Vyhláška č. 333/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov

Čiastka 118/2009
Platnosť od 27.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009 do30.06.2018
Zrušený 172/2018 Z. z.

333

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 písm. c) sa slovo „rozhodnutia“ nahrádza slovom „rozhodnutí“.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Ak ide o katastrálne územie, kde nebol do 31. októbra 2009 vykonaný zápis vlastníckych práv k pozemkom podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „register“) do katastra nehnuteľností, evidenciu nájomcovia pri prevádzkovaní podniku zosúladia s ustanoveniami tejto vyhlášky do 31. októbra 2010 alebo do jedného roku od vykonania zápisu registra do katastra nehnuteľností.“.

3. V prílohe časti B. 3 nadpis časti znie: „Súpis pozemkov, ktoré obhospodaruje nájomca na základe nájomnej zmluvy uzavretej s osobou, ktorá nie je ich vlastníkom a pozemky jej boli dané do podnájmu postupom podľa § 12a zákona“.

4. V prílohe časti B. 3 názov desiateho stĺpca znie: „Číslo nájomnej zmluvy a číslo zmluvy o podnájme alebo číslo rozhodnutia“.

5. V prílohe časti B. 3 v texte pod tabuľkou sa slová „všetky údaje v ďalších stĺpcoch sa týkajú doterajšieho prenajímateľa“ nahrádzajú slovami „údaje v stĺpcoch 3 až 9 sa týkajú pozemku v podnájomnom vzťahu uvedeného v dohode alebo rozhodnutí podľa § 12a zákona“.

6. V prílohe časti B. 3 v texte pod tabuľkou sa pripája tretia odrážka, ktorá znie:

„- v stĺpci 10 sa uvedie číslo nájomnej zmluvy uzavretej medzi nájomcom a doterajším prenajímateľom a pod toto číslo sa uvedie aj číslo podnájomnej zmluvy alebo číslo rozhodnutia.“.

7. V prílohe časti B. 4 nadpis časti znie: „Súpis pozemkov, ktoré obhospodaruje nájomca na základe zmluvy o nájme s osobou, ktorej boli vyčlenené náhradné pozemky podľa osobitného predpisu*)“.

8. V prílohe časti B. 5 nadpis časti znie: „Súpis pozemkov, za ktoré podľa § 12a zákona dostal doterajší prenajímateľ od doterajšieho nájomcu do podnájmu iné pozemky“.

9. V prílohe časti B. 5 sa za druhý stĺpec vkladá nový tretí stĺpec, ktorý znie: „Číslo LV“.

Doterajšie stĺpce 3 až 11 sa označujú ako stĺpce 4 až 12.

10. V prílohe časti B. 5 text v siedmom stĺpci znie: „Výmera pozemku“.

11. V prílohe časti B. 5 pod tabuľkou sa na konci prvej odrážky pripájajú tieto slová: „pod meno doterajšieho prenajímateľa sa uvedie meno vlastníka, na ktorého pozemkoch vznikol podnájomný vzťah doterajšiemu prenajímateľovi a nájomca tomuto nájom uhrádza,“.

12. V prílohe časti B. 5. pod tabuľkou v druhej odrážke sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Stanislav Becík v. r.