Vyhláška č. 185/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 01.06.1990

185

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky

ze dne 8. května 1990

o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Úvodní ustanovení

§ 1

Zotavovací akcí se rozumí organizovaný společný pobyt dvaceti a více dětí a dorostu (dále jen „děti“) na dobu delší než čtyři dny, jehož účelem je vedle výchovného působení posílit zdraví a zvýšit tělesnou zdatnost dětí.1)

§ 2

Pro účely této vyhlášky se dorostem rozumí mládež do 18 let věku.

§ 3

Děti se mohou zúčastnit jen takové zotavovací akce, která odpovídá jejich věku a zdravotnímu stavu (§ 5 odst. 3 a § 6), přičemž vodní turistiky se mohou zúčastnit jen plavci.

§ 4

Osoby činné při zotavovacích akcích

(1) Při zotavovací akci smějí být činné jen osoby, které jsou k tomu tělesně a duševně způsobilé2) a podrobily se preventivní lékařské prohlídce s písemným závěrem, že jsou této činnosti schopny; bez splnění této podmínky nesmí při zotavovací akci žádná osoba ani vypomáhat. Lékařské potvrzení se nevyžaduje u pedagogických pracovníků a studentů pedagogických fakult.

(2) Osoby činné při stravování dětí musí mít zdravotní průkaz.3) Každá zotavovací akce musí mít osobu, která zabezpečuje základní péči o zdraví (dále jen „zdravotník“). Putovního tábora se zúčastní nejméně tři dospělé osoby, z nichž jedna musí mít kvalifikaci zdravotníka [§ 5 odst. 2 písm. c].

§ 5

Povinnosti provozovatele

(1) Za řádnou přípravu a průběh zotavovací akce odpovídá orgán, organizace, popřípadě osoba, která zotavovací akci pořádá (dále jen „provozovatel“).

(2) Provozovatel je povinen:

a) zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení pro zotavovací akci před zahájením i v průběhu zotavovací akce a zabezpečovat opatření k předcházení přenosným nemocem a poškození zdraví;

b) požádat nejpozději jeden měsíc před zahájením zotavovací akce, s výjimkou putovních táborů, písemně okresní ústav národního zdraví příslušný podle místa konání zotavovací akce, o pověření některého obvodního dětského lékaře péčí o zdraví dětí; o závazný posudek okresního hygienika k umístění zotavovací akce a jejímu provozu musí požádat jen pokud si to okresní hygienik nejpozději jeden měsíc před zahájením zotavovací akce vyhradí;

c) zajistit zdravotníka z řad lékařů, středních zdravotnických pracovníků, studentů lékařské fakulty, kteří absolvovali alespoň třetí ročník, nebo zdravotníků Československého červeného kříže, kteří absolvovali nejméně 40 hodinový kurs se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovacích akcích, a to nejméně jednoho zdravotníka na nejvýše 130 dětí;

d) zajistit při hromadném odjezdu na zotavovací akci zdravotníka, který bude pečovat o zdraví dětí při cestě na zotavovací akci a zpět;

e) zajistit ve spolupráci s okresním ústavem národního zdraví příslušným podle sídla provozovatele instruktáž všech osob, které budou činné při zotavovací akci a dosud se takové instruktáže nezúčastnily, a to o poskytování první pomoci a o hygienických požadavcích na provoz zotavovací akce se zvláštním důrazem na předcházení přenosným nemocem a jiným poškozením zdraví; o absolvování instruktáže vést písemné záznamy;

f) ukládat po dobu šesti měsíců od skončení zotavovací akce zdravotnický deník, seznamy dětí s uvedením bydliště a seznamy osob činných při zotavovací akci s uvedením bydliště, povolání a zaměstnavatelské organizace; seznamy na požádání ihned předat okresnímu hygienikovi;

