Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.04.2021 166/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti zmien príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
30.04.2021 165/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu, ktorým sa mení názov Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
30.04.2021 164/2021 Z. z. Uznesenie č. 229 k návrhu na aktualizáciu opatrení o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
30.04.2021 163/2021 Z. z. Uznesenie č. 225 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
29.04.2021 162/2021 Z. z. Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi SR a Maltou o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
29.04.2021 161/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
28.04.2021 160/2021 Z. z. Uznesenie č. 215 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
28.04.2021 159/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
27.04.2021 158/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní
24.04.2021 157/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 146/2021 Z. z.
24.04.2021 156/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s COVID-19
24.04.2021 155/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
24.04.2021 154/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
23.04.2021 153/2021 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
23.04.2021 152/2021 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
23.04.2021 151/2021 Z. z. Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
23.04.2021 150/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
23.04.2021 149/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
23.04.2021 148/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
23.04.2021 147/2021 Z. z. Novela zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
23.04.2021 146/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
23.04.2021 145/2021 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o cestnej premávke
23.04.2021 144/2021 Z. z. Novela zákona o štátnej štatistike
22.04.2021 143/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 212 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
22.04.2021 142/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 214 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
21.04.2021 141/2021 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
21.04.2021 140/2021 Z. z. Novela zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
17.04.2021 139/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o partnerstve medzi EÚ a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Arménskou republikou
17.04.2021 138/2021 Z. z. Uznesenie č. 203 k návrhu na aktualizáciu opatrení
17.04.2021 137/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
16.04.2021 136/2021 Z. z. Oznámenie o uzavretí Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
15.04.2021 135/2021 Z. z. Uznesenie č. 199 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
13.04.2021 134/2021 Z. z. Novela Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky
13.04.2021 133/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva
13.04.2021 132/2021 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 v cestnej doprave
10.04.2021 131/2021 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
10.04.2021 130/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
09.04.2021 129/2021 Z. z. Uznesenie č. 185 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
09.04.2021 128/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
09.04.2021 127/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
09.04.2021 126/2021 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
09.04.2021 125/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
09.04.2021 124/2021 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
07.04.2021 123/2021 Z. z. Uznesenie na vyslovenie súhlasu s opakovaným predĺžením núdzového stavu v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
02.04.2021 122/2021 Z. z. Oznámenie o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou
02.04.2021 121/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov
02.04.2021 120/2021 Z. z. Novela niektorých zákonov v pôsobnosti MPRV SR v súvislosti s ochorením COVID-19
01.04.2021 119/2021 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
01.04.2021 118/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody
01.04.2021 117/2021 Z. z. Uznesenie č. 173 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
01.04.2021 116/2021 Z. z. Uznesenie č. 176 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu