Vyhláška č. 529/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov

(v znení č. 6/2003 Z. z.)

Čiastka 211/2001
Platnosť od 20.12.2001
Účinnosť od 15.01.2003

529

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. decembra 2001,

ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 416/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Územné obvody matričných úradov sú ustanovené v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Ivan Šimko v. r.


Príloha k vyhláške č. 529/2001 Z. z.

Tabulka 01