303

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 14. októbra 1996

na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti na zabezpečovanie prípravy jednotiek civilnej ochrany prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci.

§ 2

(1) Prípravou ednotiek civilnej ochrany sa rozumie cieľavedomý a sústavný proces teoretického a diferencovaného špeciálneho školenia a praktického výcviku štábov a odborných jednotiek na plnenie úloh2) a opatrení civilnej ochrany.

(2) Prípravou obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc sa rozumie cieľavedomý a sústavný proces preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti, teoretického školenia a praktického výcviku, ktoré majú umožniť fyzickým osobám získať nevyhnutne potrebné vedomosti, zručnosti a návyky na sebaochranu a pomoc iným v núdzi.3)

(3) Prípravou na poskytovanie prvej pomoci sa rozumie cieľavedomý a sústavný proces teoretického školenia a praktického nácviku jednotiek civilnej ochrany a obyvateľstva zameraný na zvládnutie súboru jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri ohrození života alebo zdravia v prípade mimoriadnej udalosti.4)

(4) Strediskom vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu (ďalej len „stredisko vzdelávania“) sa rozumie zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky určené na vykonávanie prípravy na civilnú ochranu.

§ 3

(1) Obvodný úrad v sídle kraja5) riadi a koordinuje plnenie úloh prípravy ednotiek civilnej ochrany a prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci, ktoré sú v pôsobnosti obvodných úradov podľa úloh určených v plánovacom dokumente na civilnú ochranu v kalendárnom roku (ďalej len „plánovací dokument“), ktorý vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky6) (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Úlohy určené ministerstvom v plánovacom dokumente rozpracúva obvodný úrad v sídle kraja na podmienky kraja a vydáva plánovací dokument pre obvodné úrady vo svojom územnom obvode.

§ 4

(1) Obvodný úrad7) riadi a organizuje prípravu ednotiek civilnej ochrany a prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci podľa úloh určených v plánovacom dokumente, ktorý vydáva obvodný úrad v sídle kraja.

(2) Úlohy určené obvodným úradom v sídle kraja v plánovacom dokumente rozpracúva obvodný úrad na vlastné podmienky a vydáva plánovací dokument pre obce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov vo svojom územnom obvode; v tomto plánovacom dokumente určuje aj ciele, obsah, rozsah a metodiku prípravy ednotiek civilnej ochrany.

(3) Pri riadení a organizovaní prípravy podľa odsekov 1 a 2 sa zohľadňujú najmä

a) závery analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti,

b) organizačná štruktúra jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potrebu územia, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,

c) počet a skladba obyvateľstva územného obvodu,

d) sily a prostriedky, ktoré možno využiť počas mimoriadnej situácie.

(4) Plánovanie prípravy ednotiek civilnej ochrany zriadených pre potrebu

a) územia vykonáva obvodný úrad,

b) obce vykonáva obec,

c) vlastnú vykonáva právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ.

(5) Príprava ednotiek civilnej ochrany podľa odseku 4 sa plánuje na kalendárny rok; obsahom plánu sú ciele, tematika, rozsah a metodika prípravy ednotiek civilnej ochrany.

§ 5

(1) Príprava ednotiek civilnej ochrany sa organizuje a vykonáva v dvoch stupňoch, a to

a) v základnom stupni,

b) v strednom stupni.

(2) Základný stupeň prípravy ednotiek civilnej ochrany obsahuje základné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky potrebné na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany vrátane sebaochrany a poskytovania prvej pomoci a pomoci iným v núdzi.

(3) Stredný stupeň prípravy ednotiek civilnej ochrany obsahuje odborné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky potrebné na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany vrátane sebaochrany a poskytovania prvej pomoci a pomoci iným v núdzi.

(4) Príprava jednotiek civilnej ochrany sa vykonáva v základnom stupni a v strednom stupni pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu

a) územia 16-24 hodín ročne,

b) obce 4-8 hodín ročne,

c) právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa 4 až 8 hodín ročne.

