Oznámenie č. 227/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod

Platnosť od 02.06.2021

227

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. septembra 2020 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod.

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na uzavretie dohody uznesením č. 546 z 9. septembra 2020.

Dohoda nadobudne platnosť 5. júna 2021 v súlade s článkom 11 ods. 2 dohody.


DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny
o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru
Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb
určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb
na Medzinárodnom Letisku Užhorod

Vláda Slovenskej republiky a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“ alebo „slovenská zmluvná strana“ alebo „ukrajinská zmluvná strana“),

ako strany Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944 (ďalej len „dohovor“),

so želaním podporovať ich vzájomné bilaterálne vzťahy v oblasti civilného letectva, s možnosťou rozvoja vzájomných možností medzinárodných leteckých dopravných služieb medzi nimi,

so zreteľom na záujem ukrajinskej zmluvnej strany o prevádzku na Medzinárodné Letisko Užhorod alebo z Medzinárodného Letiska Užhorod a poskytovanie súvisiacich leteckých navigačných služieb v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb,

s vedomím a záväzkom zabezpečiť a udržiavať najvyššiu úroveň bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany v civilnom letectve aj s ohľadom na poskytovanie leteckých navigačných služieb,

so zreteľom na ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky pred jeho narušením a

so zreteľom na záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), ako aj so zreteľom na zabezpečenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky v súvislosti s Integrovaným systémom protivzdušnej a protiraketovej obrany štátov NATO (NATINAMDS),

bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Dohody o otvorenom nebi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je určenie podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky vo vzťahu k poskytovaniu letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb (ďalej len „určený poskytovateľ“) na Medzinárodnom Letisku Užhorod na účely vykonávania obchodnej leteckej dopravy a stanovenie práv a povinností zmluvných strán.

Článok 2

Pojmy

Na účely tejto dohody a vykonávacích protokolov vypracovaných na jej základe, ak v texte nie je uvedené inak, pojem:

a) „Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva“ znamená orgán Európskej únie zriadený v súlade s článkom 75 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018),

b) „akrobatický let“ znamená úmyselne vykonávané manévre lietadla charakterizované prudkými zmenami jeho priestorovej polohy, nezvyčajnou priestorovou polohou alebo nezvyčajnými zmenami rýchlosti, ktoré nie sú potrebné na vykonávanie bežného letu ani na výcvik s cieľom získať preukaz spôsobilosti alebo kvalifikačnú kategóriu okrem kvalifikačnej kategórie na leteckú akrobaciu,

c) „bezpečnostný príkaz“ znamená dokument vydaný alebo prijatý Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva, ktorým sa nariaďujú činnosti, ktoré sa majú vykonať na funkčnom systéme s cieľom obnovenia bezpečnosti, ak sa na základe dôkazov preukáže, že úroveň bezpečnosti letectva môže byť v opačnom prípade znížená,

d) „koncová riadená oblasť (TMA)“ znamená riadenú oblasť zvyčajne zriadenú na mieste, kde sa zbiehajú trate letových prevádzkových služieb v blízkosti jedného alebo viacerých hlavných letísk,

e) „letecká informačná služba“ znamená službu zriadenú v rámci určenej oblasti pokrytia, ktorá je zodpovedná za poskytovanie leteckých informácií a údajov potrebných pre bezpečnosť, pravidelnosť a efektívnosť leteckej navigácie,

f) „letecké navigačné služby“ znamenajú letové prevádzkové služby, letecké informačné služby, letecké telekomunikačné služby (spojovacie, navigačné a vyhľadávacie služby) a leteckú meteorologickú službu,

g) „letisková služba riadenia“ znamená službu ATC pre letiskovú prevádzku,

h) „letecký dopravca“ znamená právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá prepravuje cestujúcich, batožinu, poštové zásielky alebo náklad za odplatu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy (prevádzková licencia) alebo obdobného dokladu, ktorý ich nahrádza,

i) „letová informačná oblasť“ znamená vzdušný priestor stanovených rozmerov, v ktorom sú poskytované letové informačné služby a pohotovostné služby,

j) „letová informačná služba“ znamená službu poskytovanú na odovzdávanie rád a informácií užitočných na bezpečné a efektívne vykonávanie letov,

k) „letové prevádzkové služby“ znamená rôzne letové informačné služby, pohotovostné služby, letové poradenské služby a služby ATC (oblastná, približovacia a letisková služba riadenia),

l) „lietadlo“ znamená zariadenie schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu,