g) zajistit ve spolupráci s okresním ústavem národního zdraví příslušným podle sídla provozovatele vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a dorost a pro putovní tábory vybavení velké zdravotnické brašny. Vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a dorost a velké zdravotnické brašny je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Provozovatel nesmí přijmout k účasti na zotavovací akci dítě mladší než sedm let a na putovní tábory dítě mladší jedenácti let. Děti ve věku od devíti let může přijmout na putovní tábory za podmínky, že jde o děti připravované na tyto zotavovací akce celoročně v oddílech, pochody se konají bez zátěže a v rozsahu denně nejvýše 15 kilometrů. Dále provozovatel nesmí přijmout k účasti na zotavovací akci dítě, kterému bylo nařízeno karanténní opatření, nebo které přišlo do styku s osobou podezřelou z onemocnění ve smyslu příslušných právních předpisů4) a dále dítě, jehož zdravotní stav neodpovídá druhu zotavovací akce (§ 6) nebo jeví známky akutního onemocnění.

(4) Pro děti ve věku do čtrnácti let se pořádají putovní tábory na nejvýše 14 dnů, pro děti ve věku nad čtrnáct let nejvýše na dobu 21 dnů.

(5) Putovní tábory se pořádají pro nejvýše třicet dětí. Stanových táborů se může zúčastnit nejvýše padesát osob (t. j. dětí a osob činných při zotavovací akci).

§ 6

Posouzení vhodnosti účasti dítěte na zotavovací akci

(1) Příslušný obvodní dětský lékař posoudí, zda zdravotní stav dítěte a jeho věk odpovídá druhu zotavovací akce a své vyjádření uvede na přihlášce k zotavovací akci. Pokud dítě užívá léky nebo jeho zdravotní stav vyžaduje omezení zátěže, uvede to lékař rovněž v tomto vyjádření.

(2) Posouzení zdravotního stavu dítěte podle odstavce 1 není nutné u dítěte, které má zdravotní a očkovací průkaz dítěte.5)

§ 7

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Rodiče nebo jiný zákonný zástupce dítěte předloží v den odjezdu dítěte na zotavovací akci písemné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. Provozovatel seznámí rodiče se vzorem tiskopisu prohlášení.

§ 8

Povinnosti pověřeného lékaře

Ředitel okresního ústavu národního zdraví [§ 5 odst. 2 písm. b)] pověří některého obvodního dětského lékaře (dále jen „pověřený lékař“) péčí o účastníky zotavovací akce a jeho jméno oznámí provozovateli a okresnímu hygienikovi před zahájením zotavovací akce. Pověřený lékař kontroluje i hygienický stav a epidemiologické podmínky zařízení zotavovací akce, dodržování zásad správné výživy při sestavování jídelníčku a režim dne. Prověřuje též vybavení léky a jinými zdravotnickými potřebami. Při podezření na výskyt přenosného onemocnění zajistí odebrání materiálu na mikrobiologické vyšetření a informuje příslušnou hygienickou stanici.

§ 9

Povinnosti zdravotníka

Zdravotník je povinen:

a) při zahájení zotavovací akce provést zběžnou zdravotní prohlídku dítěte;

b) převzít písemné prohlášení zákonných zástupců dítěte a část přihlášky k zotavovací akci, ve které je uvedeno posouzení vhodnosti účasti dítěte na zotavovací akci, popřípadě zdravotní a očkovací průkaz dítěte (§ 6 a 7) a zdravotní průkazy osob činných při stravování dětí podle § 4 odst. 2;

c) převzít lékárničku pro zotavovací akce pro děti a dorost, popřípadě velkou zdravotnickou brašnu;

d) oznámit po příjezdu na místo konání zotavovací akce pověřenému lékaři zahájení zotavovací akce;

e) seznámit vedoucího zotavovací akce se zdravotním stavem dětí (§ 6);

f) ošetřovat drobná poranění a poskytovat první pomoc; průběžně sledovat zdravotní stav osob činných při stravování dětí; vážnější onemocnění dětí a osob činných při zotavovací akci neprodleně hlásit pověřenému lékaři a výskyt přenosných nemocí i příslušnému hygienikovi;