(5) Na zdokonalenie prípravy ednotiek civilnej ochrany sa raz za rok po absolvovaní základného stupňa prípravy vykonáva nácvik v trvaní 4-6 hodín alebo cvičenie v trvaní 8-16 hodín. Tento počet hodín sa započítava do rozsahu prípravy ednotiek civilnej ochrany za kalendárny rok. Témy nácvikov alebo cvičení sa určujú v plánovacom dokumente pre obce a právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorý vydáva obvodný úrad podľa § 4 ods. 2.

§ 6

(1) Prípravu podľa § 5 ods. 2 a 3

a) riadi a organizuje obvodný úrad7) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu územia obcou, inou právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom,

b) zabezpečuje a vykonáva obec9) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu obce,

c) zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ9a) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre vlastnú potrebu.

(2) Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nemá personálne, materiálne alebo priestorové možnosti na vykonanie prípravy podľa § 5 ods. 2, môže vyžiadať pomoc od obvodného úradu.

(3) Príprava jednotiek civilnej ochrany podľa § 5 ods. 3 sa vykonáva v stredisku vzdelávania; ak je to potrebné, na ich príprave sa podieľa kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany.

§ 7

(1) Verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním4a) vykonávajú prípravu ednotiek civilnej ochrany zriadených pre potreby územia a pre potreby obce alebo iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov po dohode so zriaďovateľom.

(2) Prípravu jednotiek civilnej ochrany podľa odseku 1 vykonávajú verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním vo svojich zariadeniach. V prípade nedostatočných kapacít vo vlastných zariadeniach prípravu jednotiek civilnej ochrany organizujú a vykonávajú, v príslušnom výcvikovom stredisku, v stredisku vzdelávania, v obci, v zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

§ 9

Hlavnými formami prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc sú:

a) informačná a poradenská služba, ktorú poskytuje, stredisko vzdelávania, verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním, obvodný úrad, samosprávny kraj, obec, iná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,

b) programy a relácie vysielané v rozhlase a v televízii a pripravované subjektmi, ktoré riadia a organizujú, zabezpečujú a vykonávajú prípravu ednotiek civilnej ochrany alebo ktoré svojou podnikateľskou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

c) edičná a publikačná činnosť uskutočňovaná vydávaním odborných publikácií, brožúr, skladačiek, plagátov, letákov, článkov v denníkoch a časopisoch s tematikou o civilnej ochrane a vykonávaná subjektmi, ktoré riadia a organizujú, zabezpečujú a vykonávajú prípravu ednotiek civilnej ochrany alebo ktoré svojou podnikateľskou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

d) preventívno-výchovná a propagačná činnosť vykonávaná na podujatiach s tematikou civilnej ochrany, ktorými sú najmä cvičenia, súťaže, výstavy a exkurzie, teoretické školenie a praktický nácvik riadené a organizované obvodným úradom, samosprávnym krajom alebo zabezpečované obcou v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,4a)

e) zverejňovanie informácií v elektronickej forme subjektmi, ktoré riadia a vykonávajú prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc alebo ktoré svojou podnikateľskou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie a majetok svojich zamestnancov alebo iných osôb.

§ 10

Prípravu jednotiek civilnej ochrany, prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci je oprávnená vykonávať odborne spôsobilá osoba.10)

§ 11

(1) Dokumentáciu o vykonaní prípravy jednotky civilnej ochrany tvorí

a) tematický plán,

b) rozvrh zamestnania,

c) triedna kniha alebo prezenčná listina,

d) organizačno-metodické pokyny na vykonanie nácviku alebo cvičenia,

e) zámer nácviku alebo cvičenia,

f) plán vykonania nácviku alebo cvičenia,

g) námet na vykonanie nácviku alebo cvičenia,

h) materiálno-technické, finančné a zdravotnícke zabezpečenie nácviku alebo cvičenia.

(2) Na dokumentáciu o vykonaní prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci sa vzťahuje odsek 1 písm. a) až c) a h).

(3) Dokumentácia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva päť rokov.

§ 11a

Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. marca 2012

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva vydané do 29. februára 2012 zostáva v platnosti do uplynutia času jeho platnosti ustanoveného touto vyhláškou v znení účinnom do 29. februára 2012.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1996.


Gustáv Krajči v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 6 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).

3) § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

4) § 3 ods. 2 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

4a) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

5) § 13 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

7) § 14 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 15 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

9a) § 16 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) § 18a ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z.