Zákon č. 216/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.06.2021
Účinnosť od 01.01.2023 (za 1 rok)

OBSAH

216

ZÁKON

z 5. mája 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z. a zákona č. 128/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 10 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v obci, je povinný“.

2. V § 16 ods. 10 písmeno a) znie:

a) zabezpečí na základe požiadavky obce, v ktorej vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo35) alebo iný preukázateľný spôsob váženia týchto odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)],“.

3. V § 16 ods. 10 písm. b) sa slovo „ohlasovať“ nahrádza slovami „je povinný ohlasovať“.

4. V § 81 ods. 14 sa za slovo „aj“ vkladajú slová „spôsob preukazovania vyzbieraných množstiev týchto odpadov a“.

5. V § 105 ods. 3 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o vážení komunálnych odpadov,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.