Zákon č. 269/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

OBSAH

269

ZÁKON

z 22. júna 2021,

ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 61/2018 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 3 písm. a) sa slová „zverení do náhradnej starostlivosti je“ nahrádzajú slovami „podaní návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti bolo“.

2. V § 3 ods. 6 sa slová „5,53-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.6c)“ nahrádzajú slovami „príspevku pri narodení dieťaťa poskytovaného na dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.6c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

6c) § 4 ods. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 383/2013 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.