Oznámenie č. 239/2021 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 14. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

Platnosť od 18.06.2021

239

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 48 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie zo 14. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla.

Prijatím opatrenia sa vypúšťa prekluzívna 30-dňová lehota na podanie žiadosti o kompenzáciu v prípade oneskoreného prenosu čísla alebo v prípade prenosu čísla proti vôli účastníka. Toto ustanovenie bolo rozporné s § 583 Občianskeho zákonníka.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 2/2021 Vestníka Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb www.teleoff.gov.sk.