m) „lietadlo spôsobilé lietať bez pilota“ znamená autonómne lietadlo, diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla,

n) „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohy, jej zmeny a doplnenia,

o) „obchodná letecká doprava“ znamená prevádzku lietadiel na účely leteckej prepravy cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu za odplatu, v prenájme alebo inú primeranú protihodnotu,

p) „oblastná služba riadenia“ znamená ATC službu poskytovanú riadeným letom v riadených oblastiach,

q) „obmedzený priestor LZR55“ znamená obmedzený priestor na vonkajšej štátnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou, ktorý je určený východnou horizontálnou hranicou určenou štátnou hranicou Slovenskej republiky s Ukrajinou a siahajúcou 10 km do vnútrozemia Slovenskej republiky a západnou horizontálnou hranicou určenou príslušnými zemepisnými súradnicami a vertikálnou hranicou od povrchu zeme do 8 000 stôp nad strednou hladinou mora,

r) „osvedčenie“ znamená dokument vydaný Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva potvrdzujúci, že poskytovateľ leteckých navigačných služieb spĺňa požiadavky na poskytovanie určitej leteckej navigačnej služby v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie a štandardmi a odporúčaniami Medzinárodnej organizácie civilného letectvo (ICAO),

s) „pohotovostná služba“ znamená službu zabezpečujúcu poskytovanie informácií príslušným organizáciám o lietadlách, ktorým sa má poskytnúť pátracia a záchranná služba, a spoluprácu s týmito organizáciami podľa potreby,

t) „poskytovateľ leteckých navigačných služieb“ znamená akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorý poskytuje letecké navigačné služby pre všeobecnú letovú prevádzku na základe príslušného oprávnenia,

u) „pravidlá lietania v určenej časti leteckého priestoru Slovenskej republiky“ znamená pravidlá vykonávania letov v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení, zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, leteckým predpisom L 2 Pravidlá lietania v platnom znen a ďalšími rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v civilnom letectve,

v) „približovacia služba riadenia“ znamená ATC službu pre riadené lety prilietavajúcich a odlietavajúcich lietadiel,

w) „riadený okrsok (CTR)“ znamená riadený vzdušný priestor siahajúci od povrchu zeme do stanovenej výšky,

x) „služba riadenia letovej prevádzky (ATC)“ znamená službu poskytovanú na účely zabránenia zrážke medzi lietadlami a v prevádzkovom priestore medzi lietadlom a prekážkami a na účely urýchlenia a zachovania riadneho toku letovej prevádzky,

y) „spojovacie služby“ znamená letecké pevné a mobilné služby umožňujúce spojenie zem-zem, vzduch-zem a vzduch-vzduch na účely ATC,

z) „štátne lietadlo“ znamená lietadlo vykonávajúce lety, služby alebo činnosti v štátom záujme, najmä lety v colných, policajných alebo vojenských službách, lety pátrania po lietadlách a na záchranu ľudského života, lety v hasičských službách a lety na účely kontroly hraníc,

aa) „určená časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky“ znamená vzdušný priestor zriadený príslušným orgánom Slovenskej republiky, ktorého rozmery sú uvedené v prílohe 2 k tejto dohode,

ab) „územie“ má význam uvedený v článku 2 dohovoru,

ac) „vetroň“ znamená lietadlo ťažšie ako vzduch, pri ktorom vztlak potrebný na let vykonávajú aerodynamické sily na jeho nepohyblivých nosných plochách a ktorého voľný let nie je závislý od motora, pričom zahŕňa aj závesné klzáky, padákové klzáky a ďalšie porovnateľné lietadlá,

ad) „všeobecná letová prevádzka“ znamená všetky pohyby civilných lietadiel, ako aj všetky pohyby štátnych lietadiel, ak sa tieto pohyby vykonávajú v súlade so štandardmi a odporúčaniami Medzinárodnej organizácie civilného letectva, právne záväznými aktmi Európskej únie a právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade s pravidlami lietania,

ae) „vzdušný priestor Slovenskej republiky“ znamená vzdušný priestor nad územím Slovenskej republiky do výšky, v ktorej možno vykonávať leteckú prevádzku,

af) „vzdušný priestor Slovenskej republiky triedy G“ znamená príslušný vzdušný priestor Slovenskej republiky s pravidlami určenými v pravidlách lietania v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,

ag) „značka štátnej príslušnosti OM“ znamená značku štátnej príslušnosti zhodnú s volacou značkou pridelenou Slovenskej republike Medzinárodnou telekomunikačnou úniou,

ah) „stav núdze“ znamená stav zapríčinený najmä teroristickým útokom, činom protiprávneho zasahovania, živelnou pohromou, katastrofou, ktorá ohrozuje život alebo zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie vyhlásený prezidentom Slovenskej republiky alebo vládou Slovenskej republiky podľa právnych predpisov slovenskej zmluvnej strany; tento stav núdze nie je núdzový stav podľa prílohy 12 k dohovoru.

