Vyhláška č. 243/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.06.2021
Účinnosť od 01.07.2021

243

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 15. júna 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 2 písm. l) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z. a vyhlášky č. 75/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 11b vrátane nadpisu znie:

㤠11b

Podmienky poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR

(1) Prílohou písomnej žiadosti o poverenie podľa § 41 ods. 1 písm. v) zákona sú

a) doklad o organizačnej štruktúre žiadateľa a o zamestnávaní inšpektorov v trvalom pracovnom pomere, ktorí chcú vykonávať požadované činnosti podľa príslušnej časti dohody ADR,

b) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť inšpektorov podľa písmena a) na požadované činnosti podľa príslušnej časti dohody ADR a bezpečnostných poradcov,

c) doklady preukazujúce poistenie na výkon požadovaných činností podľa príslušnej časti dohody ADR,

d) preukázanie prístupu k technickým normám potrebným na výkon požadovaných činností podľa príslušnej časti dohody ADR,

e) vypracovaná dokumentácia s uvedením pracovných postupov na výkon požadovaných činností podľa príslušnej časti dohody ADR,

f) opis s uvedením spôsobu informovania Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výkone požadovaných činností.

(2) Na výkon skúšok, prehliadok a kontrol zadržiavacích prostriedkov podľa časti 6 kapitol 6.8 a 6.10 dohody ADR na prepravu nebezpečných vecí iných ako triedy 7 a iných ako prepravovateľných tlakových zariadení, sú okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 prílohou žiadosti aj

a) platné osvedčenie o akreditácii3) inšpekčného orgánu4) na výkon skúšok, prehliadok a kontrol zadržiavacích prostriedkov podľa časti 6 kapitol 6.8 a 6.10 dohody ADR,

b) rozsah zadržiavacích prostriedkov podľa dohody ADR, na ktoré sa poverenie žiada.

(3) Na výkon skúšok, prehliadok a kontrol zadržiavacích prostriedkov podľa časti 6 kapitoly 6.11 dohody ADR na prepravu určitých nebezpečných vecí je okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 prílohou žiadosti aj platné osvedčenie o akreditácii inšpekčného orgánu na výkon skúšok, prehliadok a kontrol zadržiavacích prostriedkov podľa časti 6 kapitoly 6.11 dohody ADR.

(4) Na výkon inšpekcie dokončených vozidiel, dokončovaných vozidiel, vozidiel po prestavbe, jednotlivo dovezených vozidiel a hromadne dovezených vozidiel podľa príslušných ustanovení časti 9 kapitol 9.2 až 9.8 dohody ADR v procese vydávania osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí (ADR schvaľovanie) je okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 prílohou žiadosti aj platné osvedčenie o akreditácii inšpekčného orgánu na výkon inšpekcie vozidiel podľa časti 9 kapitol 9.2 až 9.8 dohody ADR.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

3) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Napríklad STN EN ISO IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).“.

2. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nádpisu znie:

㤠13b

Prechodné ustanovenie k úpravam účinným od 1. júla 2021

Poverenie na výkon činností podľa časti 6 kapitol 6.8 a 6.10 dohody ADR, ktoré je vydané na základe podmienok účinných do 30. júna 2021, je platné do 31. decembra 2022.“.

3. V prílohe č. 6 v tabuľke a vo vysvetlivke pod tabuľkou sa číslo „4)“ nahrádza symbolom „*)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2021.


Andrej Doležal v. r.