Nariadenie vlády č. 246/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022

Platnosť od 24.06.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 1 mesiac)

246

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. júna 2021,

ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 331/2017 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, podľa formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na rok 2022 je ustanovená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 173/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2021.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Eduard Heger v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 246/2021 Z. z.

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022

Stupeň odkázanosti
fyzickej osoby
na pomoc inej
fyzickej osoby
Výška finančného
príspevku pri
poskytovaní pobytovej
formy sociálnej služby
v zariadení sociálnych
služieb/mesiac/miesto
Výška finančného príspevku pri
poskytovaní ambulantnej formy
sociálnej služby v zariadení
sociálnych služieb/mesiac/miesto
obsadené najmenej v rozsahu 8
hodín ambulantnej prevádzky
počas pracovného dňa
II. stupeň125 eur83 eur
III. stupeň280 eur187 eur
IV. stupeň374 eur249 eur
V. stupeň530 eur353 eur
VI. stupeň654 eur436 eur