Oznámenie č. 226/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)

Platnosť od 02.06.2021

226

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Výbor expertov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) v súlade s článkom 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku výboru expertov prijal zmeny poriadku, ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu o zmene dohovoru z 3. júna 1999 (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia č. 178/2003 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z., oznámenia č. 382/2006 Z. z., oznámenia č. 40/2007 Z. z., oznámenia č. 165/2010 Z. z., oznámenia č. 166/2010 Z. z., oznámenia č. 554/2010 Z. z., oznámenia č. 45/2013 Z. z., oznámenia č. 152/2015 Z. z., oznámenia č. 52/2017 Z. z. a oznámenia č. 190/2019 Z. z.).

Zmeny poriadku nadobudli platnosť 1. januára 2021 v súlade s článkom 35 ods. 3 v spojení s článkom 42 ods. 1 dohovoru a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2021.

Do textu zmien možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.