Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
28.05.2021 208/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 292 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
28.05.2021 207/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z.
28.05.2021 206/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
27.05.2021 205/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
27.05.2021 204/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2021
27.05.2021 203/2021 Z. z. Opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
27.05.2021 202/2021 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
27.05.2021 201/2021 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
26.05.2021 200/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Rakúskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
26.05.2021 199/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
26.05.2021 198/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala
26.05.2021 197/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava
26.05.2021 196/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina
26.05.2021 195/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská
26.05.2021 194/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň
26.05.2021 193/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina
25.05.2021 192/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
25.05.2021 191/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
25.05.2021 190/2021 Z. z. Vyhláška o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
25.05.2021 189/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
25.05.2021 188/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž
25.05.2021 187/2021 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
22.05.2021 186/2021 Z. z. Novela Colného zákona
21.05.2021 185/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
21.05.2021 184/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami
21.05.2021 183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
21.05.2021 182/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny COVID-19
21.05.2021 181/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
21.05.2021 180/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 272 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
21.05.2021 179/2021 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
19.05.2021 178/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
18.05.2021 177/2021 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku
15.05.2021 176/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
14.05.2021 175/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020
14.05.2021 174/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 255 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
14.05.2021 173/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 254 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
12.05.2021 172/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 3 ods. 2 druhej vety a § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade
07.05.2021 171/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
06.05.2021 170/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
05.05.2021 169/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z.
05.05.2021 168/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
01.05.2021 167/2021 Z. z. Oznámenie o odvolaní výhrady a zmene vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite