Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
31.08.2021 330/2021 Z. z. Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti
27.08.2021 329/2021 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
27.08.2021 328/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 464 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
27.08.2021 327/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
25.08.2021 326/2021 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
20.08.2021 325/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 446 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
20.08.2021 324/2021 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
17.08.2021 323/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý
17.08.2021 322/2021 Z. z. Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva
17.08.2021 321/2021 Z. z. Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva
12.08.2021 320/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výnos o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby
12.08.2021 319/2021 Z. z. Novela vyhlášky o požadovaných študijných a učebných odboroch a odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
12.08.2021 318/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 441 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
11.08.2021 317/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
11.08.2021 316/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
10.08.2021 315/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
10.08.2021 314/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
10.08.2021 313/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk
10.08.2021 312/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk
05.08.2021 311/2021 Z. z. Oznámenie o uzavretí Dohody medzi SR a Čiernou Horou o urovnaní dlhu Čiernej Hory voči SR
05.08.2021 310/2021 Z. z. Novela zákona o byrokracii
04.08.2021 309/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
04.08.2021 308/2021 Z. z. Novela Trestného poriadku