Nariadenie vlády č. 245/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.06.2021
Účinnosť od 24.06.2021

245

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. júna 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

(1) Suma pomoci v hmotnej núdzi16) sa jednorazovo zvyšuje o 333 eur na každé dieťa, ktoré

a) bolo členom domácnosti, ktorej vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v období od marca 2020 do apríla 2021, a

b) bolo členom domácnosti podľa písmena a) ako nezaopatrené dieťa aspoň jeden kalendárny mesiac.

(2) Zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 patrí na každé dieťa len raz.

(3) Ak bolo dieťa členom viacerých domácností podľa odseku 1, zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 patrí domácnosti, ktorej je členom. Ak nemožno určiť domácnosť podľa prvej vety, úrad určí osobitného príjemcu.

(4) Domácnosť, ktorej vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v období od marca 2020 do apríla 2021 a ktorej nárok na pomoc v hmotnej núdzi zanikol, sa na účely zvýšenia sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 považuje za domácnosť, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

(5) Konanie o zvýšení sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 sa začína na podnet úradu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) § 15 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.