g) ošetřovat nemocné na izolaci a pečovat o hygienické prostředí na ošetřovně a izolaci; po odchodu nemocného z izolace zajistit nejméně na 24 hodin provětrání matrací i přikrývky, umytí a ochrannou dezinfekci postele a její čisté povlečení. Při výskytu přenosného onemocnění zajistit ochrannou dezinfekci podle pokynů pověřeného lékaře nebo odborného pracovníka hygienické stanice;

h) kontrolovat dodržování stanovených hygienických požadavků, zejména se zaměřením na ochranu zdrojů pitné vody před znečištěním a na způsob odstraňování a zneškodňování pevných a tekutých odpadů. Kontrolovat denní úklid v obytném prostoru dětí a osobní hygienu dětí;

i) vést zdravotnický deník;

j) sledovat dodržování zásad osobní hygieny u osob činných při stravování; účastnit se sestavování jídelníčku a kontrolovat dodržování hygienických požadavků při přípravě a podávání stravy; nosit jídlo a nápoje nemocným a likvidovat zbytky jídel a umývat a dezinfikovat nádobí a náčiní použité nemocnými osobami;

k) účastnit se, pokud není vázán péčí o nemocné, denního programu; spolupracovat z hlediska ochrany zdraví na sestavení režimu dne a usměrňovat otužování dětí. Zajistit zdravotnický dohled při rekreačním koupání.

Hygienické požadavky na zařízení pro zotavovací akci

§ 10

(1) Zotavovací akce lze pořádat v takových zařízeních, která zaručují zdravé výchovné prostředí a příznivé podmínky pro zdravý vývoj dětí. Zařízení pro zotavovací akci tvoří trvalé nebo dočasné stavby nebo stany.

(2) Zimní zotavovací akce se pořádají v trvalých stavbách. Zimní zotavovací akce musí mít vybavení k zimnímu pobytu (např. možnost vytápění, vývod teplé vody, prostory pro sušení oděvů a ukládání sportovních potřeb).

§ 11

Zařízení pro zotavovací akce se umísťují na pozemku suchém, bezprašném, v okolí se vzrostlou zelení, nezamořené hmyzem, zejména klíšťaty, chráněném od zdrojů znečištění ovzduší a zdrojů hluku, mimo pásma hygienické ochrany a pásma stanovená k ochraně vodních zdrojů.

§ 12

Zařízení pro zotavovací akce musí mít prostory určené pro spaní, společenskou a sportovní činnost, stravování a vyvařování, sušení oděvů a obuvi, umývárnu, ošetřovnu, izolaci a záchody. Prostory pro sušení oděvů a obuvi mohou být u stanových táborů provizorní. U putovních táborů se ošetřovna a izolace nezřizují.

§ 13

(1) Prostory určené pro spaní v trvalých nebo dočasných stavbách se zřizují v místnostech s přirozeným větráním a minimální plochou na jednoho ubytovaného 3 m2. Patrová lůžka mohou být použita za podmínky, že horní lůžko není výše než 150 cm nad podlahou, je k němu bezpečný přístup a je opatřeno bočnicí zabraňující pádu.

(2) Stany určené pro ubytování dětí ve stálých táborech musí mít pevnou nepromokavou stanovku, bočnici (prkna, plátno) a podlážku, která pokrývá celou podlahovou plochu stanu.

(3) Stany určené pro ubytování dětí v putovních táborech a na jiných podobných zotavovacích akcích musí mít pevnou nepromokavou stanovku s podlážkou nebo musí být od země vhodným způsobem izolovány.

(4) Prostory pro společenskou a sportovní činnost v trvalých nebo dočasných stavbách se zřizují dostatečně prostorné tak, aby na jedno dítě připadl alespoň 1 m2 plochy. Jako společenské místnosti lze využít i jídelnu v době mimo podávání jídel nebo velkého stanu.

(5) Prostory určené pro vyvařování a stravování musí být zastřešené a skládají se z jídelny, kuchyně a skladů. Prostory určené pro vyvařování a stravování se umísťují odděleně od ostatních prostorů zotavovací akce. V jídelně na strávníka v jedné směně připadá 1 m2 plochy.