Článok 3

Orgány zodpovedné za vykonávanie dohody

Orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto dohode.

Článok 4

Podmienky používania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky

1. V určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky je umožnené určenému poskytovateľovi poskytovať príslušné letecké navigačné služby.

2. Určený poskytovateľ musí byť držiteľom platného

a) osvedčenia vydaného Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva,

b) poverenia na poskytovanie letových prevádzkových služieb vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,

c) povolenia na poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

3. Ak nie je ďalej uvedené inak, určenú časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky je možné využívať výlučne na vykonanie vzletu z Medzinárodného Letiska Užhorod alebo pristátia na Medzinárodnom Letisku Užhorod v obchodnej leteckej doprave výhradne počas prevádzkových hodín Medzinárodného Letiska Užhorod v súlade s prílohou č. 3 k tejto dohode.

4. Letecký dopravca môže využiť určenú časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy na Medzinárodné Letisko Užhorod alebo z Medzinárodného Letiska Užhorod na základe povolenia vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na žiadosť leteckého dopravcu.

5. Mimo prevádzkových hodín Medzinárodného Letiska Užhorod sa určená časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky stáva obmedzeným priestorom LZR55 a príslušnou časťou vzdušného priestoru Slovenskej republiky triedy G.

6. Na každý let lietadla vstupujúceho do vzdušného priestoru Slovenskej republiky zo vzdušného priestoru Ukrajiny musí byť predložený letový plán.

7. Ak nie je ustanovené inak, vykonávanie činností uvedených v odseku 8 lietadlami inými ako lietadlami so značkou štátnej príslušnosti OM, členského štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vykonávajúcimi úlohy v rámci Integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany (NATINAMDS) alebo štátnymi lietadlami vykonávajúcimi lety, služby alebo činnosti v záujme Slovenskej republiky v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky je podmienené súhlasom príslušného orgánu Slovenskej republiky.

8. Činnosťami, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu príslušného orgánu Slovenskej republiky podľa odseku 7, sú:

a) letecké práce alebo špeciálna prevádzka, najmä letecké snímkovanie, letecké fotografovanie, letecké filmovanie, letecký prieskum, pozorovanie a hliadkovanie, letecké práce v stavebníctve, aplikácie zo vzduchu, zhadzovanie predmetov za letu, zobrazovanie reklamy za letu, vleky transparentov, zvukové oznamy a reklama z paluby lietadla

b) akrobatické lety,

c) lety vetroňov,

d) vlečenie iného lietadla,

e) lety neobsadených balónov,

f) zoskoky padákom,

g) neobchodná letecká prevádzka s inými ako zložitými motorovými lietadlami,

h) neobchodná letecká prevádzka so zložitými motorovými lietadlami.

9. Let v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a posádky lietadla, iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel.

10. Let v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky sa musí vykonať podľa pravidiel lietania v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky.

Článok 5

Podmienky využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky vo vzťahu k letom zo vzdušného priestoru Slovenskej republiky

1. Lietadlá vykonávajúce lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky sú oprávnené vstupovať do určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky bez preletu vonkajšej štátnej hranice s Ukrajinou.

2. Určený poskytovateľ je povinný umožniť lietadlám podľa odseku 1 tohto článku vstup do určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky s ohľadom na prevádzkové postupy a prevádzkovú situáciu na Medzinárodnom Letisku Užhorod.

Článok 6

Podmienky využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky štátnymi lietadlami

1. Štátnym lietadlám vykonávajúcim lety, služby alebo činnosti v záujme Slovenskej republiky alebo lietadlám členského štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vykonávajúcim činnosti v rámci Integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany štátov NATO (NATINAMDS) je umožnený vstup do určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky na základe oznámenia.

2. Lety štátnych lietadiel iných ako štátnych lietadiel vykonávajúcich lety, služby alebo činnosti v záujme Slovenskej republiky v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky je možné vykonať len v súlade s postupmi Slovenskej republiky na vydávanie diplomatických povolení.

Článok 7

Zákazy a obmedzenia

1. V určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky môže príslušný orgán Slovenskej republiky

a) z bezpečnostných alebo obranných dôvodov alebo z iného verejného záujmu, dočasne alebo trvalo zakázať alebo obmedziť vykonávanie letov lietadiel iných ako lietadiel so značkou štátnej príslušnosti OM, členského štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vykonávajúcich úlohy v rámci Integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany štátov NATO (NATINAMDS) alebo štátnych lietadiel vykonávajúcich lety, služby alebo činnosti v záujme Slovenskej republiky,

b) v čase vojny, vojnového stavu a stavu núdze s okamžitou platnosťou zakázať vykonávanie letov.

2. V určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky je zakázané vykonávať

a) lety vyzbrojenými štátnymi lietadlami inými ako štátnymi lietadlami vykonávajúcimi lety, služby alebo činnosti v záujme Slovenskej republiky alebo lietadlami členského štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vykonávajúcimi úlohy v rámci Integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany štátov NATO (NATINAMDS); zákaz sa vzťahuje aj na stav núdze,

b) lety lietadiel spôsobilých lietať bez pilota prilietavajúcich zo vzdušného priestoru Ukrajiny,

c) lety lietadiel iných ako lietadiel so značkou štátnej príslušnosti OM, členského štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vykonávajúcich úlohy v rámci Integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany štátov NATO (NATINAMDS) alebo štátnych lietadiel vykonávajúcich lety, služby alebo činnosti v záujme Slovenskej republiky, ktoré žiadajú vypúšťať palivo počas letu.

3. Určená časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky sa stáva obmedzeným priestorom LZR55 a príslušnou časťou vzdušného priestoru Slovenskej republiky triedy G odo dňa

a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení, odňatí alebo pozastavení platnosti akéhokoľvek dokladu uvedeného v článku 4 ods. 2,

b) vydania bezpečnostného príkazu Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) alebo

c) akéhokoľvek porušenia vykonávacích protokolov ukrajinským signatárom vykonávacích protokolov.

Článok 8

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany zabezpečia vypracovanie príslušných vykonávacích protokolov potrebných na vykonávanie tejto dohody.

2. Ukrajinská zmluvná strana zabezpečí zriadenie a prevádzkovanie nezávislých trvalých spojení zem-zem so slovenskými stanovišťami riadenia letovej prevádzky, z ktorých budú dve spojenia zem-zem so slovenskými vojenskými stanovišťami riadenia letovej prevádzky, s cieľom zabezpečiť činnosti uvedené v príslušných vykonávacích protokoloch.

3. Ukrajinská zmluvná strana musí strpieť obmedzenia v prípade potreby slovenskej zmluvnej strany využiť určenú časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky najmä vo vzťahu k zabezpečeniu nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Podrobnosti budú stanovené vo vykonávacích protokoloch.

4. Ukrajinská zmluvná strana zodpovedá za letovú prevádzku prilietavajúcu z územia Ukrajiny do určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky a vyhlasuje, že určená časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky bude využívaná výlučne na účely, na ktoré bola zriadená.

5. Ukrajinská zmluvná strana je zodpovedná za zabezpečenie automatickej výmeny údajov o letoch v CTR/TMA Medzinárodného Letiska Užhorod so zameraním na poskytovanie informácie o lietadlách, proti ktorým môžu byť použité sily a prostriedky Slovenskej republiky. Podrobnosti budú stanovené vo vykonávacích protokoloch.

6. Určený poskytovateľ je povinný na požiadanie predložiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky štatistické údaje o využívaní určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky.

7. Zmluvné strany zabezpečia zverejňovanie informácií vyplývajúcich z tejto dohody a príslušných vykonávacích protokolov v leteckých informačných príručkách štátov zmluvných strán.

8. Uzatvorenie vykonávacích protokolov a všetky ich zmeny musia byť oznámené a vykonávacie protokoly a všetky ich zmeny musia byť predložené orgánu podľa prílohy č. 1 k tejto dohode.

Článok 9

Pátranie a záchrana

1. Zmluvné strany zabezpečia, aby sa služby pátrania po lietadlách a záchrane ľudského života na ich územiach vykonávali v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi.

2. Spolupráca medzi zmluvnými stranami pri službách pátrania po lietadlách a záchrane ľudského života sú upravené príslušnou medzinárodnou dohodou.

Článok 10

Riešenie sporov

Prípadné spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody budú zmluvné strany riešiť vzájomným rokovaním alebo diplomatickou cestou.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym (30.) dňom po dátume prijatia posledného písomného oznámenia, ktorým si zmluvné strany navzájom diplomatickou cestou oznámia, že boli splnené všetky potrebné vnútroštátne právne požiadavky na nadobudnutie jej platnosti. Je potrebné, aby druhá zmluvná strana splnila vnútroštátne právne požiadavky potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

3. Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán v písomnej forme uzatvorením dodatkových protokolov, ktoré nadobudnú platnosť podľa postupu stanoveného v odseku 2 tohto článku.

4. Dodatky k prílohám č. 2 a č. 3 k tejto dohode sa môžu odsúhlasiť písomnou formou priamo medzi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky za slovenskú zmluvnú stranu a Ministerstvom infraštruktúry Ukrajiny za ukrajinskú zmluvnú stranu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené touto dohodou, sa spravujú podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

6. Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať túto dohodu zaslaním písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

7. Platnosť tejto dohody sa končí

a) po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa prijatia písomného oznámenia o vypovedaní druhou zmluvnou stranou diplomatickou cestou, ak písomné oznámenie o vypovedaní nie je na základe vzájomnej dohody zmluvných strán pred uplynutím tejto lehoty odvolané; ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie oznámenia o vypovedaní tejto dohody, považuje sa toto oznámenie za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa odoslania písomného oznámenia o vypovedaní tejto dohody diplomatickou cestou,

b) ak vypovedanie vyplýva z medzinárodných dohôd, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku v deň prijatia písomného oznámenia o vypovedaní,

c) ak vypovedanie vyplýva zo skutočnosti, že určená časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky je zrušená ku dňu uvedenému v písomnom oznámení o vypovedaní,

d) v deň prijatia písomného oznámenia o porušení akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody druhou zmluvnou stranou.

Dané v Bratislave 24. septembra 2020 v dvoch (2) pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Andrej Doležal v. r.
Za Kabinet ministrov Ukrajiny:

Vladyslav Kryklii v. r.

Príloha č. 1

Orgány zodpovedné za vykonávanie dohody

Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody sú:

za Slovenskú republiku

a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

b) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

c) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,za Ukrajinu

a) Ministerstvo infraštruktúry Ukrajiny,

b) Ministerstvo obrany Ukrajiny.

Príloha č. 2

Opis určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky

Uzhhorod CTR WEST

Vodorovné hranice:

zemepisná šírkazemepisná dĺžka
48°47'23"N021°58'52" E
48°45'28" N022°12'02" E
48°41'13"N022°20'28" E
pozdĺž štátnej hranice
48°28'24" N022°08'47" E
48°30'00" N022°00'40" E
48°30'57" N021°55'44" E
48°36'03"N021°48'49" E
48°45'45'' N021°52'12''E
48°47'23"N021°58'52" E

Zvislé hranice: od povrchu zeme do 5 000 stôp nad strednou hladinou mora

Trieda vzdušného priestoru: D

Uzhhorod TMA WEST

Vodorovné hranice:

zemepisná šírkazemepisná dĺžka
48°47'23"N021°58'52" E
48°45'28" N022°12'02" E
48°41'13"N022°20'28" E
pozdĺž štátnej hranice
48°28'24" N022°08'47" E
48°30'00" N022°00'40" E
48°30'57" N021°55'44" E
48°36'03"N021°48'49" E
48°45'45'' N021°52'12''E
48°47'23"N021°58'52" E

Zvislé hranice: od 5 000 stôp nad strednou hladinou mora do 8 000 stôp nad strednou hladinou mora

Trieda vzdušného priestoru: D

Príloha č. 3

Prevádzkové hodiny Medzinárodného Letiska Užhorod

Prevádzkové hodiny Medzinárodného Letiska Užhorod sú:

02:00 UTC – 08:00 UTC, pondelok až piatok (IATA letná sezóna),

04:00 UTC – 10:00 UTC, pondelok až piatok (IATA zimná sezóna),


15:30 UTC – 21:30 UTC, pondelok až piatok (IATA letná sezóna),

14:30 UTC – 20:30 UTC, pondelok až piatok (IATA zimná sezóna).Prevádzkové hodiny letiska budú zverejnené v súlade s požiadavkami prílohy 15 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.