Nariadenie vlády č. 228/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19

Platnosť od 03.06.2021
Účinnosť od 03.06.2021

228

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. júna 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 sa dopĺňa takto:

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Organizácia poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb

(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. ab) zákona na účel zabezpečenia zasielania sms správ najmä v súvislosti s očkovaním a testovaním osôb.

(2) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určenému subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona spresní vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1. So subjektom hospodárskej mobilizácie podľa prvej vety uzatvorí podľa § 7 ods. 11 zákona Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zmluvu v súlade s osobitným predpisom.3)“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.