Vyhláška č. 238/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.06.2021
Účinnosť od 01.07.2021

OBSAH

238

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 11. júna 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z., vyhlášky č. 361/2018 Z. z., vyhlášky č. 129/2019 Z. z., vyhlášky č. 348/2019 Z. z. a vyhlášky č. 374/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 16 sa slovo „výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“.

2. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. c), písm. d) prvého bodu, písm. e)“ a za slová „§ 10 ods. 14“ sa vkladá čiarka a slová „§ 14 ods. 5“.

3. V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slová „písm. b) druhého bodu“ vkladá čiarka a slová „písm. d) druhého bodu“.

4. V § 6 ods. 2 písm. j) treťom bode sa za slová „§ 10 ods. 14 zákona“ vkladá čiarka a slová „projektové energetické hodnotenie zariadenia sociálnych služieb, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a § 14 ods. 5 zákona“.

5. V § 6 ods. 2 písm. l) sa za slová „písm. b) druhého bodu“ vkladá čiarka a slová „písm. d) druhého bodu“.

6. V § 8 písmená b) a c) znejú:

b) súhlas obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, že predmetom záložného práva bude

1. obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § 10 ods. 14 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,

2. obstarávané zariadenie sociálnych služieb, ak ide o kúpu zariadenia sociálnych služieb podľa § 14 ods. 5 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona alebo

3. obstarávaný ubytovací dom, ak ide o obstaranie ubytovacieho domu podľa § 14c ods. 4 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,

c) súhlas štatutárneho orgánu žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona, že predmetom záložného práva bude

1. obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § 10 ods. 14 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,

2. obstarávané zariadenie sociálnych služieb, ak ide o kúpu zariadenia sociálnych služieb podľa § 14 ods. 5 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona alebo

3. obstarávaný ubytovací dom, ak ide o obstaranie ubytovacieho domu podľa § 14c ods. 4 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2021.


Andrej Doležal v. r.