Vyhláška č. 481/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Účinnosť od 30.11.1990

OBSAH

481

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 7. listopadu 1990

o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990

Ministerstvo financí České republiky po dohodě s ministerstvem vnitra České republiky stanoví podle § 53 odst. 2 zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, a podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy:


§ 1

Člen volební komise má nárok na odměnu ve výši 200 Kčs, která je osvobozena od daně ze mzdy.

§ 2

(1) Odměna se vyplatí po ukončení činnosti volebních komisí.1)

(2) Odměny se uhradí z rozpočtu České republiky prostřednictvím

a) rozpočtu obcí členům okrskových, místních a městských volebních komisí,

b) rozpočtu okresních úřadů členům okresních volebních komisí,

c) rozpočtu ministerstva vnitra České republiky členům České volební komise.

(3) Vyúčtování uhrazených odměn se předkládá spolu s vyúčtováním celkových výdajů voleb do zastupitelstev v obcích.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 odst. 9 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.