(6) V umývárně se vyžaduje pro 5 osob jeden výtokový kohout s odpadním žlabem nebo jedno umyvadlo. Prostory pro umývání se zřizují odděleně podle pohlaví. Pro čištění zubů musí být zajištěna pitná voda. Pro děti při zimních zotavovacích akcích musí být zaručena možnost mytí v teplé vodě každodenně, pro ostatní zotavovací akce alespoň jedenkrát týdně. Ve stálých táborech se požaduje na 30 dětí jedna sprchová růžice.

(7) Ošetřovna s izolací tvoří jeden celek. Izolace se zřizuje ve vybraných místnostech s možností topení a použití teplé vody, odděleně pro chlapce a dívky. V izolaci musí být na každého nemocného 5 m2 podlahové plochy, přičemž je nutno zachovávat zásadu, aby na 30 dětí připadlo alespoň 1 lůžko. Izolace má vlastní záchod. Izolace a ošetřovna nesmějí být použity k ubytování zdravotníka. Zdravotník se ubytuje poblíž nemocných. Ve stanových táborech lze ošetřovnu i izolaci umístit ve zvlášť upravených stanech. Lékárnička pro zotavovací akce pro děti a dorost, popřípadě velká zdravotnická brašna nesmí být přístupná dětem.

(8) Záchody lze zřizovat splachovací nebo suché, odděleně podle pohlaví. Zřizují se dva záchody na počet prvních 20 dívek a na každých dalších 20 dívek jeden další záchod. Na počet každých 20 chlapců se zřizuje jeden záchod a jeden pisoár. Příchod k záchodům musí být u stálých táborů v noci osvětlen. Vzdálenost záchodů od studny s pitnou vodou se řídí povahou terénu. Záchody se umísťují nejméně 25 m od studny s pitnou vodou, zpravidla 50 m od stravovacích zařízení po směru převládajícího větru a nejméně 25 m od posledního ubytovacího místa. V blízkosti záchodů musí být možnost umytí rukou. Latriny se denně převrstvují zeminou a před opuštěním tábořiště se zasypou a označí.

§ 14

Zásobování pitnou vodou

(1) Zotavovací akce musí být zabezpečena zdrojem pitné vody. U putovních táborů lze odebírat pitnou vodu pouze z ověřených zdrojů, veřejných vodovodů nebo veřejných studní.

(2) Pořádá-li provozovatel zotavovací akci v zařízení jiné organizace, odpovídá za kvalitu vodního zdroje tato organizace.

§ 15

Odstraňování odpadků a splaškových vod

Zotavovací akce musí mít zajištěno plynulé odstraňování pevných odpadků a splaškových vod. Jejich odstraňování se provádí tak, aby nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod.

§ 16

Ubytování

Děti a osoby činné při zotavovací akci se ubytují odděleně. Odděleně se dále ubytují děti podle pohlaví. Osoby činné při stravování se ubytují odděleně od ostatních osob činných na zotavovací akci. Osoby pověřené vedením jednotlivých skupin nebo oddílů se ubytují v jejich bezprostřední blízkosti.

§ 17

Stravování

(1) Strava dětí musí být biologicky hodnotná a odpovídat věku a způsobu života dětí.6) Jídelníček sestavuje stravovací komise, jejímž členem je vždy zdravotník. Denní strava se skládá ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře. Interval mezi jednotlivými jídly je nejvýše tři hodiny. Doba podávání hlavního jídla (oběd, večeře) nesmí přesáhnout dvě hodiny. Nápoje se dávají do krytých nádob, z nichž je lze do sklenic nebo hrnků napouštět. Poživatiny, které nelze na zotavovací akci používat, nebo které lze používat za stanovených podmínek, jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) Při zotavovacích akcích se mohou děti podílet na přípravě stravy. Za hygienicky nezávadnou přípravu stravy a její kvalitu odpovídá určený pracovník. Při putovních táborech se děti a osoby činné při zotavovací akci stravují v zařízeních společného stravování nebo si stravu připravují tábornickým způsobem; součástí snídaně musí být teplý nápoj, jedno z hlavních jídel musí být teplé.

