Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
31.07.2021 307/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-55 z 27. júla 2021 v znení opravného uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-82 z 29. júla 2021 o pozastavení účinnosti § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdrav
29.07.2021 306/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpise Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie
28.07.2021 305/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28.07.2021 304/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
27.07.2021 303/2021 Z. z. Uznesenie o zastavení konania o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z s Ústavou SR a ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z.
27.07.2021 302/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu SR o súlade vyhlášky č. 226/2021 V. v. s Ústavou Slovenskej republiky
27.07.2021 301/2021 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
27.07.2021 300/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
27.07.2021 299/2021 Z. z. Novela vyhlášky , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov
27.07.2021 298/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
24.07.2021 297/2021 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
24.07.2021 296/2021 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
23.07.2021 295/2021 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
23.07.2021 294/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky
23.07.2021 293/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy
23.07.2021 292/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec
23.07.2021 291/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno
23.07.2021 290/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka
23.07.2021 289/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové
22.07.2021 288/2021 Z. z. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
22.07.2021 287/2021 Z. z. Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti
21.07.2021 286/2021 Z. z. Novela zákona o diaľničnej známke
16.07.2021 285/2021 Z. z. Oznámenie o uložení Dodatku č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
16.07.2021 284/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 418 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
16.07.2021 283/2021 Z. z. Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
16.07.2021 282/2021 Z. z. Novela zákona o tepelnej energetike
15.07.2021 281/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 26/2019 z 26. mája 2021 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v číslovke „50“, teda v časti zmeny tohto ustanovenia vykonanej č. IV bodom 1 zákona č. 413/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, na základe ktorého «v § 17 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „50“» s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 26 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
15.07.2021 280/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 7/2021 zo 7. júla 2021 vo veci vyslovenia nesúladu predmetu referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky iniciovaného petíciou občanov doručenou prezidentke Slovenskej republiky 3. mája 2021
15.07.2021 279/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
14.07.2021 278/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
14.07.2021 277/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
14.07.2021 276/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely
14.07.2021 275/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13.07.2021 274/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru
10.07.2021 273/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
10.07.2021 272/2021 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
10.07.2021 271/2021 Z. z. Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
10.07.2021 270/2021 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
10.07.2021 269/2021 Z. z. Novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
09.07.2021 268/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
09.07.2021 267/2021 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach SR
09.07.2021 266/2021 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
09.07.2021 265/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách
09.07.2021 264/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
09.07.2021 263/2021 Z. z. Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
08.07.2021 262/2021 Z. z. Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
08.07.2021 261/2021 Z. z. Novela zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
07.07.2021 260/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 252/2021 Z. z.
07.07.2021 259/2021 Z. z. Novela zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
03.07.2021 258/2021 Z. z. Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja
03.07.2021 257/2021 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zákona o dani z príjmov
02.07.2021 256/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 392 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
01.07.2021 255/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
01.07.2021 254/2021 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja