Oznámenie č. 224/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 ku dňu 1. januára 1993

Platnosť od 02.06.2021

224

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. novembra 1974 bol v Londýne uzatvorený Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori. Pre Československú socialistickú republiku dohovor nadobudol platnosť dňa 18. novembra 1980. Slovenská republika sukcedovala do dohovoru ku dňu 1. januára 1993 na základe notifikácie generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej námornej organizácie ako depozitárovi dohovoru.

Do textu konsolidovaného znenia dohovoru v znení jeho Protokolu z roku 1988 je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.