§ 18

Režim dne

(1) Při zotavovací akci se stanoví režim dne, v němž se pevně vymezí doba pro spánek, péči o osobní hygienu, jídlo, pohybovou, zájmovou a vzdělávací činnost. Režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí. Na jeho přípravě spolupracuje zdravotník.

(2) Všechny tělovýchovné činnosti musí odpovídat věku, schopnostem a zájmu dětí. Intenzita tělovýchovné činnosti se od počátku zotavovací akce zvyšuje tak, aby dosáhla svého vrcholu ve druhé třetině běhu zotavovací akce a pak lehce klesá. Třetí den po začátku zotavovací akce musí být vyhrazen odpočinku; u putovních táborů se stanoví den odpočinku s přihlédnutím k tělesné zdatnosti dětí. Při zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik na lyžích přesáhnout šest hodin denně (tři hodiny dopoledne a tři hodiny odpoledne) a výcvik musí být nejdéle po 90 minutách přerušen patnácti až dvacetiminutovou přestávkou. Vedle organizované pohybové činnosti se zařadí i spontánní pohybová aktivita.

(3) K péči o osobní hygienu se vyhradí denně nejméně půl hodiny jak po probuzení, tak před uložením ke spánku.

(4) Tempo pochodu při pěších turistických cestách musí být limitováno nejméně zdatným jedincem. Tyto pochody se nekonají při špatném počasí, zejména při větrném a mlhavém počasí a při špatné viditelnosti. Při teplotě -12ĆC a nižší se pochody s dětmi do 14 let nekonají. Od teplot -15 ĆC se nekonají pochody ani se staršími dětmi.

(5) U putovních táborů pro děti do čtrnácti let lze přesuny konat pouze za denního světla. K přesunům při putovních táborech nelze používat frekventované a prašné komunikace a nebezpečné horské cesty.

(6) Koupání dětí v přírodě je nutno přizpůsobit počasí a fyzické zdatnosti dětí. Při koupání děti nesmějí prochladnout; po vykoupání se musí řádně osušit a převléct do suchého oděvu. Děti se nesmějí koupat nejméně jednu hodinu po hlavním jídle ani po intenzivním cvičení.

(7) Doba vymezená ke spánku u dětí sedmi až jedenáctiletých je alespoň deset hodin, u dětí dvanáctiletých až čtrnáctiletých je devět hodin. U dětí patnáctiletých a starších nesmí doba vymezená ke spánku klesnout pod osm hodin. Dobu před uložením ke spánku je nutno vyhradit klidným činnostem (nejlépe osobnímu volnu).

§ 19

Požadavky na úklid

(1) Před zahájením každého běhu zotavovací akce musí být proveden všeobecný úklid celého zařízení včetně pozemků.

(2) Po dobu pobytu dětí musí být zajištěn denní úklid všech zařízení zotavovací akce. Denního úklidu se mohou zúčastnit děti pod vedením výchovných pracovníků. Úklid záchodu nesmějí provádět děti ve věku do čtrnácti let.

(3) Výměna ložního prádla musí být provedena před zahájením každého běhu zotavovací akce a dále podle potřeby, vždy po nemoci dítěte nebo před použitím lůžka jiným dítětem. Manipulaci s ložním prádlem při výskytu přenosné nemoci provádí zásadně dospělá osoba.


Závěrečná ustanovení

§ 20

Tato vyhláška se vztahuje též na zotavovací akce, které provozovatel pořádá v zahraničí, pokud právo státu, na jehož území se zotavovací akce koná, nestanoví přísnější požadavky.

§ 21

Výjimky z ustanovení § 10 odst. 2 a § 13 může v odůvodněných případech u jednotlivé zotavovací akce, jsou-li základní požadavky na vybavení prostor v zařízeních pro zotavovací akci provedeny alespoň v náhradních opatřeních zajišťujících zdravé výchovné prostředí a vývoj dětí, udělit příslušný orgán hygienické služby.

