Oznámenie č. 251/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Protokolu č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Platnosť od 29.06.2021
Redakčná poznámka

Protokol v súlade s jeho článkom 7 nadobudne platnosť 1. augusta 2021 a týmto dňom nadobudne platnosť aj pre Slovenskú republiku.

251

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 2013 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Protokol č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.). V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 24. júna 2013 v Štrasburgu v deň jeho otvorenia na podpis.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 883 z 29. októbra 2013 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 27. decembra 2013. Ratifikačná listina bola uložená 7. februára 2014 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európy.

Protokol v súlade s jeho článkom 7 nadobudne platnosť 1. augusta 2021 a týmto dňom nadobudne platnosť aj pre Slovenskú republiku.


Protokol č. 15, ktorým sa mení Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Preambula

Členské štáty Rady Európy a ďalšie Vysoké zmluvné strany Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného v Ríme 4. novembra 1950 (ďalej len „dohovor“), signatári tohto protokolu,

majúc na zreteli deklaráciu prijatú na Konferencii na vysokej úrovni o budúcnosti Európskeho súdu pre ľudské práva konanej v Brightone 19. a 20. apríla 2012, ako aj deklarácie prijaté na konferenciách konaných v Interlakene 18. a 19. februára 2010 a v Izmire 26. a 27. apríla 2011,

majúc na zreteli názor č. 283 (2013) prijatý Parlamentným zhromaždením Rady Európy 26. apríla 2013,

vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „súd“) mohol naďalej plniť svoju dominantnú úlohu pri ochrane ľudských práv v Európe,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na koniec preambuly dohovoru sa vkladá nový odsek, ktorý znie:

„Potvrdzujúc, že Vysoké zmluvné strany majú v súlade s princípom subsidiarity primárnu zodpovednosť za zabezpečenie práv a slobôd vymedzených v tomto dohovore a protokoloch k nemu a že pri jej výkone používajú mieru voľnej úvahy, ktorá podlieha kontrolnej právomoci Európskeho súdu pre ľudské práva založenej týmto dohovorom,“

Článok 2

1. V článku 21 dohovoru sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„Kandidáti musia byť mladší ako 65 rokov ku dňu, keď si Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyžiada zoznam troch kandidátov podľa článku 22.“

2. Doterajšie odseky 2 a 3 článku 21 dohovoru sa označujú ako odseky 3 a 4 článku 21.

3. Odsek 2 článku 23 dohovoru sa vypúšťa. Doterajšie odseky 3 a 4 článku 23 sa označujú ako odseky 2 a 3 článku 23.

Článok 3

V článku 30 dohovoru sa vypúšťajú slová „za predpokladu, že ani jedna zo zúčastnených strán proti tomu nevznesie námietku“.

Článok 4

V článku 35 odseku 1 dohovoru sa slová „v lehote šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „v lehote štyroch mesiacov“.

Článok 5

V článku 35 odseku 3 písm. b) dohovoru sa vypúšťajú slová „a za predpokladu, že žiadny prípad nemôže byť z tohto dôvodu odmietnutý, ak nebol riadne posúdený vnútroštátnym súdom".

Záverečné a prechodné ustanovenia

Článok 6

1. Tento protokol je otvorený na podpis Vysokým zmluvným stranám dohovoru, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas byť viazané protokolom

a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie.

2. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 7

Tento protokol nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď všetky Vysoké zmluvné strany dohovoru vyjadria svoj súhlas byť viazané protokolom v súlade s ustanoveniami článku 6.

Článok 8

1. Zmeny obsiahnuté v článku 2 tohto protokolu sa vzťahujú iba na kandidátov na zoznamoch predložených Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy Vysokými zmluvnými stranami podľa článku 22 dohovoru po tom, ako tento protokol nadobudol platnosť.

2. Zmena obsiahnutá v článku 3 tohto protokolu sa nevzťahuje na žiaden otvorený prípad, v ktorom jedna zo zúčastnených strán vzniesla námietku proti návrhu komory súdu postúpiť právomoc veľkej komore pred dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

3. Článok 4 tohto protokolu nadobudne platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu. Článok 4 tohto protokolu sa nevzťahuje na sťažnosti, ku ktorým bolo prijaté konečné rozhodnutie v zmysle článku 35 odsek 1 dohovoru pred dňom nadobudnutia platnosti článku 4 tohto protokolu.

4. Všetky ostatné ustanovenia tohto protokolu platia odo dňa nadobudnutia jeho platnosti v súlade s ustanoveniami článku 7.

Článok 9

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy a ďalším Vysokým zmluvným stranám dohovoru:

a) každý podpis,

b) uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení,

c) dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkom 7 a

d) každý iný úkon, oznámenie alebo informáciu, ktoré sa vzťahujú na tento protokol.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Štrasburgu 24. júna 2013 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overenú kópiu každému z členských štátov Rady Európy a ďalším Vysokým zmluvným stranám dohovoru.


Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”), signatory hereto,

Having regard to the declaration adopted at the High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, held in Brighton on 19 and 20 April 2012, as well as the declarations adopted at the conferences held in Interlaken on 18 and 19 February 2010 and İzmir on 26 and 27 April 2011;

Having regard to Opinion No. 283 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 26 April 2013;

Considering the need to ensure that the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as “the Court”) can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,

Have agreed as follows:

Article 1

At the end of the preamble to the Convention, a new recital shall be added, which shall read as follows:

“Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this Convention,”.

Article 2

1. In Article 21 of the Convention, a new paragraph 2 shall be inserted, which shall read as follows:

“Candidates shall be less than 65 years of age at the date by which the list of three candidates has been requested by the Parliamentary Assembly, further to Article 22.”

2. Paragraphs 2 and 3 of Article 21 of the Convention shall become paragraphs 3 and 4 of Article 21 respectively.

3. Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted. Paragraphs 3 and 4 of Article 23 shall become paragraphs 2 and 3 of Article 23 respectively.

Article 3

In Article 30 of the Convention, the words “unless one of the parties to the case objects” shall be deleted.

Article 4

In Article 35, paragraph 1 of the Convention, the words “within a period of six months” shall be replaced by the words “within a period of four months”.

Article 5

In Article 35, paragraph 3, sub-paragraph b of the Convention, the words “and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal” shall be deleted.

Final and transitional provisions

Article 6

1. This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:

a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 6.

Article 8

1. The amendments introduced by Article 2 of this Protocol shall apply only to candidates on lists submitted to the Parliamentary Assembly by the High Contracting Parties under Article 22 of the Convention after the entry into force of this Protocol.

2. The amendment introduced by Article 3 of this Protocol shall not apply to any pending case in which one of the parties has objected, prior to the date of entry into force of this Protocol, to a proposal by a Chamber of the Court to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber.

3. Article 4 of this Protocol shall enter into force following the expiration of a period of six months after the date of entry into force of this Protocol. Article 4 of this Protocol shall not apply to applications in respect of which the final decision within the meaning of Article 35, paragraph 1 of the Convention was taken prior to the date of entry into force of Article 4 of this Protocol.

4. All other provisions of this Protocol shall apply from its date of entry into force, in accordance with the provisions of Article 7.

Article 9

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of:

a. any signature;

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c. the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7; and

d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 24th day of June 2013, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the Convention.