Zákon č. 231/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021

Platnosť od 05.06.2021
Účinnosť od 05.06.2021

OBSAH

231

ZÁKON

z 28. mája 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa suma „23 864 618 285“ nahrádza sumou „27 603 807 519“.

2. V § 1 ods. 2 sa suma „8 058 465 140“ nahrádza sumou „11 797 654 374“.

3. V § 1 ods. 6 sa suma „1 698 104 291“ nahrádza sumou „4 397 542 459“.

4. V § 4 ods. 1 sa suma „10 638 454 489“ nahrádza sumou „13 816 240 494“.

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Vláda je oprávnená v roku 2021 prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti6a) prevziať rámcový úver od Európskej únie na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu kumulatívne do výšky 1 000 000 000 eur.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20. 5. 2020).“.

6. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 425/2020 Z. z. z.

Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2021

(v eurách)

Ukazovateľ
a b 1
Príjmy spolu15 806 153 145
A.Daňové príjmy11 798 851 000
A.1Dane z príjmov a kapitálového majetku2 089 143 000
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby 36 310 000
v tom: zo závislej činnosti 36 269 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 41000
daň z príjmov právnickej osoby 1 813 344 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 000
A.2Dane za tovary a služby 9 670 170 000
v tom: daň z pridanej hodnoty 7 038 792 000
spotrebné dane 2 438 989 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 113 194 000
iné dane za tovary a služby 79 195 000
A.3Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 23 960 000
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch 23 960 000
A.4Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska15 578 000
B.Nedaňové príjmy1 183 849 398
C.Granty a transfery2 823 452 747
Tuzemské granty a transfery 40 921 532
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie 2 782 531215
Výdavky spolu27 603 807 519
Prebytok / Schodok (+/-) -11 797 654 374

“.

7. V prílohe č. 3 v riadku „Všeobecná pokladničná správa“ v prvom stĺpci sa číslo „6 746 506 470“ nahrádza číslom „10 485 695 704“, vo štvrtom stĺpci sa číslo „6 416 506 470“ nahrádza číslom „10 155 695 704“ a v poslednom riadku „Spolu“ v prvom stĺpci sa číslo „23 864 618 285“ nahrádza číslom „27 603 807 519“ a vo štvrtom stĺpci sa číslo „21 079 790 530“ nahrádza číslom „24 818 979 764“.

8. V prílohe č. 4 v časti 48 – Všeobecná pokladničná správa v riadku „Výdavky spolu za kapitolu“ sa číslo „6 746 506 470“ nahrádza číslom „10 485 695 704“.

9. Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k zákonu č. 425/2020 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2021
(v eurách)

Rezerva vlády5 000 000
Rezerva predsedu vlády2 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii433 190 832
Rezerva na riešenie vplyvov nových právnych predpisov111 290 655
Rezerva na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác11 000 000
Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí20 055 313
Rezerva na mzdy a poistné74 067 491
Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-193 740 438 168
Spolu4 397 542 459
“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.