§ 22

Jiné podobné akce pro děti

Na jiné podobné akce pro děti (např. školní výlety) se vztahuje ustanovení § 4 odst. 1, § 5 odst. 2 písm. a), § 14 a 15. Pokud tyto jiné podobné akce pořádají jednotlivé osoby, vztahují se na ně tato ustanovení s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném nebo obdobném.

§ 23

Zrušuje se:

a) § 34 odst. 1 bod 1. vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek;

b) směrnice č. 57/1980 Sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a dorost, oznámené v částce 29/1979 Sb.

§ 24

Na vyžadování písemného prohlášení rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte pro účely této vyhlášky se nevztahuje § 2 odst. 2 vyhlášky MZ ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1990.


Ministr:

Prof. MUDr. Klener DrSc. v. r.


Příloha č. 1 vyhlášky č. 185/1990 Sb.

LÉKÁRNIČKA PRO ZOTAVOVACÍ AKCE PRO DĚTI A DOROST1)
[seznam platí pro kapacity akcí do 80 dětí, při zvýšeném počtu dětí se obsah vybavení lékárničky patřičně upraví - násobkem (např. dvakrát) množství léčiv i zdravotnických potřeb]
Léky pro běžné použití: &nbsp
ACYLPYRIN tabl. 50 tabl.
SUPERPYRIN tabl. 30 tabl.
PARALEN tabl. 20 tabl.
AKUTOL spray 50 ml. 1 balení
JODISOL pero 4 g 3 balení
CHLOROPHYL spray 1 balení
SPASMOVERALGIN tabl. 10 tabl.
Benzin lékařskýxx) 200 ml
CONTRASPAN gtt 1 balení
Hypermangan 10 g
CARBOCIT tabl. 40 tabl.
OPTHAL oční lázeň 1 balení
PLUMBIN 10 balení
ATARALGIN tabl. 20 tabl.
SEPTONEX spray 1 balení
SULFATHIAZOL ung. 1 balení
KINEDRYL tabl. 20 tabl.
FRAMYKOIN zásyp 2 g 2 balení
FRAMYKOIN ung. 1 balení
ENDIARON tabl. 40 tabl.
Spir. dil.xx) 100 ml
DITHIADEN tabl. 20 tabl.
Sol. Rivanoli 1 %xx) 250 ml
OPHTALMOSEPTONEX gtt 2 balení
OPHTALMOSEPTONEX ung. 1 balení
TRAUMACEL zásyp 1 balení
Obvazový a jiný zdravotnický materiál .:
Gáza hydrofilní sterilní 20 cm x 4 cm 5 ks
Gáza hydrofilní sterilní 7,5 cm x 7,5 cm 5 ks
lopatky na jazyk 100 ks
náplast - rychloobvaz 8 cm x 1 cm 2 balení
náplast v roli 5 cm x 5 m 2 balení
náplast v roli 18 cm x 5 m 1 balení
obinadlo hydrof. lis. 6 cm x 5 m 10 ks
sterilní 8 cm x 5 m 10 ks
10 cm x 5 m 10 ks
12 cm x 5 m 10 ks
obinadlo pružné 8 cm x 5 m 5 ks
10 cm x 5 m 5 ks
obinadlo škrtící pryžové 1 ks
dlahy 2 ks
T - tubus 1 ks
pinzeta chir. rovná 1 ks
šátek troj cípy 3 ks
vata obvazová á 250 g 2 ks
vata buničitá á 500 g 4 ks
zavírací špendlíky různé velikosti 10 ks
svítilna (baterka) 1 ks
VYBAVENÍ VELKÉ ZDRAVOTNICKÉ BRAŠNY
ACYLPYRIN 10 tabl. 2
CARBOSORB 40 tabl.
KINEDRYL 4 tabl.
SUPERPYRIN 10 tabl. 2
NATRIUM HYDROGENCARBONICUM SPOFA tabl. 1
OPTHAL 1
SEPTONEX nebo jiný vhodný dezinfekční přípravek 1
Obvazový materiál: &nbsp
Gáza skládaná 7,5x7,5 (cm) á 5 ks 4
Spofaplast 1,25 cm x 5 m 1
2,5 cm x 5 m 1
Spofaplast rychloobvaz 8 cm x 1 m 1
Obinadlo hydrofilní sterilní 5 cm x 5 m 5
10 cm x 5 m 10
Obinadlo škrtící pryžové 2
Šátek troj cípy 5
Vata obvazová sterilní lisovaná 25 g 1
Obvaz NERIT 10
Polštářek PORIN 3
Zdravotnické pomůcky: &nbsp
Nůž kapesní 1
Nůžky 1
Pinzeta anatomická 1
Rouška PVC 45 x 55 (cm) 1
Rouška resuscitační 2
Teploměr v pouzdře 1
Špendlíky zavírací 24
TRAUMACEL zásyp 1
Ostatní pomůcky - různé: &nbsp
Záznamník s tužkou 1
Tablety pro přípravu pitné vody (doplňují se až před akcí) 1
Brašna zdravotnická velká-prázdná 1

