópiu vyhotovil, doložku o úhrade správneho poplatku alebo doložku o oslobodení od správneho poplatku a text: „Vyhotovil: Okresný úrad v mene ÚGKK SR“,

b) v elektronickej podobe dátum vyhotovenia, doložku o úhrade správneho poplatku alebo doložku o oslobodení od správneho poplatku a text: „Vyhotovil: Okresný úrad v mene ÚGKK SR“ a náležitosti podľa osobitného predpisu;13b) to neplatí, ak sa poskytuje súpis nehnuteľností podľa § 60a.

(5) Ak žiadateľ o vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva neuvedie, že žiada o výpis len z časti listu vlastníctva, vyhotoví sa úplný výpis.

(6) Podmienkou poskytnutia rodného čísla, alebo ak ide o cudzinca iného identifikátora, alebo poskytnutia údaja o cene nehnuteľnosti je preukázanie totožnosti žiadateľa alebo preukázanie oprávnenia na poskytnutie rodného čísla, alebo ak ide o cudzinca iného identifikátora, alebo poskytnutia údaja o cene nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu.

(7) Kópiu z listu vlastníctva možno vyhotoviť aj s obsahom predchádzajúcich zápisov ako kópiu originálu listu vlastníctva.

(8) Ak technické podmienky neumožňujú okresnému úradu vydať výpis alebo kópiu katastrálneho operátu spravovaného iným okresným úradom, odstúpi žiadosť na vybavenie príslušnému okresnému úradu.

(9) Údaje katastra alebo ich časti poskytnuté na základe zmluvy podľa § 69 ods. 11 zákona možno v ich originálnej podobe používať pre vnútornú potrebu žiadateľa. Nové dielo a každá jeho rozmnoženina vytvorená z poskytnutých údajov katastra alebo ich častí obsahuje doložku o zdroji v tvare „Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR“.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

13b) § 23 ods. 1 a 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.“.

23. Za § 60 sa vkladajú § 60a a 60b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠60a

Súpis nehnuteľností

(1) Úrad poskytuje prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom súpis nehnuteľností podľa § 69 ods. 9 zákona na základe žiadosti. Súpis nehnuteľností sa poskytuje v elektronickej podobe. Súpis nehnuteľností obsahuje dátum vyhotovenia, meno a priezvisko osoby, ktorá súpis nehnuteľností vyhotovila, doložku o zaplatení úhrady alebo doložku o oslobodení od úhrady.

(2) Súpis nehnuteľností možno vydať v územnom rozsahu katastrálneho územia, okresu, kraja alebo celého územia Slovenskej republiky.

(3) V žiadosti o súpis nehnuteľností sa uvedie predmet žiadosti, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby podľa § 3a zákona a územný rozsah, za ktorý sa požaduje vyhotoviť súpis nehnuteľností. Ak vzniknú nejasnosti, právnická osoba zriadená úradom vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.

(4) Podmienkou poskytnutia súpisu nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej fyzickej osobe, je preukázanie totožnosti žiadateľa alebo preukázanie oprávnenia na poskytnutie súpisu nehnuteľností podľa osobitného predpisu. Právnická osoba zriadená úradom vedie evidenciu žiadateľov v rozsahu nevyhnutnom na splnenie podmienky podľa prvej vety.

§ 60b

Sledovanie zmien v katastri

(1) Úrad poskytuje prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom službu sledovanie zmien v katastri (ďalej len „sledovanie zmien“) fyzickej osobe alebo právnickej osobe a oprávneným subjektom podľa odseku 2.

(2) Oprávneným subjektom na účely služby sledovanie zmien je

a) štátny orgán,

b) obec a vyšší územný celok,

c) právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti subjektov podľa písmen a) a b),

d) Sociálna poisťovňa,

e) správca nehnuteľností vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov podľa osobitného predpisu,15)

f) fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci alebo ktorá plní úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitného predpisu.

(3) Predmetom služby sledovanie zmien je sledovanie zmien údajov o nehnuteľnostiach evidovaných v katastri.

(4) Podmienkou zriadenia služby sledovanie zmien je uzavretie zmluvy s oprávneným subjektom alebo registrácia prostredníctvom registračného formulára, ktorý zverejňuje úrad na svojom webovom sídle. Prístupové údaje sa žiadateľovi poskytujú po založení zákazníckeho účtu.

(5) Registračný formulár obsahuje identifikačné údaje žiadateľa potrebné na vytvorenie zákazníckeho účtu v rozsahu, ak ide o

a) fyzickú osobu, meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, e-mailovú adresu a telefónne číslo,

b) právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, názov, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, sídlo alebo miesto podnikania, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

(6) Predmet služby sledovanie zmien sa žiadateľovi poskytne na základe objednávky.

(7) Služba sledovanie zmien je aktivovaná

a) dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy uzavretej s oprávneným subjektom podľa odseku 2 alebo iným dňom uvedeným v tejto zmluve, alebo

b) po zaplatení úhrady, ak nejde o bezodplatné poskytnutie tejto služby.

(8) Služba sledovanie zmien je aktivovaná na dobu

a) účinnosti zmluvy uzavretej s oprávneným subjektom podľa odseku 2,

b) na akú je zaplatená úhrada.

(9) Služba sledovanie zmien sa poskytuje bezodplatne oprávnenému subjektu podľa odseku 2.

(10) Úrad prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom zasiela informácie o zmenách v katastri elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve alebo v registračnom formulári. Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť prostriedku, ktorý si zvolil na zasielanie informácií o zmenách v katastri.

(11) Oprávnenému subjektu podľa odseku 2 sa poskytuje služba sledovanie zmien v rámci celého územia Slovenskej republiky. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe odlišnej od osôb uvedených v odseku 2 sa poskytuje služba sledovanie zmien na základe jednej objednávky v rozsahu jednej obce alebo jedného katastrálneho územia.

(12) Služba sledovanie zmien vychádza z údajov uvedených žiadateľom v objednávke.

(13) Úrad nezodpovedá za výsledok služby sledovanie zmien v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria v objednávke ani za priradenie údajov k osobe, pri ktorej nebolo vyhľadávacím kritériom rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; rovnako nezodpovedá, že sledovaná osoba je totožná s osobou, ktorej vlastníctvo je predmetom služby sledovanie zmien.

(14) Právnická osoba zriadená úradom zaznamenáva a uchováva údaje o odobratých službách sledovanie zmien v rozsahu podľa registračného formulára podľa odseku 5, objednávky a zmluvy v trvaní jedného roka po zrušení zákazníckeho účtu, ktorého sa údaje týkajú.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

15) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.

24. § 61 znie:

㤠61

(1) Údaje informatívneho charakteru, ktoré poskytuje právnická osoba zriadená úradom za odplatu, sa poskytujú v elektronickej podobe podľa stavu spracovania údajov katastra. Na vyhotovenie kópie z katastrálneho operátu v elektronickej podobe sa nevzťahuje osobitný predpis.1e)

(2) Vybrané súbory geodetických informácií a vybrané súbory popisných informácií alebo ich časti obsahujúce údaje o nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim sa poskytnú na základe písomnej zmluvy.

(3) Právnická osoba zriadená úradom poskytuje prostredníctvom prístupového miesta elektronické služby verejnej správy.“.

25. V prílohe č. 1 kód 7 znie:

„7. trvalý trávny porast“.

26. V prílohe č. 8 sa vypúšťa kód 3.

27. V prílohe č. 12 kódoch 3 a 4 sa vypúšťa slovo „terestrických“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.


Mária Frindrichová v. r.