Opatrenie č. 206/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Platnosť od 22.08.2017
Účinnosť od 01.09.2017 do31.08.2018
Zrušený 233/2018 Z. z.

OBSAH

206

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. augusta 2017

o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 3 ods. 6 zákona je 503,50 eura,

b) suma podľa § 4 ods. 3 zákona je 928,74 eura,

c) suma podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona je 139,09 eura,

d) suma podľa § 6 ods. 4 zákona je 176,84 eura,

e) suma podľa § 6 ods. 5 zákona je 125,78 eura,

f) suma podľa § 7 ods. 4 zákona je 72, 86 eura.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 236/2013 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.


Ján Richter v. r.