@POZL = 1) Vybavení lékárničky je podle ON 84 6635.
xx) Doplňuje se až při zahájení zotavovací
akce.

Příloha 02

Příloha č. 2 vyhlášky č. 185/1990 Sb.

Příloha 01

Příloha 03

Příloha č. 3 vyhlášky č. 185/1990 Sb.

Epidemiologicky rizikové potraviny, jejichž používaní je na zotavovacích akcích zakázáno

- mletá a sekaná masa z distribuční sítě a výrobky z nich

- jitrnice, prejty, jelítka, tlačenka, krevní tučnice

- syrová masa typu tatarský biftek

- nekonzervované rybí výrobky (karbanátky, pečenáče, zavináče ap.)

- veškeré výrobky s huspeninou a rosolem (masové, lahůdkářské, rybí)

- majonéza a veškeré výrobky s majonézou (saláty, tatarská omáčka, obložená vejce apod.)

- tepelně neopracovaná vejce a vejce vařená na měkko

- měkké cukrářské výrobky

- šlehačka a smetana (bez tepelné úpravy)

- zmrzlina (včetně zmrzliny připravené na místě)

- houby (mimo houby získané z distribuční sítě)

- tvaroh domácí výroby

- játrový sýr, játrovky, čajovky, máslovky apod.

Potraviny, které je možno podávat při dodržení určitých technologických podmínek

- pomazánky budou zpracovány zásadně z čerstvých surovin a zkonzumovány nejpozději do tří hodin po zpracování

- mléko a mléčné výrobky typu smetanových krmů podávat pouze v případe spotřeby v den uvedený na obalu

- měkké salámy a uzeniny pouze k tepelnému zpracování, spotřebovat v den nákupu

- suroviny a poživatiny určené k další přípravě nesmějí být předvářeny den předem (vajíčka, brambory, rýže, těstoviny)

- mleté maso je dovoleno připravovat pouze ze syrového čerstvého masa a ihned tepelně opracovat a podávat při dodržení všech základních technologických a hygienických požadavků.

Poznámky pod čiarou

1) Pro školy v přírodě platí zvláštní předpisy (vyhláška MŠMT ČR č. 102/1989 Sb., o školách v přírodě).

2) § 11 vyhlášky MZ ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.§ 13 odst. 3 směrnic MZd č. 49/1967 Věstníku MZd o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic č. 17/1970 Věstníku MZ ČSR, oznámených v částkách 2/1968 Sb. a 20/1970 Sb.§ 33 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

3) § 15 vyhlášky MZ ČSR č. 91/1984 Sb.

4) Vyhláška MZ ČSR č. 91/1984 Sb.

5) Zatím mají zdravotní a očkovací průkaz dítěte pouze děti Východočeského a části Severočeského a Jihočeského kraje.

6) Směrnice č. 72/1987 Sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování, oznámené v částce 9/1987 Sb.