Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.06.2021 253/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba
30.06.2021 252/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
29.06.2021 251/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
29.06.2021 250/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
25.06.2021 249/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 362 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu
25.06.2021 248/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 361 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
24.06.2021 247/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. júna 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov
24.06.2021 246/2021 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2022
24.06.2021 245/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
23.06.2021 244/2021 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
22.06.2021 243/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave
18.06.2021 242/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 346 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu
18.06.2021 240/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018
18.06.2021 239/2021 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 14. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
18.06.2021 238/2021 Z. z. Novela vyhlášky o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
17.06.2021 241/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 347 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
11.06.2021 237/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 327 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
11.06.2021 236/2021 Z. z. Novela Trestného zákona
10.06.2021 235/2021 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
09.06.2021 234/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
08.06.2021 233/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného
05.06.2021 232/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z.
05.06.2021 231/2021 Z. z. Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2021
04.06.2021 230/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná
04.06.2021 229/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 310 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
03.06.2021 228/2021 Z. z. Novela nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
02.06.2021 227/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod
02.06.2021 226/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)
02.06.2021 225/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
02.06.2021 224/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 ku dňu 1. januára 1993
02.06.2021 223/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
02.06.2021 222/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
02.06.2021 221/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
02.06.2021 220/2021 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
02.06.2021 219/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
02.06.2021 218/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
02.06.2021 217/2021 Z. z. Novela zákona o obetiach trestných činov zákona o Policajnom zbore
01.06.2021 216/2021 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.06.2021 215/2021 Z. z. Zákon o podpore v čase skrátenej práce
01.06.2021 214/2021 Z. z. Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy
01.06.2021 213/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.06.2021 212/2021 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
01.06.2021 211/2021 Z. z. Novela zákona o upomínacom konaní
01.06.2021 210/2021 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní
01.06.2021 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách