Oznámenie č. 225/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Platnosť od 02.06.2021

225

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Správny výbor Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách prijal 1. októbra 2020 v Ženeve zmeny v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z., oznámenie č. 461/2010 Z. z., oznámenie č. 78/2013 Z. z., oznámenie č. 96/2015 Z. z., oznámenie č. 9/2017 Z. z. a oznámenie č. 51/2019 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. januára 2021 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2021.

Do textu zmien možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.